katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 23.5.2003
Otázka:
Dobrý den,nedávno jsem se setkala s tzv. malým růžencem(korunkou k Dítěti Ježíši),kde se jedná o uctění 12 tajemství Ježíšového dětství.Nikde jsem se ale s těmito tajemstvími nesetkala.Mohla bych Vás o ně požádat? Předem děkuji.
s pozdravem Anna
Odpověď:
Korunka k Jezulátku má následující schéma:
- znamení kříže
- zpěv
Ježíší, sladké dítě, ty jsi z Otcova lůna sestoupil pro naši spásu do lůna Panny Marie, kde jsi, počatý Duchem svatým, se stal vtěleným Slovem - učiň, ať my, chudí duchem, máme užitek z tvého vykoupení.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi prostřednictvím Panny Marie navštívil svatou Alžbětu a posvětil od mateřského lůna svého předchůdce Jana Křtitele - posvěť naše duše ze svého vzácného pokladu svatých milostí.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi se narodil v Betlémě z Panny Marie a zavinutý do chudých plének, položený do jeslí, jsi oslaven anděly i pastýři - učiň naše srdce hodné přijmout tě jako dítě a klanět se ti jako vykupiteli.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi, poté, co se ukázala hvězda třem mudrcům, od nich přijal darem zlato, kadidlo a myrhu - veď nás po pravé a bezpečné cestě ve své službě.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi byl po osmi dnech obřezán, nazván slavným jménem Ježíš a představen jako Spasitel světa - osvoboď naši mysl od každé nečisté touhy a všech neřestí.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi byl svatým Josefem odveden do Egypta, když se tě Herodes snažil zabít, a tak byl zachráněn útěkem před smrtí a oslaven svatými neviňátky - osvoboď nás od našich úhlavních nepřátel: světa, těla a ďábla.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi, přivedený do Jeruzaléma ve dvanácti letech, byl s bolestí postrádán Marií s Josefem, než tě po třech dnech nalezli s velikou radostí v chrámě mezi znalci Zákona - vlij nám skutečnou moudrost, abychom se nikdy nevzdálili od naší Matky Církve.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

O Ježíši, sladké dítě, ty jsi žil zbožně v nazaretském domku: vedl život v podřízenosti, chudobě a námaze a stále rostl v moudrosti i milosti - ukaž nám božskou moudrost a uchovej v naší mysli stále živou vzpomínku na tebe, svatého Josefa i tvou přesvatou Matku.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Téměř doslova je tato modlitba novénou k Pražskému Jezulátku; pouze se musí vložit modlitba na třetí den (po modlitbě Páně následuje): Ježíši, tys byl po devět měsíců v matčině životě. Ty, jenž jsi byl dychtivě očekáván svou panenskou Matkou a svatým Josefem a jenž jsi byl dán Bohem Otcem za spásu světa, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, Ježíši. Zdrávas, Maria... Sláva Otci... Všemohoucí věčný Bože, Pane nebe a země, zjevil ses maličkým. Dej, když prokazujeme zbožnou úctu tajemstvím života tvého Syna Ježíše Krista, snažíme se napodobovat jeho ctnosti a uctíváme ho jako Pražské Jezulátko, mohli jednou vejít do nebeského království, které jsi přislíbil těm, kdo jsou jako děti. Amen.

Korunka k Pražskému Jezulátku má jednoduchou strukturu:
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Otče náš...
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Otče náš...
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Otče náš... (ke cti Svaté Rodiny)
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria... 12x (ke cti dvanácti let Ježíšova dětství)
Božské Jezulátko, žehnej nám a ochraňuj nás.
Tajemství se nevkládají a další texty jsou k dispozici v chrámu Pražského Jezulátka.

Tato i další modlitby mají sloužit k rozjímání v návaznosti na liturgický rok či očekávání dítěte: novéna před Narozením Páně, v týdnu před Zjevením Páně a za spásu nevěřících dětí.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest