katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 18.1.2005
Otázka:
Četla jsem na Vašich stránkách texty ke slavnosti Všech svatých…
Už jsem mnohokrát přemýšlela o odpustcích, každoročně se k tomu vracím a stejně mi to není moc jasné.
Nevím
– proč jsou stanovené právě tyto dny pro získání odpustků, je to jenom vodítko pro lidi, aby si vzpomněli na zemřelé, nebo je to jinak dané.
– proč jsou stanovené právě modlitby Otče náš a Zdrávas; ty modlitby samotné jsou přece o něčem jiném (tomuhle nerozumím nejen ve spojení s odpustky: Pomodlit se Otče náš za…).
– kde se odpustky vlasně vzaly, jak víme, že můžeme nějakému zemřelému pomoct, je nějaký odkaz v Bibli.
– kde v Bibli najdu něco o výše zmiňovaném očistění a z toho i o očistci; na základě čeho můžeme tvrdit, že vlastně vůbec existuje.
Odpověď:
Abychom pochopili nauku o odpustcích, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek: vinu a časný trest za hřích.
Vina je odpuštěna lítostí a svátostí smíření. Zůstává však časný trest za hřích. Tento časný trest nelze chápat jako druh pomsty, kterou Bůh postihuje člověka zvenčí, ale jako důsledek vyplývající ze samotné podstaty hříchu. Jedná se vlastně o zhoubné lpění na tvorech, které každý hřích vyvolává. A toto lpění na tvorech musí být očištěno. Buď zde na zemi, nebo v očistci, nebo prostřednictvím odpustků.

Katechismus katolické církve uvádí: Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek.
Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hřích. Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým (Katechismus, 1471).

Získávání plnomocných odpustků není omezeno jen na dny od 1. do 8. listopadu. Pro tyto dny jsou stanoveny specifické podmínky. Jinak obecně platí, že plnomocný odpustek může být získán i v jiné dny za splnění předepsaných podmínek. Vždy však jen jednou denně (s výjimkou těch, kdo jsou v nebezpečí smrti – ti mohou i vícekrát). Částečný odpustek může být získán i vícekrát za den.
K získání plnomocného odpustku je nutno pět věcí:
1. Vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek
2. Svátost smíření
3. Svaté přijímání
4. Modlitba na úmysl Svatého otce
5. Podmínka, na kterou se často zapomíná: Nemít zalíbení v žádném, ani lehkém hříchu!

Ad 1. V nové příručce odpustků je výčet 70 modliteb a dobrých skutků obdařených plnomocnými, případně částečnými odpustky. Uvádím několik příkladů: alespoň půlhodinová adorace před Nejsvětější svátostí, nejméně půlhodinové rozjímání Písma sv., zbožné vykonání křížové cesty, modlitba alespoň pěti desátků růžence najednou ve společenství a mnohé další.
Ad 2. Jedna svátost smíření stačí pro získání několika plnomocných odpustků. Může být vykonána několik dní před nebo po vykonání předepsaného skutku. Doporučená doba je 14 dní.
Ad 3. Rovněž sv. přijímání může být vykonáno několik dní před nebo po vykonání předepsaného skutku.
4. Modlitba na úmysl Svatého Otce je plně splněna jednou modlitbou Otče náš a jednou Zdrávas, Maria. (V den památky věrných zemřelých je to Otče náš a Věřím v Boha.) Je možno se pomodlit i jinou modlitbu.

Je však vhodné, aby předepsaný skutek, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce byly ve stejný den. Pro získání každého plnomocného odpustku je třeba přijmout sv. přijímání a pomodlit se na úmysl Svatého otce.

Máte pravdu v tom, že modlitby Otče náš a Zdrávas jsou, abych použil vašich slov, „o něčem jiném“. Je nesprávné vidět modlitbu jen jako prostředek k dosažení odpustků. Modlitba má svou vlastní hodnotu v tom, že prohlubuje náš vztah s Bohem a otvírá nás jeho milosti. Za určitých podmínek je však obdařena ještě „druhým“ efektem, a to právě získáním odpustků.

Důvody pro existenci očistce, a tedy i pro to, že můžeme pomáhat zemřelým, z Písma:
Mt 12,32: Kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.
– Mluví se zde o odpuštění hříchů v budoucím věku, tedy po smrti.

2 Mak 12,46: Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.
– Z tohoto citátu jasně vyplývá, že má význam modlit se za zemřelé.
Na otázku odpověděl: Pavel Svoboda
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest