katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
Anatomický ústav LF UK v Plzni


OKULTISMUS V MEDICÍNĚ – II. část


Psychotronická diagnostika

     Nejstarším postupem byla jasnozřivost, existovalo i „jasnočichání“. Někteří ze senzibilů byli totiž údajně schopni pomocí čichání k moči zjistit přesnou diagnózu. Jiní také „jasnoslyšeli“. Dnes se ale k diagnostice nejčastěji využívá aura.

     Už Indové se domnívali, že prána, energie, sídlí v sedmi centrech, čakrách, a odtud vyzařuje z těla ven v podobě aury. Ta obklopovala tělo v několika vrstvách. Vnitřní leží přímo na povrchu těla a jsou v ní uloženy akupunkturní body, vnější zasahuje do délky několika centimetrů nebo – u jogínů – několika metrů. Existenci aury údajně prokázal Semjon Kirlian, elektrikář z Krasnodarska. Když položil ruku přes fotografický film na desku, spojenou s vysokofrekvenčním polem, na filmu se objevil zajímavý obraz: z povrchu ruky vyzařovaly jakési záblesky, které se měnily v závislosti na psychickém stavu. Například po cvičení jógy byl obraz jasnější. Podle psychotroniků je Kirlianův fenomén obrazem aury a podle jeho barvy a tvaru lze diagnostikovat choroby.

     Např. při apendicitě aura vyzařuje směrem ven v širokém klínu, u těhotné ženy se vyklenuje nad břichem. Senzibil zjistí změny pohmatem. Tento primitivní diagnostický způsob je dnes nahrazován metodou dokonalejší, radiestezií. Takovou vysoce sofistikovanou metodou je vyšetřování pomocí virgule nebo L-tyčky, vlaštovky nebo kyvadla. Poprvé je použil v roce 1935 Abbé Mermet a záhy potom se stalo oblíbeným nástrojem psychotroniků. Podle některých musí mít správnou formu a musí být ze správného materiálu, podle jiných jím může být cokoli na provázku, protože podstatná je duchovní energie léčitele, který kyvadlo ovládá. Jestliže se kyvadlem pohybuje nad nemocným tělem, je možné u každého orgánu, žaludku, střeva, jater, zjistit stupeň aktivity a samozřejmě přesnou diagnózu.

     Podle toho, jakým způsobem mu kyvadlo v ruce krouží, diagnostikuje psychotronik vodnatelnost, rozšíření srdce, kornatění tepen apod. a také může najít vhodný lék. Nakreslí si kružnici, do jednotlivých výsečí napíše nejrozmanitější homeopatické léky a kyvadlo ukáže ke správnému léku. Pohyb je samozřejmě důsledkem psychotronikovy duchovní aktivity, která rezonuje s pacientovou chorobou. Jiná diagnostická metoda je založena na tzv. automatické kresbě, již používal akademický malíř Mistr Kožíšek, vynikající kreslíř, propadlý mysticismu. Dokazoval, že podle fotografie, písma nebo jiného „svědka“, prostředníka, je schopen určit diagnózu.

     K diagnostice se používají i složitější přístroje, spojené popřípadě i s počítačem. Pak mluvíme o radionice. Takovým přístrojem byl např. emanometr, emociometr, přístroje firmy Lichtweg umožňující kontakt s rostlinami a zjišťující energii čaker. V současné době je módním přístrojem Egely Wheel. U nás se prodává za několik tisíc Kč. Při spojení s počítačem může na dálku vyhodnotit naši energii a najít příslušné léčebné řešení. Za přídavek několika dalších tisíc lze koupit i sběrač aury, který ji koncentruje do kolečka.

     Nejmódnější je dnes ovšem Vollova elektropunktura, EAV. Je to hybrid akupunktury a psychotroniky. Podle R. Volla jsou akupunkturní dráhy jen sloupcem elktrolytu, kterým proudí elektrická energie. Na špičkách prstů ruky nebo nohy lze potom podle měření elektrického odporu diagnostikovat choroby a podávat plnou informaci o funkčním stavu orgánů. Údajně lze zjišťovat i hladiny enzymů, např. pankreatu. Existují specializované firmy, Pickering nebo Vega, které vyrábějí stále nové a modernější přístroje, spojené obvykle s počítačem, jež působí na pacienty impozantním dojmem. Mnohé z nich mají i atraktivní názvy, Segment-elektrograf, vegatest, Bicom a další. Vega audicolor např. „využívá zevního vlnění, které si sám vytváří pomocí polárních barev a základního tónu v různých oktávách. Tím celé tělo harmonizuje a léčí.“ Bicom snímá „ultrajemné oscilace z celého těla, pomocí speciální elektroniky vlnění harmonizuje, vrací. Tím dochází k intenzivnímu léčení zcela bez použití léků.“ (MUDr. M. Pekárek)

Psychotronická energie

     Ta má opět nejrůznější varianty. Léčitel např. snímá chorobnou auru rukou. Pak ji zahodí za sebe a zněčištěné ruce si opaluje nad kahanem, jak jsme viděli i v naší televizi. Může naopak vlastní rukou nebo zrakem dodávat léčebnou bioenergii, jak to v Sovětském svazu dělal Čumak, který pohledem z televizní obrazovky nabíjel bioenergií skleničku s vodou, z níž se stával lék. U nás tak léčil např. pan Pfeiffer a řada jiných psychotronik. Energii lze také předávat prostřednictvím rozhlasových vln pomocí různých antén, jak doporučuje pan Lang. Nebo se energií nabíjejí různé obrázky či kresby, které publikoval u nás např. časopis Reflex.

      Známý léčitel Klouda potom navrhuje konstruovat si biorezonátory, ornamenty z drátu. Jsou určeny např. pro meditaci při novotvarech nebo pro ochranu před černou magií. Spirála potom chrání veškerá keltská sídliště od Irska až k nám.

Kritika parapsychologie

     1. Především je nepochybné, že všechny popsané jevy a postupy jsou založeny na předpokladu existence bioenergie, která však nebyla nikdy objektivně prokázána. Představy parapsychologů jsou ve zjevném rozporu s přírodními zákony. Kdybychom akceptovali existenci těchto jevů, musili bychom, jak říká prof. Zahradník, zrušit nebo přebudovat současnou fyziku, chemii i biologii.

     2. Druhým argumentem proti parapsychologii je, žese ve většině případů podařilo odhalit parapsychologické jevy jako omyly nebo, z větší části, jako podvody. Podvod je ostatně podle Humeho vždycky daleko pravděpodobnější než zázrak. Můžeme začít minulostí, třeba od sester Foxových. Ty se přiznaly k podvodu, i když až na konci svého života. Ve dvacátých letech proslul ve Spojených státech Abrams, diagnostik a léčitel, svou černou skříňkou, která opravovala vibrace a předávala je. Zjistilo se, že skříňka je prázdná, a byla v Americe zakázána. Reich věřil, že existuje orgonská energie, kterou viděl prakticky všude, ve vlnění nad mořem, ve fata morganě. Soustřeďoval ji ve velikých skříních, jež měly stěnu z vrstev izolačních a vodivých materiálů. Do nich zavíral pacienty, kteří vycházeli vyléčeni orgonskou energií. Zjistilo se, že je to podvod, byl zavřen. Kirlianův fenomén je snadno vysvětlitelný fyzikální jev, daný ionizací plynů. Dříve nebo později byli také jako podvodníci odhaleni všichni nebo většina senzibilů. Velice známým byl např. Popov, který v osmdesátých letech ohromoval veřejnost v Americe na masových shromážděních, kde vyvolával postupně posluchače z davu a sděloval jim intimnosti z jejich osobního života. Vzbuzoval ohromné nadšení a předpokládalo se, že je skutečně jasnozřivý. James Randi, eskamotér, však odhalil, jak se věci mají. Popov měl celou armádu manažerů a pomocníků a ti informace různým způsobem sbírali a předávali jeho manželce, která bylo mimo arénu a vysílala je pomocí rádia do mikrofonu v uchu pana Popova.

      Později se zjistilo, že podobné mikrofony nebo vysílačky jsou zabudovány i do dutých zubů, do hracích kostek, aby „senzibil“ uhodl výsledek hodu i v uzavřené krabici. Stejně dopadly i Pavlitovy pokusy s biogenerátory. Byla ostuda, že to musil být sovětský profesor Kitajgorodskij, který v roce 1974 zveřejnil ve Vesmíru fyzikální výklad Pavlitových experimentů. Podobným způsobem bychom mohli vyvrátit udávané funkce moderních přístrojů, vycházejících z Vollovy akupunktury. V zemi, kde tyto přístroje vznikly, to znamená v SRN, jsou vědeckou a lékařskou komunitou odmítány a pokládány za neúčinné, neschopné určit diagnózu, a proto také pojišťovny neproplácejí vyšetřování pomocí těchto přístrojů, které se bohužel u nás v současné době rychle rozmáhají.

     3. Přejděme k další skupině argumentů, ke kritice experimentů, jež dělají parapsychologové v centrech, o kterých jsem se zmínil. Především jsou to pokusy telepatické. Podrobnou analýzu a zpochybnění těchto pokusů publikoval C. Scott v časopise Experientia (Okultismus a věda, nakl. a překlad St. Libovický, Praha 1994).

      Další skupinu experimentů, dálkové ovlivňování elektronických generátorů náhodných čísel, vidění na dálku a tzv. ganzfeld-experimenty rozebírá v témž časopise R. Hyman. Hodnotí např. experimenty prováděné na univerzitě v Princetonu: Geiger-Müllerova trubice zaznamenává automaticky rozpady radionuklid. Ty jsou elektronicky označovány střídavě jako jednička a nula. Senzibil, resp. parapsycholog má ovlivnit přenos těchto signálů a měnit náhodný výsledek, který by měl 50 % jedniček a 50 % nul. V pokusech fyzika Schmidta a prof. Jahna se údajně podařilo výsledek pozměnit. Ovšem rozdíly proti pravděpodobnému výsledku jsou velice malé, v rozmezí promil. Promilové rozdíly, vyžadující až milion jednotlivých experimentů, jsou však nesmírně citlivé na podmínky pokusu. Hyman to velice podrobně analyzuje a dokazuje, že žádný z těchto experimentů není průkazný, nehledě na to, že promilová odchylka řádově kontrastuje s tvrzením parapsychologů a léčitelů, že se jim daří diagnostikovat nebo vyléčit pacienta v polovině nebo dokonce ve stu procent případů.

     Druhou skupinou jsou tzv. ganzfeld-experimenty v homogenním poli, kterými se zabývá v Edinburghu Morris. Senzibil si zakryje oko polovinou pingpongového míčku a světlo, jež přejde pes celuloid, se rozzáří, takže senzibil vidí jen homogenní pole. Přivádí ho do zvláštního stavu změněného vědomí, ve kterém má být citlivější na přijímání živých obrazů z dálky nebo z vedlejší místnosti. I tyto experimenty Hyman kriticky hodnotí a přesvědčivými argumenty odmítá. Další kritik, C. Akers, provedl metaanalýzu 54 nejrozmanitějších parapsychologických experimentů. Zjistil že velká většina vykazuje zřejmé hrubé chyby buďto ve statistickém modelu, nebo není vyloučen smyslový přenos.

     4. Čtvrtou skupinou námitek je, že se nepodařilo anatomicky ani fyziologicky objevit ani recepční orgán, ani emitor bioenergie. Energetická centra, čakry, ani energetické dráhy, čínské meridiány, nebyly nalezeny.

     5. Poslední námitky jsou logické, jednoduché, pronesené už před několika desetiletími. Jestliže paragnost je schopen uhádnout, která z karet bude vytažena, proč se ještě nikdy nikomu nepodařilo uhádnout výsledek loterie? Vždyť by to pro něj bylo nesmírně výhodné. Argument je naprosto jednoznačný. Podobné jsou i argumenty z hlediska biologického, evolučního. Biolog nemůže uznat, že by vznikl najednou, z ničeho nic, nový smysl nebo nový orgán. To by vyžadovalo mutaci, jaká doposud nikdy objevena nebyla. Ale i kdyby se něco takového stalo, mutací by vznikl úplně nový orgán, musel by být přenosný geneticky na následnou generaci. Představte si, jakou obrovskou evoluční výhodu by měl člověk se schopností telepatie, proskopie, čtení budoucnosti. Takový vynikající gen by se musil v populaci nesmírně rychle namnožit během několika generací. Nic takového pozorováno nebylo.

     Ze všech těchto důvodů, z principiálního rozporu s vědeckými poznatky, z rozboru experimentů, z průkazu podvodů i z důvodů logických vyplývá, že parapsychologii včetně bioenergetické medicíny můžeme odmítnout jako fantazii nebo nonsens.

     Je smutné, že musíme takto individuálně bojovat proti naivním a zcela zřejmým nesmyslům a nemůžeme se opřít o usnesení našich institucí, které by se měly podle našeho názoru k léčitelským metodám vyjadřovat. Mám na mysli Českou lékařskou komoru, Českou lékařskou společnost, Ministerstvo zdravotnictví. Jejich stanoviska by měla být formulována právě nyní, kdy i psychotronika, vedle akupunktury a homeopatie, proniká do řad lékařů a s nimi samozřejmě do medicíny jako do disciplíny.


Okultismus v medicíně – I. část
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest