katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 13.5.2004
Otázka:
Mnohost náboĎenství.

Dobr den. Rád bych se zeptal, co byste odpovűdűli ălovűku, jehoĎ víra v Krista je neustále podkopávána vűdomím o mnohosti nejrŰznűj‰ích náboĎenskch sműrŰ.

Z historickch pramenŰ vyplvá, Ďe Kristova smrt byla spí‰e osaműlou chvílí, Ďe se nejednalo o Ďádnou revoluci v Jeruzalémű. Církev pak byla vybudována vlastnű na základű nűkolika málo uăedníkŰ, ktefií vzkfií‰eného Krista vidűli. €eklo by se, Ďe situce, kdy se po dvou tisících letech ke Kristovi hlásí hodnű pfies miliardu lidí, svűdăí o pravdivosti a pŰsobení Ducha Svatého, kterého Kristus slíbil seslat. Jak si ale pak vysvűtlit sílu ostatních náboĎenskch sműrŰ, napfiíklad Islámu?

VĎdycky jsem se domníval, Ďe BŰh je tak velk a rozumem neproniknuteln, Ďe jeho úmysly jsou takové, Ďe se dává lidem poznat v mnoha rŰznch podobách, tedy Ďe kaĎdému národu bylo zjeveno to, co je jeho mentalitű nejbliωí, co je schopen pfiijmout. Jak si ale pak vysvűtlit slova evangelia, které vslovnű fiíká, Ďe nikdo nedojde spásy neĎ skrze JeĎí‰e Krista? To by pfiece znamenalo, Ďe spása skrze uăení proroka Mohammeda není moĎná, Ďe pokud Îidé nepŰjdou svou cestou skrze Krista, nedojde jejich úmluva s Hospodinem naplnűní...

Dűkuji.<
Odpověď:
Skutečně je šíření křesťanství podkladem pro uznání pravdivosti jeho poselství. Jelikož pronásledovaní učedníci a mučedníci prvních staletí předali víru tisícům dalším. Ale v případě politické (možná slabé slovo) expanze islámu založené na spojení kmenů naukou a nadvládou je důvodem rozšíření přirozený tlak shora.
Co se týká Mohameda, křesťané nemohou uznat žádné zjevení po Ježíši Kristu (ve smyslu Božího slova), jen jako náboženství Abrahámových potomků.

Pokud se věřící (libovolného směru) neřídí tím, co je v evangeliu (co se s ním shoduje), nemůže být spasen. Tedy: člověk se obrací k Bohu jedině tím, co je v souladu s učením Božího Syna Ježíše Krista.
Napadl mě památný výrok před vypálením jedné knihovny buď je ten milion knih zbytečný, protože obsahují totéž, co Korán - anebo je škodlivý, protože obsahuje něco jiného než Korán. Křesťanská logika říká, že jiná náboženství jsou lidským hledáním a předstupněm evangelia.

Zjednodušeně bych to řekl, že původní „rajská“ úcta k Bohu došla „babylónského zmatení“, kterou Bůh korigoval zjevením Nového Zákona.

Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest