katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Konkláve bude zahájeno v pondělí 18. dubna 2005 slavnostní mší „za volbu papeže“ v 10 hodin ve vatikánské bazilice.

Samotné hlasování v Sixtově kapli začne odpoledne po půl páté. 115 kardinálů převezme svůj závazek vybrat církvi nového představitele (dva z kardinálů mladších osmdesáti let, filipínský Jaime Sin a mexický Alfons Suárez Rivera, se omluvili pro nemoc). Voliči pocházejí z 52 zemí; převážně z Evropy (58), Jižní (21) a Severní Ameriky (14) z Afriky i Asie (obojí po 11), a Oceánie (2).

Již byly zapečetěny vstupy do Sixtovy kaple a na místa vyhrazená kardinálům. Kardinálové také přestali užívat komunikačních prostředků (novin, rádia, televize, telefonů) a uchýlili se do zbožného ticha a usebrání.

Dnes se slavnostním průvodem za zpěvu hymnu „Přijď Duchu svatý“ odeberou k prvnímu hlasování. Po přísaze vedoucí liturgie vyloučí všechny ostatní a uzavře kapli. Ještě zůstane spolu s kardinálem Špidlíkem, kterému bylo svěřeno kázání. Po přísaze
My všichni jednotliví kardinálové voliči přítomní této volbě nejvyššího velekněze slibujeme, zavazujeme se a přísaháme zachovat přesně a věrně všechny předpisy obsažené v apoštolské konstituci nejvyššího velekněze Jana Pavla II. Universi Dominici Gregis vydané 22. února 1996.
Rovněž slibujeme, zavazujeme se a přísaháme, že kdo z nás bude Božím vedením zvolen římským veleknězem, bude usilovat o věrné vykonávání Petrova pastýřského poslání v katolické církvi a neúnavně zastávat a pečlivě hájit duchovní i časná práva a svobodu apoštolského stolce. Především slibujeme a přísaháme zachovat co nejvěrněji a vůči všem, klerikům i laikům, tajemství o všem, co jakkoli souvisí s volbou římského velekněze a co se odehrává na místě volby, co se přímo i nepřímo týká hlasování; neporušit žádným způsobem toto tajemství během ani po volbě nového papeže, pokud k tomu nedá výslovné povolení samotný papež; neposkytnout žádnou oporu či možnost k ovlivnění, opozici nebo jinému zásahu žádné světské moci v žádném postavení, žádným osobám nebo žádným skupinám toužícím zasáhnout do volby římského velekněze.

přednesené kardinálem děkanem každý dodá: I já X. kardinál Y. slibuji, potvrzuji a přísahám. Ať mi pomáhá Bůh a svatá evangelia, kterých se rukou dotýkám.

Po promluvě vedoucí liturgie i kazatel opustí kapli a následují modlitby. První den se uskuteční jedno kolo hlasování.
Každý kardinál obdrží několik čtveratých lístků označených v horní části Volím za nejvyššího velekněze a dolů tajně dopíše změněným písmem jméno. Poté list přeloží a postupně předstoupí se slovy: Dovolávám se za svědka Krista, který mě bude soudit, že jsem svůj hlas dal tomu, kterého - podle Boží vůle - pokládám za vhodného. List položí na tác a vpustí do bronzové urny. (K nemocným přijdou určení kardinálové.) Nakonec jsou hlasy zamíchány a sčítány (pokud by nesouhlasil počet s účastníky, ihned se spálí). Jeden ze zapisovatelů list vezme, přečte jméno, předá druhému ke kontrole a třetí jej hlasitě oznámí. (Pokud by v sobě byly přeložené dva lístky psané stejným písmem a se stejným jménem, počítá se pouze jeden; dva odlišné by byly neplatné oba.) Oznamovatel každý list propíchne jehlou s navlečenou nití: tím je znehodnotí a sečtené spojí. Poté jsou hlasy sečteny. Když žádný z kandidátů nedosáhl potřebných 77 hlasů (2/3 většiny), volba se po kontrole musí opakovat. V následující dny se konají dvě volby ráno a dvě odpoledne. Po nich se všechny hlasovací lístky i poznámky všech kardinálů spálí (uchovává se pouze výsledek hlasovaní v zapečetěné obálce pro nového papeže). Kouř signalizující volbu lze očekávat před polednem a před sedmou hodinou večerní. Při úspěšné volbě se papíry pálí na koudeli, při neúspěšné na slámě. Prvním známkou je bílý či tmavý kouř; pro jednoznačnost ke kamnům bylo instalováno regulační zařízení a kladný výsledek světlého dýmu potvrdí i zvony baziliky.

Jestliže ani tři dny hlasování by nevedly ke shodě, nechá se voličům den k modlitbě. Poté následuje vždy nejvýše sedm hlasování a opět přestávka pro duchovní usebrání. Po neúspěšných volbách se mohou kardinálové rozhodnout o hlasování buď prostou většinou nebo dvěma největšími kandidáty. Během voleb se celá církev modlí o vedení Duchem svatým; starší kardinálové předsedají bohoslužbám v bazilikách.

Po úspěšné volbě se táže kardinál-děkan zvoleného Přijímáš své kanonické zvolení římským veleknězem? A kladnou odpověď doplňuje Jak chceš být nazýván? Přijetím volby se biskup bezprostředně stává papežem. Oblékne bílý liturgický oděv a vystoupí na balkón svatopetrské baziliky k prvnímu požehnání městu a světu.
Marek Slatinský 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest