katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základy křesťanské víry

Kapitola 18.V dohledu je kříž   Když se přeneseme do situace a nazírání Ježíšových současníků, pochopíme, že Ježíš působil na autoritu nutně provokativně. Není proto divu, že se ve zprávách evangelií neustále objevují formulace jako: "Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili." (Mk 3,16). Nebo: "Hleděli se ho zmocnit." (Mk 12,12). Také sám Ježíš stále jasněji viděl, do jaké situace se dostal, a předpovídal: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho." (Mk 9,31).
   Situace se přiostřuje. Rýsuje se konec Ježíšovy činnosti. Kříž se stává neodvratným; je to logický důsledek jeho jednání. Zůstane Ježíš za těchto okolností věrný svému nároku, své nabídce? Bude i nadále stát při svých celnících a hříšnících? Bude svým vystupováním i nadále lidi konfrontovat s Bohem? Nebo se toho všeho vzdá, aby se zachránil?
   Odpověď evangelií je jednoznačná: Ježíš byl zatčen a předveden před veleradu.
   "Velekněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi lživé svědectví, aby ho mohli odsoudit na smrt, ale nenašli, třebaže se dostavilo mnoho falešných svědků. Velekněz povstal a zeptal se ho: "Nic neodpovídáš na to, co tito (lidé) proti tobě vypovídají?" Ježíš však mlčel. Tu mu velekněz řekl: "Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zdali jsi Mesiáš, syn Boží!" Ježíš mu odpověděl: "Tys (to) řekl. Ale říkám vám: Od této chvíle uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici Všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích."
    "Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl: "Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Právě jste sami slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?" Odpověděli: "Hoden je smrti." (Mt 26,59 nn).
    Římský prokurátor Pontius Pilát po krátkém zdráhání potvrdil rozsudek velerady a odsuzuje Ježíše k ukřižování. Rozsudek byl vykonán v pátek před Velikonocemi kolem poledne na návrší Kalvárii. Po několika hodinách těžkého utrpení Ježíš zemřel...
Kříž nelze snižovat na nemilou příhodu, na nehodu v Ježíšově životě. Skrze kříž se naopak jeho činy a slova ocitají ve zcela novém světle.
    Ježíš svou smrtí ratifikuje svůj život. Jeho život nabývá své poslední věrohodnosti: tento člověk nic nechtěl a nic si nenárokoval pro sebe. Každá námitka, že Ježíš byl ctižádostivý a chtivý moci, je křížem znicotněna. Všechno, co Ježíš ve svém životě konal, se dělo pro člověka.
   Kříž se stává znakem nezištnosti a služby; je obratem Ježíšovy historie, výchozím bodem nové epochy. Nastává doba Nového zákona, zákona lásky.


1. Jak Ježíš zemřel ?
2. Kdy a kde to bylo ?  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest