katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 2.7.2001
Otázka:
Mám dotaz ohledně řízení farnosti. Do jaké míry může rozhodovat kněz o věcech - př. oprava kostela, provoz fary .... A co ustanovení farní rady. Jestli je to z pohledu církevního práva povinnost nebo je-li to na vůli faráře, připadně jak se "stát" členem farní rady?
Odpověď:
Zodpovědný za řízení a správu farnosti je kněz-farář (popř. administrátor) jmenovaný biskupem. V jednotlivých případech může diecézní biskup svěřit účast na pastorační péči jáhnovi nebo jiné osobě, která není knězem. Každopádně vykonává farář svou službu ve farnosti ve spojení s biskupem, nikoli na svou vlastní pěst. Na jeho službe se v souladu se závěry 2. vatikánského koncilu mohou (nebo mají) podílet i laici.
Církevní právo (Kodex kanonického práva z r. 1983) nezná pojem "farní rada". V tomto kodexu najdeme pojmy pastorační rada a ekonomická rada. Kánon 536 §1 doporučuje vytvoření pastorační rady, kánon 537 ukládá vytvoření ekonomické rady. Protože Kodex dále nerozvádí povinnosti, práva, vytvoření a práci těchto rad, je v kompetenci biskupské konference tyto záležitosti dořešit.
V našich podmínkách je snaha sloučit poslání ekonomické a pastorační rady pod jeden orgán - farní radu. Ovšem oficiální a povinné stanovy zatím nejsou, jednotlivé farnosti si je vytvářejí na základě jistých principů (uveřejněných např. v oběžníku brněnské diecéze Acta curiae episcopalis brunensis 04/91, čl. 5). Dokud nebude dán závazný model, má v souladu s kán. 537 CIC jmenovat farář minimálně dva ekonomické poradce. Zkontrolovat, zda ke jmenování došlo, je v kompetenci děkana/vikáře.
V principu spočívá poslání farní rady v následujícím: je poradním orgánem faráře, který se podílí na řízení farnosti. Jejími členy jsou:
členové z titulu funkce: farář, ostatní kněží ve farnosti, jáhen, zástupce hnutí nebo řeholního společenství, další pracovníci farnosti
členové volení farníky: na základě voleb ve farnosti
členové přímo jmenovaní farářem.
Práce farní rady je dialogem s farářem, který má rozhodující hlas, a má přispět k lepší komunikaci ve farnosti, pomoci při speciálních úkolech (investice, opravy...), rozvíjet pastorační činnosti (starost o liturgii, evangelizaci a katechezi...), podílet se na vedení farní agendy a účetnictví.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest