katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Velikonoční vigilie


Bohoslužba slova na velikonoční vigilii nabízí velký výběr biblických textů ze Starého i z Nového zákona.
Kompletní texty můžete najít i na našich stránkách. Nabízíme stručný přehled:

1. čtení: Gn 1,1–2,2
Bůh viděl všechno, co udělal, a bylo to velmi dobré.

Sedm dní trvalo dílo stvoření.
Dnes nastává den osmý – první den nového týdne. Den nového stvoření.
Den zmrtvýchvstání.

2. čtení: Gn 22,1–18
Oběť našeho praotce Abraháma

Bůh nechce život Abrahámova syna, ale živou Abrahámovu víru.
Bůh nechce smrt, ale život.
Bůh chce zmrtvýchvstání.

3. čtení: Ex 14,15–15,1
Synové Izraele šli středem moře po souši.

Velikonoce jsou přechod.
Z otroctví ke svobodě.
Z temnoty ke světlu.
Z ciziny k domovu.
Ze smrti k životu.

4. čtení: Iz 54,5–14
Ve věčné lásce se nad tebou slituje Hospodin, tvůj vykupitel.

Je podivuhodné, jakým způsobem se Pán uchází o lásku své vyvolené.
Bůh nám slibuje lásku – Bůh si nás namlouvá.
Bůh po nás touží.
Velikonoce jsou zásnuby Boha s člověkem.

5. čtení: Iz 55,1–11
Pojďte ke mně, a naplní vás nový život! Sjednám s vámi věčnou smlouvu.

Sv. Augustin si povšiml souvislostí mezi latinskými slovy „gratia“, totiž „milost“, a „gratis“, zdarma.
Bůh se nevnucuje, ale chce nás obdarovat zdarma.
Jeho štědrost přetéká.

6. čtení: Bar 3,9–15.32–4,4
Choď po cestě vstříc světlu Hospodinovy moudrosti.

Hvězdy vesele září vstříc svému Stvořiteli.
Celý vesmír se raduje ze setkání s Pánem.
Nenechme se zahanbit a volejme i my: „Tady jsme!“
Přichází k nám Zmrtvýchvstalý Pán.

7. čtení: Ez 36,16–17a.18–28
Pokropím vás očistnou vodou a dám vám nové srdce.

Pán nám dává nové srdce – srdce živoucí a životaschopné, srdce tlukoucí a planoucí.
Svoje srdce.

Epištola: Řím 6,3–11
Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá.

Evangelium: Mt 28,1–10
Byl vzkříšen z mrtvých a jde před vámi do Galileje.

Také k této příležitosti nabízíme po západu slunce krátkou videopromluvu.

K velikonoční vigilii patří obnova křestního zasvěcení. Můžete ji prožít např. takto:

Chci žít ve svobodě dětí Božích, a zříkám se proto hříchu.
Chci, aby mě nikdy hřích neovládl, a zříkám se proto všeho, co k němu láká.
Zříkám se ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

Tato noc je nocí pro Hospodina.
Tato noc je nocí nového stvoření.
Tato noc je nocí nového života.
O Vánocích se rodí Bůh v lidském těle.
O Velikonocích se rodí člověk k Božímu životu.
Prožívejme právě dnes a právě teď skutečnost svého křtu, svého přijetí za Boží děti.
Prožívejme právě dnes a právě teď skutečnost, že skrze křest jsme ztotožněni s Kristem zmrtvýchvstalým.
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest