katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Po kapkách - výpis chronologicky

Výpis dle data        Výpis dle autorůAutor: Alexandr Meň - Info o autorovi

Datum: 15.5.2022
Pokud jsme mu tedy odevzdali své srdce, nepochybujme a nenechme se svést, nemysleme si, že nebe mlčí. Když se nám zdá, že mlčí, je Boží pohled upřen na každou duši, na každý osud. Čeká, prosí, žehná a zachraňuje nás všechny. Amen.

Datum: 14.5.2022
Mlčky trpí spolu s námi. Mlčky nese naše trápení, naše hříchy, naše těžkosti na svých ramenou. Takový je náš Pán.

Datum: 13.5.2022
Od Betlémských jeslí až po Golgotu vždy žil v ponížení... Mlčky na nás hledí a jako by říkal: Takový je váš Pán, uznejte poníženého Boha a tehdy pochopíte jeho tajemství. On se umenšil kvůli nám. Trpí spolu s námi.

Datum: 12.5.2022
Kdyby přišel jako král, jako mocný vojevůdce, jako veliký státník, jako člověk, jemuž by se kvůli světské slávě a síle klaněly miliony lidí, všichni by za ním šli, hrnuly by se za ním nespočetné zástupy. Lidé si totiž hledají pány. Ale Kristus přišel jinak.

Datum: 11.5.2022
Bůh by si nás koupil, přišli bychom k Bohu ne proto, že jsme se zamilovali do Krista a do jeho přikázání, ale proto, že se chceme uzdravit a být úspěšní. Přicházeli bychom ze zištných důvodů. Kdo by to potřeboval? K čemu by Bohu byla taková zištná víra? Vždyť proto přišel na zem v ponížení a zjevil se jako muž bolesti, aby za ním lidé nešli pro světskou slávu.

Datum: 10.5.2022
Někdo uvažuje takto: Jak to, Pane, že ti sloužím a pálím pro tebe svíčky, ale nemůžu se zbavit nemoci? Kdyby to fungovalo takto, že každý, kdo přijde a pomodlí se, se zbaví všech trápení a nemocí, čím bychom pak byli?

Datum: 9.5.2022
Zdá se nám, že není nablízku, ale on je vždycky s námi. Neviditelně nám pomáhá. Někdy, když si myslíme, že mlčí, to není Bůh, kdo se od nás odvrátil, ale my sami jsme se od něho odvrátili. Oddělili jsme se od něho svým reptáním, námitkami, pošetilými slovy a myšlenkami.

Datum: 8.5.2022
A tak co zasejeme, to taky sklízíme. Když přijdou pokušení, černé myšlenky, pochybnosti svědomí, tehdy opravdu stojíme na kraji srázu. Kdysi se jeden světec modlil: Pane, když na mě přišla velká pokušení, kde jsi byl? A Bůh mu odpověděl: Díval jsem se, dohlížel jsem, byl jsem přítomen neviditelně. Tobě se zdálo, že tu nejsem, ale já se díval na tvůj zápas, na tvé úsilí, na tvou horlivost a na tvůj smutek. Viděl jsem, že chceš zvítězit.

Datum: 7.5.2022
Opouštějí Boha nejen v myšlenkách a srdcem, ale i skutky. Známe spoustu lidí, dnes i v minulosti, kteří zdánlivě žijí s Bohem, považují se za věřící, ale v srdci nemají opravdovou víru. Potřebují víru jen k tomu, aby mohli klidně na Bohu požadovat zdraví a dary, ale nechtějí jednat podle Božích skutků. Nežijí tak, jak nám to Ježíš odkázal. Takže se nazývají křesťany zbytečně.

Datum: 6.5.2022
Čí je to vina? Marnotratného syna, nebo otce? Marnotratného syna, který šel, potloukal se a jedl s prasaty? Proč se dostal tak daleko? Mohl za to otec? Jistě ne otec, ale sám syn, který od něho odešel. Když lidé opouštějí Boha, když opouštějí Boží zákon, co dobrého mohou sklidit?

Datum: 5.5.2022
Lidé vidí války, násilí a bezpráví. Je to tak. Ale bylo nám dáno poznat cestu. Všem lidem, často právě těm, kdo na zemi konají zlo, bylo řečeno: Ukázal jsem ti dvě cesty, cestu života a cestu smrti. Vyber si sám. Jsi svobodný člověk. A člověk pyšně volí cestu smrti, cestu lži, odvrací se od Boží pravdy a jde cestou záhuby. Když na něho z nebe padají kameny a propadá se do propasti, říká: "Kde jsi, Pane?"

Datum: 4.5.2022
Často nevíme, co chceme, a neprosíme o to, co potřebujeme. Jindy nám zas Bůh dá sklidit ovoce vlastních hříchů.

Datum: 3.5.2022
Stává se to. Lidem se může velmi často zdát, že Bůh mlčí. Ale mlčení Krista, na něhož se obrátila kananejská žena, nás vede k úvaze, že mlčení má smysl. Velmi často, když se nám zdá, že Bůh neodpovídá, od nás něco očekává. Očekává, že uznáme svou ubohost, že se před ním pokoříme. Často od něho něco vyžadujeme v přesvědčení, že je nám povinen to dát, že je povinen odpovědět na každou naši prosbu, někdy úplně nesmyslnou.

Datum: 2.5.2022
Klepeme, voláme: "Z hlubin volám k tobě, Hospodine!" (Ž 130,1) Z hlubin bezedných, z propastí... a nebe mlčí. Proč mlčí? Proč neodpovídá, když přijde nemoc a smrt, když na zemi vládne lež a bezpráví, když nám lidé bez víry, nebo ti, kdo chtějí naší vírou otřást, říkají: podívejte se, kolik je na zemi zla, a váš Bůh neslyší, neodpovídá?

Datum: 6.3.2022
Ježíš chce v tomto světě působit. Říká: zůstávám a budu konat. Ano, bude jednat, ale naším prostřednictvím. Z toho plyne, že my všichni jsme obdrželi moc Božích služebníků, kněží, jak o tom píše apoštol Petr: Jste rod vyvolený, královské kněžstvo, lid patřící Bohu. To znamená, že my všichni jsme zasvěceni Bohu.

Datum: 5.3.2022
Ježíš postavil církev na víře prostých lidí, aby nikdo, ani ten nejposlednější vyvrhel, nemohl říci: no jo, to byli apoštolové. Ne, apoštolové byli chudí, bezmocní, neurození a bez nějaké zvláštní moudrosti. To neznamená, že aby byl člověk křesťanem, musí být hlupák. Pak přišli i chytří lidé, vzdělaný Pavel. Ale na počátku byli právě tito lidé, aby se nikdo nemohl vymlouvat na svou neschopnost, na nízký společenský původ a neřekl: to není nic pro mě.

Datum: 4.3.2022
Kristus to uskutečňuje i bez člověka, ale chce, aby to probíhalo také za spolupráce člověka. Takže budeme pracovat spolu s ním. Tím bude naplněno i vše ostatní, takže pro společnost to bude znamenat jen dobro.

Datum: 3.3.2022
A co když se vás zeptají: co tedy budete dělat pro současnou společnost? Na to se vás zeptá tradiční věřící, disident, člověk angažovaný ve společenském životě i uprchlík. Všem dáváme stejnou odpověď: pokud budeme svědčit o Ježíši a o evangeliu, pokud budeme žít v jeho duchu, budeme se v určité míře účastnit jeho záměrů a jeho záměrem bylo nikdy neopustit tuto zemi.

Datum: 2.3.2022
Všimněte si, že proroci dříve často mluvili o politických událostech své doby, ale Ježíš o nich nemluvil nikdy. Mluvil o tom, co se vztahuje ke každé době. Takže my musíme zároveň žít v současnosti a zároveň současnosti nepatřit.

Datum: 1.3.2022
Myslím, že v těchto třech bodech jsou plně obsaženy úkoly pro budoucnost. Někdo by se samozřejmě mohl zeptat, jak má církev reagovat na společenské jevy našeho života a pod. Můžu jen odpovědět: tohle se od nás nijak zvlášť nevyžaduje.

Datum: 28.2.2022
Přítomnost znamená, že se máme neustále učit, jak se modlit, a stále prohlubovat zkušenost svátostného života, aby naše svědectví nebylo svědectvím ideologie, ale svědectvím o živé Boží přítomnosti v nás.

Datum: 27.2.2022
Svědectví znamená, že musíme vyřešit životní úkol - najít své místo v životě, a to nikoli místo v obyčejném významu slova, ale svůj vztah ke všem životním problémům. To jsme ještě nevyřešili.

Datum: 26.2.2022
Znamená to, že všechny otázky, které nám klade evangelium, si musíme položit znovu, jako bychom je znovu objevili.

Datum: 25.2.2022
My, tedy církev, bychom se nyní měli zabývat především těmito třemi body. Kázání znamená, že musíme najít společný jazyk se současnými lidmi, abychom se s nimi na jedné straně zcela neztotožňovali a na druhé straně abychom se od nich neoddělovali zdí archaičnosti.

Datum: 24.2.2022
Jeden vynikající současný spisovatel se zeptal zasvěceného novináře: Jak je možné, že se pravoslavné Rusko stalo státem s masovým ateismem? Dostal následující odpověď: Církev neplnila úlohu, kterou jí dal Bůh, tj. hlásání Božího slova, svědectví a zpřítomňování (Boha v životě). Když tedy mluvíme o budoucnosti a ptáme se, co od nás Bůh očekává ve zbývajícím čase, jak odpovíme?

Datum: 23.2.2022
Schválně jsem teď mluvil jen o temných stránkách, protože jen ty nás mohou přimět k tomu, abychom se zamysleli a neoddávali se nostalgickému nadšení z minulosti. Dobrého toho o nás bylo řečeno velmi mnoho, ale my teď mluvíme o tom, že se musíme umět kát a dívat se do minulosti, činit pokání jeden za druhého.

Datum: 22.2.2022
Neříkal bych tak kategoricky, že církev je málo úspěšná, myslím si, že Boží království postupuje pořád stejně, ale zrada Božího království se vždy trestala, vždy za odpadnutí přišla odplata. a nepovažujme to jen za nějaké zastaralé myšlenky ze Starého Zákona. Vzpomeňme si na Ježíšova slova o Jeruzalémě, kdy řekl: "Kdybys poznalo čas svého navštívení... Kdyby se Sodoma a Gomora obrátily, stály by dodnes..." atd. Ježíš spojuje osudy národů, měst a civilizací s jejich duchovním a mravním stavem.

Datum: 21.2.2022
Pokud se zeptáme upřímně sami sebe, zda se přítomnost křesťanů podobá přítomnosti Ježíše ve světě, pak musíme samozřejmě upřímně odpovědět, že nikoli. Myslím, že se musíme na problém podívat důkladněji a přiznat si, že církev, tedy my křesťané, nereaguje v dostatečné míře na požadavky společnosti ve směrech, o nichž jsem již mluvil: v hlásání radostné zvěsti, svědectví a přítomnosti.

Datum: 19.2.2022
Všechno se to udála dávno, před dvěma tisíci lety, ale miliony lidí pokračují ve své cestě po "moři", miliony lidí v průběhu staletí a nyní po celém světě vidí Toho, kdo kráčí po vlnách života a říká nám, znejistělým, hříšným a slabým: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Jsem tady, vedle vás. Můžu vám podat ruku.

Datum: 18.2.2022
Kéž nám dá Bůh, abychom, až ucítíme blízko svou záhubu. vykřikli: Pane zachraň mě, topím se! Tonu duchovně, umírám duchovně, okorávám, přicházím o svou víru a o tvou přítomnost. Pak nám podá svou pevnou ruku a řekne: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"

Datum: 17.2.2022
Buď dáme Bohu všechno, nebo nic. Když začínáme pochybovat, naše myšlenky se rozdvojují, ujíždí nám půda pod nohama jako Petrovi a topíme se.

Datum: 16.2.2022
Stejně i my, když se nám dostane podpory a pomoci Boží, hned začneme pochybovat a myslíme si: Byla to snad náhoda? Mělo to tak snad být? Bylo to snad nevyhnutelné? Hned začínáme se svým lidským vysvětlováním a tehdy se všechno zase hroutí.

Datum: 15.2.2022
Málo věříme síle modlitby, a Ježíš přitom slyší, když k němu opravdově voláme. Musíme volat s cele mu odevzdat své srdce, ne jako Petr, který šel, ale odtrhl oči od Krista a díval se na vlny, jež mu bouřily pod nohama, a hned se začal topit. Přesto i uchoval myšlenku na Kristovu blízkost a vykřikl: "Zachraň mě, topím se!" Okamžitě ucítil pevnou ruku, kterou mu Ježíš podal, a uslyšel slova: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"

Datum: 14.2.2022
Každý z nás, kdo by se osvíceným pohledem podíval na svůj život, viděl by neustálý zázrak Boží přítomnosti. Je to neustálý, každodenní zázrak, když se naše zlomená a zdrcená duše pozvedá ze dna, je to větší zázrak, než člověk kráčející po vodě.Po kapkách...
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest