katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Kněží mají s věřícími ve farních kostelích slavit v týdnu zádušní mši svatou za zemřelého papeže. Užívají se k ní texty podle Římského misálu (mše za zemřelé / za papeže) se čteními z pohřebních obřadů. Za papeže se prosí zvlášť v modlitbě věřících a připomíná se ve vzpomínce na mrtvé; vynechává se ve vzpomínce na živé. Rekviem končí slavnostním požehnáním při bohoslužbách za zemřelé.

Až do dne pohřbu se při všem bohoslužbách vkládá do přímluv prosba za zemřelého papeže. V poledne téhož dne se rozezní umíráčkem zvony všech kostelů.

Znění obměn vzhledem k běžným bohoslužbám naleznete v liturgických knihách; jako jsou misál, pohřební obřady a přímluvy – a následují i zde.přímluva:

Prosíme za našeho papeže Jana Pavla II, aby vstoupil do tajemství věčného pokoje a lásky, které jako Petrův nástupce a pastýř církve věrně předával v rodině Božích dětí.


modlitby věřících:

Bratři a sestry, pohnuti zármutkem, který zasáhl celou církev, ale posilování jistotou Kristova vítězství nad smrtí, pokorně prosme Boha, Otce milosrdenství:

- Ty jsi povolal našeho bratra Karla Wojtylu ke službě nejvyššího velekněze;
uděl mu zasloužené odpočinutí po dlouhé námaze a přijmi ho do radosti zaslíbené tvým věrným služebníkům, aby se stal účastným nebeské bohoslužby.

- Ty jsi nám daroval v Janu Pavlu moudrého a svatého papeže; dej, ať i my věrně kráčíme v tvé milosti, pozorní ke znamením času, abychom dosáhli spásy.

- Ty jsi učinil ze svého velekněze neúnavného hlasatele evangelia a svatosti církve; posiluj nás ve víře a lásce, abychom rostli v jednotě křesťanského společenství.

- Ty jsi v Kristova zástupce povznesl na znalce lidského života a tvůrce pokoje i spravedlnosti;
osvěť svou moudrostí všechny představitele států a nás namísto sobectví osvoboď pro vzájemnou lásku.


- Ty jsi v Petrově nástupci vzbudil věrného učedníka Kristova kříže;
povzbuzuj i naši odvahu vůči utrpení, abychom do bolestí světa znovu vnesli schopnost pomáhat trpícím.

Vyslyš laskavě, Pane, prosby věřícího lidu za tvého služebníka papeže Jana Pavla II., a uděl jemu, který zasvětil - po příkladu Krista - svůj život službě církve, dokonalou radost ve společenství svatých. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.vstupní modlitba:

Bože, ty dáváš spravedlivou odměnu všem, kdo věrně konají službu, kterous jim svěřil; rozpomeň se na svého služebníka N, který jako nástupce apoštola Petra stál v čele tvé církve a ukazoval cestu k pramenům tvé lásky a tvého milosrdenství: dej, ať plně zakouší bohatství tvé milosti. Prosíme o to skrze tvého Syna...

nebo:

Milosrdný Bože, shlédni na svého zemřelého služebníka N, který byl podle tvé vůle viditelnou hlavou tvé církve a zástupcem tvého Syna na zemi: dej, ať je s ním spojen také ve věčné slávě. Prosíme o to skrze tvého Syna...

nebo:

Bože, věčný pastýři duší, tvůj služebník N byl v tvé církvi svorníkem jednoty a lásky a věrným správcem svatých tajemství; odplať mu jeho péči o celou církev, ať spolu s lidem dosáhne věčné odměny připravené pro všechny, kdo ti oddaně slouží. Prosíme o to skrze tvého Syna...


nad dary:

Slavíme, Bože, oběť smíru a prosíme tě: dej, ať nás zemřelý papež N obdrží odměnu, kterou jsi přislíbil těm, kdo svědomitě plní tvou vůli, a také my ať pro tvé milosrdenství dosáhneme tvých darů. Skrze Krista, našeho Pána.

nebo:

Přijmi, Bože, oběť své církve a vyslyš naše prosby za svého služebníka N: byl nejvyšším pastýřem a knězem tvého lidu, připoj ho k zástupu svatých kněží v nebi. Skrze Krista, našeho Pána.

nebo:

Tvá církev, Bože, slaví oběť smíření a chvály a s důvěrou doporoučí tvému milosrdenství tvého služebníka, papeže N: byl pro lidstvo nástrojem tvé lásky a tvého pokoje, dej, ať se z toho navěky raduje s tvými svatými v nebi. Skrze Krista, našeho Pána.


po přijímání:

Přijali jsme, Bože, svátost, která nás spojuje s tebou i mezi sebou navzájem, a prosíme tě za tvého služebníka N, který byl viditelným základem jednoty tvé putující církve: připoj ho také k zástupu svých svatých v církvi vítězné. Skrze Krista, našeho Pána.

nebo:

Bože, ty nám ve svátosti, kterou jsme přijali, ukazuješ nevýslovné bohatství své lásky; dej, ať tvůj zemřelý služebník N, který v tvé církvi věrně spravoval rozdělování z nezměrného pokladu tvé milosti, navěky oslavuje tvé milosrdenství ve sboru tvých svatých. Skrze Krista, našeho Pána.

nebo:

Přijali jsme, Bože, pokrm věčného života a pokorně tě prosíme za našeho zemřelého papeže N: jako nástupce apoštola Petra utvrzoval tvůj lid ve víře, dej, ať to, čemu věřil, poznává nyní ve světle slávy tváří v tvář. Skrze Krista, našeho Pána.

I. eucharistická modlitba:

V jednotě s tvým služebníkem, naším biskupem… a se všemi, kterým je svěřena pravá, obecná, apoštolská víra, obětujeme tyto dary především za tvou církev, svatou a obecnou. Po celém světě ji naplňuj pokojem, chraň, sjednocuj a veď.
Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínáme, zvláště papeže Jana Pavla.


II. eucharistická modlitba:

Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě; veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším naším biskupem… a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu.
Pamatuj svého služebníka papeže Jana Pavla a také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování; přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář.


III. eucharistická modlitba:

Pamatuj na svého služebníka, našeho biskupa…, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Pamatuj na svého služebníka papeže Jana Pavla, který odešel z tohoto světa k tobě.
Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství.IV. eucharistická modlitba:

A ještě, Bože, prosíme: Pamatuj na všechny, za které ti tuto oběť přinášíme: Pamatuj na svého služebníka, našeho biskupa…, na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve, na ty, kdo přinesli své dary, a na všechny kolem shromážděné, na všechen svůj lid i na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem.
Pamatuj také na věřící, kteří odpočinuli v tvém Kristu – zvláště tvého služebníka papeže Jana Pavla - i na všechny zemřelé, neboť ty o jejich víře víš.požehnání:

Bůh, zdroj všeho života,
nám skrze svého Syna dal naději na vzkříšení:
ať ve vás tuto naději upevní a ať vám žehná.
Amen.

Ať dá všem zemřelým odpočinutí, světlo a mír,
a všem živým ať odpustí hříchy.
Amen.

Ať všem, kdo věří ve vzkříšení Krista,
dá účast na jeho životě.
Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn + i Duch svatý.
Amen. 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest