katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 2.11.2001
Otázka:
Četl jsem odpověďna otázku ze dne 2.10.2001... Otázka svatých, odpověď doplněná o citace z Bible, ale nikde tam není psáno, že Tito "privilegovaní" budou po své fyzické smrti vzkříšeni před dnem posledního soudu a budou rádci, nebo prosebníky Ježíše Krista... Ani Ježíš ve svém učení nehovoří o nějakém předčasném vzkřišování... Svatí jsou pouze výmysl Katolické církve ! Cožpak Ježíš neřekl, když mu oznámili: ,,Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat,ale nemohou pro tento veliký zástup.´´A on jim odpověděl: ,,Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.´´ Je psáno.Když mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: ,,Blaze té, která tě zrodila a odkojila!´´ Ale on řekl: ,,Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.´´ Jistě.Marie,matka Ježíše Krista, Božího Syna, je požehnaná mezi všemi ženami, jak je psáno v Bibli. Ale modleme se k Bohu Všemohoucímu,Hospodinu zástupů, našemu Stvořiteli a Spasiteli, jeho Synu, Ježíši Kristu a Duchu svatému, jak je psáno. (citace z www) Děkuji za odpověď... J.
Odpověď:
Když jsem dočetl Váš dotaz do konce, nabyl jsem přesvědčení, že to nemyslíte vážně a že jde tak trochu o vtip ;-)

Jak si představujete smrt člověka? Podle toho, co píšete, člověk po smrti nežije (neexistuje) a čekají v ne-existenci na den vzkříšení? Jenže to by pak asi Ježíš lhal lotrovi na kříži, protože mu řekl: "Ještě dnes se mnou budeš v ráji..." Pokud ovšem žijí, jinak než tělesně, proč by nemohli komunikovat s Kristem a být našimi přímluvci?
A co se týče předčasného "vzkřišování"...
"Ani Ježíš ve svém učení nehovoří o nějakém předčasném vzkřišování... - Byl jste tam, když Ježíš mluvil, abyste slyšel každé jeho slovo? Spíše by bylo poctivější říci: "Evangelisté nám nezaznamenali žádnou Ježíšovu větu o 'předčasném vzkřišování'." A přece: co třeba ti "svatí", kteří vstali při Ježíšově smrti? (A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Matouš 27,51-53). To ještě nebyl poslední den!

Dále cituji: ...nikde tam není psáno, že Tito "privilegovaní" budou po své fyzické smrti vzkříšeni před dnem posledního soudu a budou rádci, nebo prosebníky Ježíše Krista...
Jak se vyrovnáváte s textem Zj 20,4-6?
(Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. - Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. - To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let...)
Pokud někoho chcete "vinit" z existence "svatých", tak to jsou:
1. Ježíš Kristus
2. apoštol Petr (1Pt 1,15; 3,5;)
3. Pavel z Tarsu (Ef 1,4; 1,18; 3,5; Kol 1,12; 1,22; 3,12; 1Tes 3,13...)
4. autor Listu Židům (Žd 3,1...)
5. apoštol Juda (1,14)
6. Jan, autor Apokalypsy (Zj 11,18; 13,7; 16,6; 17,6...)
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest