katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Rogitum – notářský protokol o zesnulém vložený do rakve Jana Pavla II.

Tělo papeže Jana Pavla II.
Zemřel ve věku 84 let, 10 měsíců a 15 dní.
V čele všeobecné církve stál
26 let, 5 měsíců a 17 dní
Žij navždy v Kristu, Svatý otče!

Skon, uložení a pohřeb
Jana Pavla II. svaté paměti


Ve světle Krista Zmrtvýchvstalého dne 2. měsíce dubna léta Páně 2005 v jednadvacet hodin a třicet sedm minut, večer, když se sobota chýlila ke konci a vstoupili jsme do neděle velikonočního oktávu neboli Neděle Božího milosrdenství, milovaný pastýř Církve Jan Pavel II. odešel z tohoto světa k Otci. Jeho odchod doprovázela modlitba celé Církve, především mládeže.

Jan Pavel II. byl dvoustým šedesátým čtvrtým papežem. Jeho památka přetrvává v celé Církvi a srdcích všech lidí.

Karel Wojtyła, jenž byl dne 16. října roku 1978 zvolen papežem, se narodil ve Wadowicích, městě vzdáleném 50 kilometrů od Krakova, dne 18. května roku 1920 a po dvou dnech byl ve farním chrámě pokřtěn knězem Františkem Zakem.

Ve věku devíti let přijal poprvé svaté přijímání a v osmnáctém roce života byl biřmován.

Horlivě se věnoval studiu, které musel přerušit, protože okupační nacistická správa uzavřela univerzitu, mezi léty 1940 a 1944 pracoval v kamenolomu a poté v chemické továrně Solvay.

Když pocítil povolání ke kněžství, připojil se roku 1942 k tajnému krakovskému semináři. Dne 1. listopadu 1946 přijal v Krakově vkládáním rukou kardinála Adama Sapiehy kněžské svěcení. Poté byl poslán do Říma, kde dosáhl nejprve licenciátu, později doktorátu teologie; doktorskou práci psal na téma Nauka víry u sv. Jana od Kříže.

Poté se vrátil do Polska, kde vykonával pastýřskou službu a učil posvátným vědám. Dne 4. července roku 1958 jej Pius XII. ustanovil pomocným krakovským biskupem a roku 1964 jej Pavel VI. jmenoval arcibiskupem tamtéž. Jako krakovský arcibiskup se účastnil II. ekumenického vatikánského koncilu. Dne 26. června roku 1967 jej Pavel VI. přijal do kardinálského kolegia.

V konkláve dne 16. října roku 1978 byl otci kardinály zvolen papežem a přijal jméno Jan Pavel II. Následně pak v neděli 22 slavnostně zahájil svou petrovskou službu.

Pontifikát Jana Pavla II. byl jeden z nejdelších v dějinách církve. Během této doby došlo v nejrůznějších krajích k mnohým změnám. Mezi ně se řadí rozpad komunistického panství nad některými národy, k čemuž významně přispěl samotný papež. Pro hlásání Evangelia podnikl nesčetné cesty k nejrůznějším národům.

Svou petrovskou službu vykonával v horlivém misionářském duchu a s vynaložením všech sil, maje na srdci starost o všechny církevní obce a lásku ke všem lidem. Více než kdy předtím se Boží lid a představitelé národů scházeli při oslavách, na generálních a zvláštních audiencích a pastýřských návštěvách.

Láska k mladým lidem jej přiměla vyhlašovat světové dny mládeže, na než svolal mladé lidi z nesčetných národů celého světa.

Zahájil dialog s židy a mnohými stoupenci ostatních náboženství a jejich představitele často svolával k modlitbě za mír, zvláště do Assisi.

Značně rozšířil kolegium kardinálů, do něhož vybral dvě stě jednatřicet kardinálů (a jednoho in pectore). Svolal patnáct zasedání biskupského synodu, a to sedm řádných všeobecných a osm zvláštních. Ustanovil mnohé diecéze a církevní správní oblasti, zvláště ve východní Evropě. Reformoval Kodex kanonického práva a Kodex kánon východních církví a nově uspořádal Římskou kurii.

Jakožto „velekněz“ vykonával v římské diecézi a po celém světě liturgickou službu v naprosté věrnosti II. vatikánskému koncilu. Zvláštním způsobem prosazoval živou a duchovní liturgickou i kontemplativní modlitbu, především eucharistiskou adoraci a modlitbu svatého růžence (srv. apoštolský list Rosarium Virginis Mariae).

Pod papežovým vedením dospěla Církev k třetímu tisíciletí a oslavila Velké jubileum roku 2000 podle norem, které on sám vyhlásil v apoštolském listě Tertio millennio adveniente. Církev pak vstoupila do nového tisíciletí přijímajíc rady a pokyny ukázané v apoštolském listě Novo millennio ineunte, v němž ukazoval papež věřícím cestu do budoucna.

Prostřednictvím Roku vykoupení, Mariánského roku a Roku Eucharistie přivedl církev k duchovní obnově. Velmi se věnoval blahořečením a svatořečením, aby ukázal nesčetné příklady svatosti dnešního věku a dal tak pobídku současným lidem. Terezii od Dítěte Ježíše prohlásil učitelkou Církve.

Jan Pavel II. znamenitě zastával učitelský úřad. Jako strážce pokladu víry pečlivě a statečně s horlivostí věnoval úsilí hlásání katolického učení v oblasti teologie, morálky a duchovního života a po celou dobu svého pontifikátu starostlivě dbal o to, aby bránil tomu, co se protiví pravé církevní tradici.

Mezi zvláštní dokumenty patří čtrnáct encyklik, patnáct apoštolských adhortací, jedenáct apoštolských konstitucí a pětačtyřicet apoštolských listů a dále katecheze při generálních audiencích a promluvách konaných po celém světě. Ve svém učitelském úřadě posiloval Jan Pavel II. Boží lid a předával mu nauku teologickou (především ve třech zvláštních encyklikách, totiž Redemptor hominis, Dives in misericordia a Dominum et vivificantem), antropologickou a sociální (v encyklikách Laborem Exercens, Sollicitudo rei socialis a Centesimus annus), morální (v encyklikách Veritatis splendor a Evangelium vitae), ekumenickou (v encyklice Ut unum sint), misiologickou (v encyklice Redemptoris missio) a mariologickou (v encyklice Redemptoris Mater).

Vyhlásil Katechismus katolické církve ve světle Zjevení, které významně osvětlil II. vatikánský koncil. Soukromě coby vzdělanec vydal několik knih.

Jeho učitelský úřad dosáhl vrcholu v encyklice Ecclesia de Eucharistia a apoštolském listě Mane nobiscum, Domine z Roku Eucharistie.

Jan Pavel II. zanechal všem lidem obdivuhodné svědectví zbožnosti, svatého života a všeobecného otcovství.


Svědkové oslav a pohřbu


Tělo papeže Jana Pavla II.
Zemřel ve věku 84 let, 10 měsíců a 15 dní.
V čele všeobecné církve stál
26 let, 5 měsíců a 17 dní.

Žij navždy v Kristu, Svatý otče!Z latinského textu na stránkách Vatikánského rádia přeložil Zdeněk Drštka 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest