katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Tisková konference na Petrově

12.12. 2001

Brněnské biskupství uspořádalo – již tradičně – předvánoční tiskovou konferenci, která se konala 12. prosince 2001 v 10.00 v Brně na Petrově 2.

Účastnili se:
J. Exc. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup
Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář
Ing. Oldřich Hajčman, ředitel Diecézní charity Brno
P. Vladimír Záleský, vedoucí Diecézního centra mládeže
Ing. Růžena Fialová z hnutí Modlitba matek
Dr. Ing. Miroslav Krejčíř ze Střediska aktivit laiků při Brněnském biskupství
Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí Brněnského biskupství

Otec biskup, který se zúčastnil navzdory vážnému zdravotnímu stavu, přivítal přítomné a úvodem krátce bilancoval uplynulý rok.

 • V brněnské diecézi bylo vysvěceno na kněze 9 jáhnů z řad diecézního kléru a řada dalších kandidátů z různých řeholí.
 •  Pokřtěno bylo přes 6000 lidí, z toho přes 200 dospělých.
 •  S velkým úspěchem se setkala tříkrálová sbírka, která v diecézi vynesla 4423935,40 Kč (v kasičkách), složenkami přišlo dalších 982576,20 Kč. Na rok 2002 se tato sbírka rovněž plánuje, bude slavnostně zahájena mší v katedrále 2.1.2002 a bude trvat od 3. do 8.1.2002.
 •  V červenci se konala při příležitosti 50. výročí babických událostí diecézní pouť mládeže z Babic do Kostelního Vydří, které se zúčastnilo přes 350 mladých lidí.
 • V srpnu se konala pěší pouť z Velkého Meziříčí (resp. z Vranova nad Dyjí) na Velehrad; účast na závěrečné mši přesáhla 2000.
 • V České republice v současnosti působí 13 vojenských kaplanů, z toho 8 katolických, 2 evangeličtí, 1 z církve bratrské, 1 z čs. církve husitské a jeden z církve adventistů sedmého dne. Katolík Jan Mach se připravuje na odjezd k českým jednotkám do Kosova.
 • Znovu byla uvedena do provozu diecézní knihovna.
Otec generální vikář hovořil na téma ekumenismu.
 • 1.1.2002 se bude v brněnské katedrále konat již podesáté ekumenická bohoslužba, při které se věřící z různých církví budou modlit za mír a za Brno. Letošním mottem je “Neexistuje mír bez odpuštění”
 • V době od 6. do 13.1. bude probíhat ekumenická iniciativa z evangelické strany, alianční týden.
 • Týden od 18. do 25.1. bude věnovaný modlitbám z ajednotu křesťanů; pravděpodobně 24.1. bude slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů).
 • Koncem září či začátkem října se tradičně koná Slavkovská iniciativa smíření; v letošním roce byla věnována osobě Filipa Melanchtona.
Ing. Hajčman se věnoval Charitě.
 •  Počátkem února oslaví Česká katolická charita deset let své existence; při této příležitosti bude vydána zvláštní ročenka Deset let Charity.
 •  Tříkrálová sbírka byla nejúspěšnější akcí podobného druhu v ČR; vybralo se celkem 31925318,- Kč. tato akce měla kromě finanční stránky i pastorační úspěch – díky možnosti osobního kontaktu byli “koledníci” zváni do bytů a domácností, kde s nimi lidé často mluvili o svých záležitostech, potížích apod.
 •  5.1.2002 se koná Tříkrálový ples v hotelu Voroněž.

P. Záleský krátce shrnul vztah papeže Jana Pavla II. k mládeži a připomněl dvě významné akce pro mládež, které se plánují na rok 2002, a to Světový den mládeže v kanadském Torontu (červenec) a Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou (srpen); na tomto setkání přislíbil (v rámci možností) účast i prezident ČR, očekává se cca 5000 účastníků.

Dr. Ing. Krejčíř hovořil o aktivitách seniorů a pro seniory; mimo to zmínil, že ačkoli se v celém světě používá pro dříve narozené termín senior, v ČR je místo toho používáno slova důchodce, což v podstatě omezuje seniora jen na člověka odkázaného na sociální dávky. Zmínil existenci Mezinárodního hnutí seniorů, které zahájilo činnost ve Francii r. 1950; za hlavní problém označil komunikaci mezi generacemi.

Po těchto příspěvcích byl dán prostor dotazům ze strany žurnalistů.

Z otázek:

Jak se díváte na komercionalizaci Vánoc?
Otec biskup: Dárky k Vánocům samozřejmě patří, ovšem špatné je, končí-li právě jen u dárků. Rodiče mnohdy nahrazují dárkem, co zanedbali po stránce péče o dítě.
V tisku se mnohdy píše o tom, co je největším problémem světa – ekonomické, politické, sociální, morální problémy... Skutečně největším problémem světa je hřích. A význam Vánoc spočívá v tom, že Bůh vstupuje do tohoto světa, aby nám nabídl možnost tento hřích překonat.

Ing. Jandlová: Pomocný brněnský biskup Mons. Petr Esterka hovořil o tom, že ho šokovalo a rozesmutnilo, když se v zahraničí setkal s trendem, kdy Vánoce začínaly v říjnu (objevovaly se vánoční stromky a jiná výzdoba, hrály se koledy...) a končily 25. prosince ráno. Vánoce by neměly Kristovým narozením končit, ale začínat.

 

Jaký má Charita vztah k návrhu zákona o církvích?
Ing. Hajčman: Tento návrh zákona mj. upírá církvím právo zřizovat vlastní společnosti na úrovni právnických osob za charitním účelem. Rok poté, co zákon vejde v platnost, budou charity vyřazeny z registru Ministerstva vnitra. Dosud nebyla vyřešena otázka další transformace Charity. Charita a církev se stále snaží zvrátit tento zákon, a to v Parlamentu; v případě neúspěchu se obrátí na Ústavní soud. V současnosti má Charita v brněnské diecézi 15-17 tis. stálých klientů, v rámci celé ČR je jich kolem 50 tis.

 

Pořádají se různé akce, koncerty a představení. Má církev možnost apelovat na pořadatele, aby se zdrželi předčasných projevů Vánoc (koledy v adventní době apod.)?
Otec biskup: Toto lze pouze v kostelích, tedy u akcí, které se v kostelích pořádají. Ovšem stále dochází k různým nešvarům, jako např. v adventní době ryze velikonoční píseň Ecce quomodo moritur iustus (“když už je to latinsky, dáme to do adventního koncertu...”), výrazy jako “židovská adventní píseň” (židé žádné adventní písně nemají), koledy či Rybova mše v adventní době apod. V brněnské diecézi působí Středisko pro li
turgickou hudbu, které se těmito věcmi zabývá, ovšem pořadatelé na něj často neberou ohled.
Ing. Jandlová: Kromě toho existují i směrnice České biskupské konference pro provozování hudby v kostelích, které se však často obcházejí.
Po oficiálním ukončení této tiskoé konference měli přítomní žurnalisté ještě příležitost k individuálním rozhovorům se zúčasntěnými.

Každý přítomný měl navíc možnost seznámit se s aktivitami Katolické církve, Biskupství, Brněnského děkanství a Charity prostřednictvím písemných materiálů.

Více informací na www.biskupstvi.cz

Martina Jandlová 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest