katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Trochu jiná postní doba - podněty pro život s Bohem v čase karantény
s dalšími texty a tipy - aktualizováno

Jak víte, 12. března vyhlásila vláda na území České republiky nouzový stav a s platností od půlnoci na 16. března omezila volný pohyb obyvatelstva. Jedním z jeho opatření, které se přímo dotýká i našeho duchovního života, je praktické zrušení veřejných bohoslužeb.

Jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom respektovali oprávněnou autoritu, kterou je jak naše vláda, tak představitelé církve. Vzpomeňme, že před dvěma tisíciletími to bylo vládní nařízení o sčítání lidu, které napomohlo tomu, aby se splnila slova Písma o narození Mesiáše. Můžeme citovat z listu brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho: „Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí.“

Ano, tato postní doba je velmi neobvyklá a velmi bolestná. Nikoho z nás by nenapadlo, že si v ní budeme muset odříci společné bohoslužby, slavení, setkávání… Otec biskup nás vybízí, abychom ji přijali bez reptání jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Vzpomeňme, prosím, také na nedávnou Synodu pro Amazonii – na ní zaznívala svědectví křesťanů, kteří se nemohou účastnit slavení bohoslužeb často po dlouhé týdny, ba i měsíce. Právě s nimi jsme nyní mnohem intenzivněji v Duchu spojeni.

Prosím, nerezignujme v této době na modlitbu. Je to čas, kdy může znovu ožít modlitba v našich rodinách, kdy se můžeme každý sám i společně (a to především) věnovat četbě Písma, ve kterém k nám také promlouvá Pán. Můžeme využít modlitby z Kancionálu, můžeme sáhnout po breviáři – tzv. Liturgii hodin neboli Denní modlitbě církve. Pro ty, kdo nemají k dispozici knižní vydání nebo se v něm hůře orientují, jsou k dispozici připravené texty na stránkách www.breviar.cz.

Můžeme vzít do rukou růženec – zvláště pak denně ve 20 hodin, kdy se takto budeme modlit ve spojení s mnoha dalšími bratry a sestrami za zastavení pandemie koronaviru a za ochranu našich rodin. Místo růžence můžeme využít tento čas k modlitbě tzv. Korunky k Božímu milosrdenství. Otec biskup nás také vybízí k vědomému a citelnému celodennímu postu, příp. k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den bude takto prožívat spolu s námi.

Zvláště v neděli jsme zváni ke společnému slavení v rodinném společenství. Každá rodina je vlastně malou církví a jakousi „zárodečnou buňkou“ celého církevního společenství. Prožívejme neděli spolu s texty Písma – najdete je na internetových stránkách kalendar.katolik.cz. Nabízíme vám také doplnění textů denní bohoslužby slova krátkými zamyšleními.

Využívejte přenosů mší svatých prostřednictvím Radia Proglas nebo Televize Noe. Na stránkách www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prehled-online-vysilanych-bohosluzeb či www.mseonline.cz/ najdete přehled bohoslužeb přenášených po webu. Spojujte s poslechem přenosu mše sváté modlitbu tzv. duchovního přijímání.

Nedělejte si, prosím, výčitky, že zanedbáváte nedělní slavení, nejste-li osobně na mši přítomni; po dobu trvání těchto mimořádných opatření platí dispens našich biskupů, tedy zproštění závazku slavit neděli osobní účastí na bohoslužbě.

O modlitbu nás prosí také papež František (který byl právě před sedmi lety – 13. 3. 2020 – zvolen římským biskupem): „Především bych vás rád požádal o modlitbu za veřejné i jiné představitele. Často musí učinit opatření, které se lidem nelíbí, ale jsou nutná. Mnohdy se tito lidé cítí osamoceni, nepochopeni. Modleme se za politiky, kteří přijímají zodpovědnost. Kéž cítí, že jsou doprovázeni modlitbou.“

Postní dobu můžeme také vyplnit pomocí potřebným, a to nejen finanční podporou. Zajímejme se o lidi ve svém okolí – možná zjistíme, že nedaleko nás bydlí staří lidé, kteří se v důsledku rostoucí paniky bojí vyjít na veřejnost, například na nákupy. Zkusme jim nabídnout tuto pomoc. Naši biskupové nás také vybízejí: „Buďme připraveni pomoci těm, kdo to potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání.“

Hlavně Vás, vážení a milí, všechny prosíme: nepodléhejme panice! Nepopřávejme sluchu nejrůznějším poplašným zprávám a konspiračním teoriím. Žijme jako lidé víry, naděje a lásky. Uklidňujme rozrušené, těšme vyděšené, pečujme o potřebné. Jak napsal ve svém listě olomoucký arcibiskup Jan Graubner: „Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše, který řekl: Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky (Jan 11,25–26).“

Kéž z těchto nesnadných, těžkých a bolestných časů vyjdeme posilněni a více podobní Tomu, který ani po čtyřicetidenním hladovění nechtěl proměnit kameny v chléb, protože věděl, že „člověk žije každým slovem, které vychází z Božích úst“ (Mt 4,4). Kéž se i na nás dívají ostatní lidé s týmž údivem, s nímž sledovali křesťany před osmnácti stoletími: „Podívejte se, jak se milují!“

Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie:

Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,prostřednice naše,orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Modlitba COMECE a CCEE, institucí zastupujících biskupské konference evropských zemí

 


Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa na tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme tebe,
který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Modlitbu arcibiskupa Jana Graubnera najdete na stránkách olomouckého arcibiskupství.


 

Zde najdete další podněty - aktualizováno

 


R.D. Zdeněk Drštka 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest