katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základy křesťanské víry

Kapitola 10.Ježíš z NazaretaZprávy o Ježíšovi z Nazareta nám podává Nový zákon. Je to dílo zcela zvláštního druhu - není to životopis, ani učebnice, ani román nebo literatura faktu. Jeho cílem je vzbudit v člověku víru v toho, který může a chce nám všem přinést spásu.
Prostřednictvím této knihy podávají svědectví o Ježíšovi lidé, kteří se s ním ve svém životě setkali, se kterými Ježíš mluvil, a tak je uchvátil, že změnili svůj život a dali se do služeb tohoto muže.
Z těchto svědectví vyplývá: Ježíš dal vznik hnutí, které začíná v malé odlehlé zemi a svými vlnami rychle zasahuje až do středu kulturního a politického dění tehdejšího světa. Brzy se o něm zmiňují nejen ti, kteří o ně mají zájem, ale i oficiální dějepisci (Plinius, Tacitus, Suetonius, Josephus Flavius).
O Ježíšově narození podává Nový zákon tuto zprávu:
"V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:"Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!... Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce."
"Maria řekla andělovi:"Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!" Anděl jí odpověděl:" Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto taky dítě bude nazváno svaté, Syn Boží." (Lk. 1,26 n).
V prvních křesťanských dobách se vedlo mnoho diskusí o vtělení Božího Syna. Z diskuse vzešlo přesné vyjádření toho, co křesťané vyznávají:
V osobnosti Ježíše Krista se setkává božské s lidským. Přesně řečeno: Ježíš Kristus v jedné osobě spojuje dvě přirozenosti: božskou a lidskou.
Vyznání víry, užívané v křesťanské bohoslužbě, to vyjadřuje takto: "Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem."
"On pro nás lidi a pro naší spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem."
Ježíšovo učení a skutky - jak uvidíme později - jsou plně ve shodě s tímto křesťanským pojetím. Zpráva Nového zákona o Ježíšově narození pokračuje:
"V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu.... Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo." (Lk 2, 1 nn).
Vzpomínkovou slavností na narození Ježíše Krista jsou vánoce. Přesný den Ježíšova narození není však známý. Křesťanská církev stanovila den Narození Páně na 25. prosince, aby tak vytvořila protiváhu dřívější pohanské slavnosti "nepřemoženého slunce" (slunovrat).
Od narození Ježíše Krista se počítá náš letopočet. Ale ani ten není přesný. Ve skutečnosti se Ježíš Kristus narodil 4 - 7 let před naším letopočtem.


1. Jakou zprávu nám podává Nový zákon o Ježíšově narození ?
2. Jak se jmenovala Ježíšova matka, kde bydlela a komu byla zasnoubená ?
3. Kde a kdy se Ježíš narodil ?
4. Kdo je Ježíš Kristus? Co spojuje ve své osobě ?  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest