katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
18.7.2024Po kapkách...
Nevěděl jsem ani, kdo je Kristus. Myslel jsem, že kostely jsou místa, kde se lidé scházejí, aby zazpívali pár písní. Ale teď vám říkám, vám, kteří jste tam, kde jsem byl tenkrát já, nevěřící, že právě tato Svátost, a pouze ona, Kristus živý uprostřed nás, námi obětovaný, právě a jedině On drží tento svět pohromadě a brání tomu, abychom se okamžitě nepřelili do propasti věčného sebezničení.
17.7.2024Po kapkách...
Jak úžasná věc, žít na místě které je utvářeno tak, že jste navzdory sami sobě nuceni k rozjímání, aspoň trochu.
16.7.2024Po kapkách...
Celá krajina, přivedená k jednotě kostelem a jeho k nebi směřující věží jako by říkala: toto je pravý význam stvořených věcí – nebyly jsme stvořeny pro nic jiného, než aby nás lidé použili ke svému vlastnímu pozvednutí k Bohu, aby hlásali jeho slávu.
15.7.2024Po kapkách...
Středem všeho byl kostel. A dodnes se tam pod vysokými pilíři odehrává ona úžasná, tajemná a zjevná oběť, tak tajemná, že ji stvořený rozum nikdy nedokáže plně pochopit, a přece tak zjevná, že nás tato její zjevnost oslepuje svým velikým jasem: nekrvavá oběť Boha pod způsobami chleba a vína.
13.7.2024Po kapkách...
Ano, také tebe chci vyléčit z tvé slabé víry, z tvého života, který je spíš po mém boku než ve mně, z toho, jak málokdy a slabě vnímáš mou přítomnost.
12.7.2024Po kapkách...
Víš přece, že někteří lékaři nepotřebují ani vidět nemocného. Když mi říkáš o těch, za které prosíš, já je vidím, a cožpak já nejsem ten nejlepší lékař?
11.7.2024Po kapkách...
Kdybys znala Boží dar, a kdo je ten, se kterým mluvíš! Přijď ke mně a přiveď s sebou i ostatní. Nemohu snad léčit na dálku? Stačí, když mi řekneš jejich jména.
10.7.2024Po kapkách...
Mysli na mou všudypřítomnou lásku. Já jsem stále zde. Polož svou hlavu na moje srdce, protože mi to dělá radost. A co ty? Nejsi šťastnější?
7.7.2024Po kapkách...
Jak laskavá budeš k bližnímu, jestliže v něm budeš vidět mě.
6.7.2024Po kapkách...
Láska k bližnímu je láska ke mně. Pamatuj, že nemůžeš-li za mnou přijít do kostela, můžeš mě vždycky najít v druhých.
5.7.2024Biblické fotostřípky
   Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? Učinils ho jen o málo menším než jsou andělé, ověnčils ho ctí a slávou...

Zl 8,4
Více informací...
5.7.2024Po kapkách...
Celé stvoření je obrazem tvého Boha. Díla vypovídají o tvůrci. Ty sama o mě vydáváš svědectví, můj malý obraze.
4.7.2024Po kapkách...
Já nikdy nepřestávám mluvit. Doufám tedy, že ty nikdy nepřestáváš naslouchat.
3.7.2024Po kapkách...
Rozjímalas někdy o tom, jak bohatá je má láska? Moje láska má tisíc podob. Myslíš, že ji znáš, ale neznáš nic - moje hojnost přesahuje veškerou tvou představivost. Odevzdej se nekonečnému a věř v temnotě.
1.7.2024Po kapkách...
Ve chvílích odpočinku odpočívej. Ale kdybys nebyla spojená se mnou, bylo by pro tebe lepší pracovat jako lamač kamenů na cestě vedoucí Saharskou pouští, jestliže by tě tam tvoje práce spojovala se mnou. Jak často ti říkám, že hodnota každé práce spočívá v tom, s jakou láskou je konána - to je její jediná hodnota.
30.6.2024Po kapkách...
|Není příliš důležité, co děláš. Hledej, hledej mě. To mi dělá radost. Ber si ze mě, abys mohla dávat.
29.6.2024Po kapkách...
Tyto maličké dcery? Ať jsou jaké jsou, mysli na to, že já jsem za ně zemřel. To ti pomůže mít k nim úctu.
28.6.2024Po kapkách...
Budu pro tebe tím, čím toužíš, abych byl.
27.6.2024Po kapkách...
Starej se o mé zájmy a já se budu starat o ty tvé. Zůstaň u mých nohou.
26.6.2024Po kapkách...
...bdi nad tím, aby se svými bližními jednala laskavě. Uvědom si, že tvůj bližní, to jsem zase já. Dávej mi všechno. Život se skládá z malých věcí.
25.6.2024Po kapkách...
Nechápeš, že jakákoliv činnost může být konána pro mě? Já nerozlišuji věci stejně jako vy. Dívám se na stupně lásky.
24.6.2024Po kapkách...
Nebylo by užitečnější, kdyby své ustarané myšlenky nahradila projevy něžnosti vůči mně? Nebyla bys šťastnější?
21.6.2024Po kapkách...
Vlož do své modlitby vždy úmysl milovat. Přijmu ho i přes veškeré tvé roztržitosti. Naslouchej zpěvu mého srdce. Bude ti dělat společnost.
20.6.2024Po kapkách...
Na začátku každé činnosti se postav do mé přítomnosti: Ježíš je tady. Na konci každé činnosti udělej úkon lásky: Ježíši, miluji tě.
19.6.2024Po kapkách...
Pokora. Opakuj se mnou: Všechno mám od Otce.
18.6.2024Po kapkách...
Každé duši dávám takový život, jaký ji nejlépe přivede ke mně.
17.6.2024Biblické fotostřípky
   Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Sk 1,14
Více informací...
17.6.2024Po kapkách...
Modlitba? To je otáčející se maják, který svým světlem září do daleka.
15.6.2024Po kapkách...
Když jsem viděla všechny své chyby, myslela jsem si: Já se nikdy nenapravím. - Ty sama jistě ne, spolu to ale dokážeme.
14.6.2024Biblické fotostřípky
   Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

1Kor 13,1
Více informací...
14.6.2024Po kapkách...
Říkala jsem si: Co já dělám na zemi? - A kdo by mi říkal, "Milovaný Ježíši", kdybys tu nebyla?
13.6.2024Po kapkách...
Dej mi všechno, co můžeš dát, až do dna. Snaž se, aby sis nenechala vůbec nic. Dávej - beru si dokonce i tvé chyby. Přijímám i tvou snahu o ctnosti.
8.6.2024Po kapkách...
Několikrát za den v sobě vzbuzuj touhu - tvé srdce se tím rozhoří a já přijmu tvé námahy.
7.6.2024Po kapkách...
Nevidíš, že musíš víc oživit své touhy? Protože touha už je Milosrdenstvím považována za vykonaný čin.
6.6.2024Po kapkách...
Ty, která jsi tady dnes večer v naší samotě, říkej mi, abys utišila bolest, kterou mi způsobili druzí, slova plná něžnosti. Bude to jako balzám. Překvapilo by vás, kdybyste věděli, jakou nade mnou máte moc. Mé drahé děti, tolik vás miluji.
5.6.2024Po kapkách...
Spasit svět! Víš, co to pro mě znamenalo? Lidí, které by napadlo mi za to poděkovat, je málo. A přece je to tak - vše bylo dokonáno v koruně utrpení.
4.6.2024Po kapkách...
Můj kříž!... Už dlouho jsem po něm toužil... Kvůli vám a proto, abych splnil vůli Otce. A tou byla vaše spása.
3.6.2024Biblické fotostřípky
   ...hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.

Lk 22,31
Více informací...
3.6.2024Po kapkách...
Všechno se musí dít v radosti, která je důkazem lásky. S jakou vnitřní radostí jsem objal kříž, když mi ho přinesli.
2.6.2024Po kapkách...
Jestliže se spoutáš řetězy lásky, nebudeš cítit chlad oněch pout. Láska dělá všechno snadným. S radostí tedy vykroč k tomu, co tě stojí nejvíc, protože láska tě ponese.
1.6.2024Po kapkách...
Dívej se, mraky jsou překrásné jen díky tisícům paprsků slunce. Bez nich jsou šedé. Tak je to i s tvou duší - září, když je pokryta mými zásluhami, je temná, když je sama.
31.5.2024Po kapkách...
Zasévejte lásku silnější než nenávist a smrt, dnes je ve světě tolik nenávisti. A kéž vás Boží láska provází a žehná vám.
30.5.2024Po kapkách...
Zavažme se my křesťané, inspirováni evangeliem, že budeme všude rozsévat lásku silnější než nenávist a smrt.
29.5.2024Po kapkách...
Mám přání akceschopné svatosti, živé víry, která s odvážnou láskou rozsévá Boží království v každé situaci každodenního života.
28.5.2024Po kapkách...
Mnohé krize a bouře mají původ v hrabivosti, chamtivosti, bezuzdné snaze uspokojit své ego a jsou živeny individualistickou, lhostejnou a násilnou kulturou. Je riziko, že zlo se stane 'normálním', že si na něj zvykneme. „A tak se stáváme spoluviníky!
27.5.2024Po kapkách...
Kněží, odpusťte všechno. A když lidé přicházejí ke zpovědi, 'prosím, netrapte kajícníky'. A odpouštějte, aniž byste je nutili trpět. Církev potřebuje odpuštění a vy jste nástrojem odpuštění. Všem musíme přinést pohlazení Božího milosrdenství. Zvláště těm, kteří jsou na okraji společnosti. Zvláště těm, kteří žízní po naději, těm, kteří se ocitli nuceni žít na okraji, zraněni životem nebo nějakou chybou, kterou udělali, nebo nespravedlností společnosti, která jde vždy na úkor těch nejkřehčích. Odpusťte všem!“.
26.5.2024Po kapkách...
Potřebujeme i dnes odvahu svědectví a hlásání, radost z víry, která tvrdě pracuje v charitě, vynalézavost církve, která umí pochopit znamení naší doby a reagovat na potřeby těch, kteří nejvíce zápasí. Všem, opakuji, všem musíme přinést pohlazení Božího milosrdenství.
25.5.2024Po kapkách...
Riskujeme, že budeme žít apoštolát v logice prosazování sebe sama a hledání konsensu, dokonce se budeme snažit udělat kariéru, místo abychom svůj život věnovali evangeliu a svobodné službě církvi. On si nás vyvolil.
24.5.2024Po kapkách...
Bez této paměti riskujeme, že se budeme zabývat projekty a aktivitami, které slouží spíše našim vlastním cílům než cílům evangelia.
23.5.2024Po kapkách...
Pokud toto vědomí a tuto vzpomínku ztratíme, riskujeme, že do středu pozornosti postavíme sebe místo Boha.
22.5.2024Po kapkách...
Nikdy neztrácejme úžas nad povoláním, vzpomeňme si na den, kdy nás Hospodin povolal. To nám přináší radost. Dokonce i slzy radosti v okamžiku povolání. Tuto vzpomínku musíme mít stále na paměti.
20.5.2024Po kapkách...
Realita je vskutku cesta, po níž ke mně kráčí Bůh. Modlitba prochází srdcem, a ne hlavou.
19.5.2024Po kapkách...
A pak už není třeba utíkat pryč, uchylovat se do snů, žít rozdělen mezi tím, na co myslím, a tím, co dělám, pomodlit se, a hned nato se přepracovat k padnutí, žít ve zmatku a s rozděleným srdcem, nevědět, kam dřív skočit. Je to tak: realita nás vychovává - a jak účinně!
18.5.2024Po kapkách...
Poušť ve městě lze vytvořit jedině pod podmínkou, že na všechno kolem sebe budeš pohlížet novýma očima, že se všeho, co tě obklopuje, budeš dotýkat novým duchem, že všechno budeš milovat novým srdcem.
17.5.2024Biblické fotostřípky
   Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 14,26
Více informací...
17.5.2024Po kapkách...
Ba co víc: pohlížej na to vše jako na celek, skrze nějž tě vede a mluví k tobě Bůh. Boha nenajdeš snadněji tím, že utečeš od světa. Změň své srdce, a náhle uvidíš všechno v jiném světle.
16.5.2024Po kapkách...
Síla lásky dokázala překonat každou nesoustředěnost, která se chtěla vetřít do mé tvrze. Pohlížej na realitu, ve které žiješ, na své povinnosti, práci, vztahy, schůze, procházky, nákupy, četbu novin a rozhovory s dětmi, jako na jeden jediný celek, od něhož se nemůžeš odpoutat a na který nutně musíš myslet.
15.5.2024Po kapkách...
Pro povzbuzení ti povím, jak jsem si já po svém obrácení udělal modlitebnu z vlaku: Vlakem jsem jezdil každý den do práce a z práce. Určitě si dokážeš představit takový vlak, ráno i večer plný dělníků a studentů. Hluk, smích, kouř, tlačenice, prostě zmatek nad zmatek. Já jsem si sedával do rohu a nic z toho jsem nevnímal. Četl jsem si v evangeliu. Pak jsem zavřel oči. Mluvil jsem s Bohem a naslouchal mu. Jaká radost, jaký pokoj, jaké ticho!
14.5.2024Po kapkách...
Neobejdeš se bez Bible – proto ji měj vždycky nablízku. Soustřeď pozornost na lásku, která už v tobě přebývá. S „místem" si žádné starosti nedělej, protože všechno je „místo" Boží, Bůh je přítomen všude.
13.5.2024Po kapkách...
Vyber si jeden týden, v jehož průběhu budeš normálně vykonávat své každodenní povinnosti, a zkus jej zasvětit rovněž intenzivnější modlitbě a usilovnějšímu hledání Boha. Vyber si nějaký úplně obyčejný týden a nedumej příliš nad tím, který máš zvolit - přijmi skutečnost takovou, jaká je.
12.5.2024Po kapkách...
Udělej si malou „pustinu" u sebe doma, na zahradě nebo v podkroví. Neboj se nazvat pouští místo, kde se běžně zdržují lidé. Je třeba vytvořit poušť všude tam, kde žijí lidé.
11.5.2024Po kapkách...
Poušť je místo, kde čerpáme odvahu a kde si uvědomujeme, že Bůh je pravda a že i naše slova mají být pravdivá. Když člověk nemůže odejít na poušť, přichází poušť za ním.
10.5.2024Po kapkách...
Poušť označuje i místo v ústraní, kam člověk odchází, aby v modlitbě a tichu našel Boha, a kde pozvedáme ruce k Bohu na znamení modlitby a kajícnosti.
9.5.2024Biblické fotostřípky
   Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?

Lk 2,43
Více informací...
9.5.2024Po kapkách...
Je to jakoby „visutý most", s jehož pomocí duše zamilovaná do Boha překlene temnou propast vlastního ducha, strmé a děsivé soutěsky pokušení i neprobádané hlubiny vlastních strachů, které by jí jinak zabránily pokročit na cestě k Bohu.
8.5.2024Po kapkách...
Je to cesta - exodus, putování Božího lidu od otročení modlám ke svobodě v zaslíbené zemi, do jasu a radosti Božího království. A tato cesta vede přes poušť. Pro toho, kdo se nechává vést Duchem svatým, znamená poušť hledání Boha v tichu a mlčení.
7.5.2024Po kapkách...
Neváhám doporučit vám to, co jsem vyzkoušel na vlastní kůži v těžkých chvílích svého života: Poušť, poušť, poušť! Uvědomil jsem si totiž, že zachránit mě může jedině Bůh, že bez něj jsem vydán „stínu smrti", a že chci-li vyjít z temnot, musím se dát jedině cestou, kterou mi ukáže on.
27.4.2024Po kapkách...
Nejzávažnější morální otázkou nakonec vždycky je , jak v hloubi svého srdce smýšlíme o Bohu. Nic tuto touhu nezjevuje jasněji než to, jak s ní naložíme.
26.4.2024Po kapkách...
Ti, kteří o pomoc nežádají, nemají v Boha dostatečnou důvěru - proto se neodvažují toužit. Nemají víru.
25.4.2024Biblické fotostřípky
   A já ti říkám: Ty jsi Petr ‒ Skála ‒ a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království...

Mt 16,18
Více informací...
25.4.2024Po kapkách...
Lidé žijící z víry jsou lidé, kteří vědí o své touze a odmítají ji zabít, lidé, kteří se odmítají tvářit, že nepotřebují pomoc.
24.4.2024Po kapkách...
"Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?" V srdci dobře víme, co se Kristus snaží naznačit, i když si to nechceme přiznat. Žít a toužit znamená dát přednost zranitelnosti před sebeobranou. A ještě zranitelnějšími se staneme, když svou touhu přiznáme a hledáme pomoc u jiných. To je akt důvěry.
23.4.2024Po kapkách...
Život se nevyvíjel tak, jak jsme si představovali. Přitom víme, že Bůh mohl vše zařídit jinak. Na určité rovině v něj skutečně věříme, ale na jiné rovině jsme podobní třetímu služebníkovi. Naše poslušnost netryská z lásky, nýbrž z opatrnosti. "Tak mi Bože řekni co mám dělat, a já to udělám." Zabijeme-li touhu, může se to jevit jako posvěcení, ale ve skutečnosti jde o bezbožnost. Jde vlastně o způsob, jak se vyrovnat s životem bez Boha.
22.4.2024Po kapkách...
"Bože, copak ti záleží na tom, co chci já?" V mém nitru je určité místo hněvu, stará rána, z níž pramení velmi silné pochybnosti o tom, do jaké míry Bohu na mě opravdu záleží. Něco takového vězí v každém z nás.
21.4.2024Po kapkách...
Jde o to, jak smýšlíme o Bohu. Pokud svoje touhy zahrabeme, říkáme něco podobného, jako ten třetí služebník z podobenství o hřivnách: "Bože, neodvažuji se toužit, protože se tě bojím. Myslím, že máš tvrdé srdce.".
20.4.2024Po kapkách...
Problémem touhy je, že nás pokořuje. Svými vlastními silami ji nenaplníme - musíme žádat o pomoc jiné.
19.4.2024Po kapkách...
Opustit touhu znamená říkat: "Já tě vlastně nepotřebuji, ani o tebe nestojím. Ale budu s tebou žít, protože se to ode mě očekává."
18.4.2024Po kapkách...
Vaše srdce je plné touhy a vy se pouštíte do hledání. Oddanost hraje důležitou úlohu, ale jen jako výraz touhy. Povinnost redukuje tanec na rutinu. Povinnost má na vztahy smrtící smrtící účinek. Povinné růže jsou protimluv. Žena nechce být předmětem povinnosti. Žena chce být předmětem touhy. s Bohem je to stejné. Bůh čeká, až po něm budeme toužit.
15.4.2024Biblické fotostřípky
   Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.

Zl 127,1
Více informací...
14.4.2024Po kapkách...
Bude-li nám scházet podobně hluboká vášeň, nebudeme schopni žít jako on. Mnoho lidí dospěje k závěru, že žít s touhou je příliš náročné. proto touhu opouštějí, zříkají se jí. Platí to o většině dnešních křesťanů. Domníváme se, že se bez ní obejdeme. Mýlíme se.
13.4.2024Po kapkách...
Bůh je bytost hluboce vášnivá. Stravuje ho horlivost. "Radost, která byla před ním" mu dala sílu vydržet agónii kříže. Jinými slovy, jeho hluboká touha po něčem větším ho podpírala v hodině jeho největší zkoušky.
12.4.2024Po kapkách...
Pokud se máme s vražedným hněvem či klamným lákáním touhy vyrovnat tak, že touhu zabijeme, pokud je mrtvolnost sousedkou zbožnosti, pak by musel být Ježíš nejmrtvějším člověkem. Ovšem jmenuje se živý Bůh. Autor listu Židům píše: "Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. Vždyť náš Bůh je oheň stravující." A co to je, ten "stravující oheň"? Je to jeho žárlivá láska.
11.4.2024Po kapkách...
Podívejte se na Ježíše. To nebyl žádný strašpytel. Jeho život byl přímo nabitý vášní. Když vyhnal překupníky z chrámu, vzpomněli si jeho učedníci na slova Písma: "Horlivost pro tvůj dům mě stravuje." Ježíš nebyl jen nejhodnější člověk na světě. On byl mnohem mocnější. Byl svatý.
11.4.2024Biblické fotostřípky
   Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

2Kor 9,8
Více informací...
9.4.2024Po kapkách...
Křesťanství dospělo do stavu, kdy se domníváme, že lidská duše by neměla toužit po něčem větším, než aby "byla hodná". Vychováváme tedy lidi, jejichž největší ctností je to, že nikomu nevadí. Pak se divíme, že vidíme tak málo zaujetí pro Krista. Jak bychom mohli hladovět a žíznit po spravedlnosti, když jsme přestali hladovět a žíznit po čemkoli? Největším nepřítelem svatosti není vášeň, nýbrž apatie.
6.4.2024Po kapkách...
„Ne, nemyslím si, že se změníš jen tím, že se navenek budeš chovat dobře. Dokonce mi velmi vadí to, že jen něco navenek hraješ, protože mám instinktivní hrůzu ze všeho, co je falešné.“
5.4.2024Po kapkách...
Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu.
4.4.2024Po kapkách...
Pro křesťana je kříž vždy ozářen světlem Velikonoc, ale toto světlo lze plně objevit pouze, když sami projdeme křížem, který je jedinou cestou k Životu.
3.4.2024Po kapkách...
Kříž není konec, ale cesta, která vede ke světlu Zmrtvýchvstání. Smrt a Zmrtvýchvstání jsou dvě neoddělitelné tváře jedné a téže skutečnosti: velikonočního tajemství Ježíše Krista.
29.3.2024Po kapkách...
Kristus stále bojuje proti současnému sobectví tím, že dává světu nejobdivuhodnější příklad lásky a oddanosti. Existuje jen jedna oběť, nesmírná oběť kříže, která, započatá na Kalvárii, pokračuje až do konce časů a prostřednictvím mší svatých se rozšiřuje až do končin země.
28.3.2024Katolík
Velikonoční triduum
Více informací...
28.3.2024Biblické fotostřípky
   „Víte, že za dva dny budou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.“

Mt 26,2
Více informací...
28.3.2024Po kapkách...
To je život kněze. Na všechno zapomenout, vzdát se všeho, dokonce i života, všechno darovat druhým. Existovat jen pro druhé, dávat jim poznat Ježíše a vést je k tomu, aby ho milovali.
27.3.2024Po kapkách...
Jsme stvořeni pro Boha, toužíme po Bohu. Ale Bůh je neviditelný, Bůh je ze své podstaty neuchopitelný. Proto máme potíže ho najít, spočinout v něm, sjednotit se s ním. Aby tuto obtíž vyřešil, Bůh se vtělil. Slovo se stalo člověkem. A lidé viděli Boha, slyšeli Boha, svatý Jan se přitulil k Božímu srdci. Ano, ale co ostatní lidé? Všichni ti, kteří přijdou po těch, kdo zažili Ježíše na této zemi, a kteří budou sužováni stejnými potřebami, trpět stejným hladem? Kristus na tuto potřebu reagoval. Stal se člověkem. Stal se chlebem. A po dva tisíce let církev nabízela zástupu svých dětí malou hostii a říkala: Ecce Agnus Dei…Hle, Beránek Boží. Ano, zde je Bůh!“
26.3.2024Po kapkách...
A v Božích očích není více či méně důležitá povinnost, jen více či méně milující srdce. Do všeho vkládejte nezměrné množství lásky. Mějte jen jednu jedinou starost: milovat Boha, sloužit Bohu tím, že velmi pokojně konáme to, co Bůh žádá v našem konkrétním zaměstnání. V tom všem je úžasná možnost lásky a v Božích očích se duše od sebe liší pouze tím, nakolik se snaží vše dělat z lásky.“
25.3.2024Po kapkách...
Boží pohled vždy hledá naše srdce, naši vůli, naši pozornost; a na zemi je jen jedna věc: chtít to, co chce Bůh. Dělat všechno z poslušnosti Bohu je základní funkce, velmi jednoduchá funkce, což znamená, že nehledáme Boha tím, že děláme tu či onu věc, ale že vždy sloužíme Bohu, ať už děláme cokoli. Sloužíme Bohu tím, že zametáme, že spíme, když je čas spánku, že se modlíme, je‑li čas modlitby, že učíme ve škole, že recitujeme oficium, sloužíme Bohu v tom všem, co je povinnost našeho stavu.
24.3.2024Po kapkách...
A vidíte, když uznáme tyto pravdy: že mu patříme, že máme na zemi jedinou funkci, kterou je chválit Boha, žít zcela pro Boha, proměnit celý svůj život ve velkolepou a tichou píseň lásky k Bohu a adoraci Boha, život se stává velmi jednoduchým, protože nezáleží na tom, co dělají naše ruce, nezáleží na tom, do jaké situace nás Bůh staví, nezáleží na tom, jaká zaměstnání zabírají náš den, ať už ve skrytosti nebo před zraky světa.
23.3.2024Biblické fotostřípky
   Už je tady ta hodina: teď bude Syn člověka vydán do rukou hříšníků.

Mt 26,45
Více informací...
23.3.2024Po kapkách...
Nejkrásnější chvála je dělat za všech okolností to, co po nás Bůh chce. Jde o to, aby naše bytost ustavičně opěvovala Boží slávu tím, že bude pozorně prožívat svou naprostou závislost na Něm. To je to, co znamená chválit Boha, respektovat Boha a sloužit Bohu. Dělat to, co On chce, dělat to tak, jak On chce, dělat to proto, že On chce.
22.3.2024Po kapkách...
„Každý život, který existuje, má zvláštní smysl, zvláštní povolání. V důsledku toho musím svůj život směřovat k určitému cíli, mám nějakou funkci, kterou mám plnit. A mou funkcí je žít pro Boha, abych pak po celou věčnost poznával, ‚vlastnil‘ a nazíral Boha v nebi. Žít pro Boha zde na zemi znamená přizpůsobit celou svou vůli, která řídí celou mou bytost, vůli Boží; vůli Boží, kterou mi ukazuje přirozený zákon, pozitivní zákon, Boží desatero, evangelium, zvláštní povinnosti mého stavu, mé řehole třetího řádu Karmelu.
21.3.2024Po kapkách...
„Neopomíjej se modlit s tíhou svých starostí. Utrpení je tak mocná modlitba! Nechť tě tvá zkouška odpoutá od země a osvobozen spočineš v Bohu bez problémů a starostí. Říkejte Bohu stále dokola: Fiat voluntas tua!“
20.3.2024Po kapkách...
Kéž pěstujeme svou poslušnost podle té jeho. Je normální, že poslušnost někdy něco stojí. Nezapomeňte tedy, že jsme přišli poslouchat, to je cena za smrt – a život.
19.3.2024Po kapkách...
Od počátku svého života až po svou smrt na kříži vydává Kristus slovy i skutky svědectví pravé a úplné poslušnosti. Až do samého konce plnil vůli Otce, která byla po jeho celý život jeho pokrmem. V posledním okamžiku si uvědomuje, že tato vůle byla zcela naplněna, že ‚vše je dokonáno‘. V tomto okamžiku také Kristus koná své velké vítězné dílo a vstupuje do plného vlastnictví nebe.
18.3.2024Po kapkách...
Šťastnému člověku v ráji Satan vdechuje stejný jed, ‚být jako Bůh‘, poznávat dobro a zlo. Důkaz lásky, o který Bůh žádal, byl zcela minimální. Adam a Eva odmítli… neposlechli… A byla to smrt, ztráta všech darů pro ně i jejich potomky… ta strašná žádostivost, jejíž smutné následky popisuje svatý Pavel Římanům
17.3.2024Po kapkách...
Abychom lépe pochopili, jaké obohacení přináší duši slib poslušnosti, podívejme se na důsledky neposlušnosti u andělů a prvního člověka, kteří byli oba stvořeni k ‚obrazu Božímu‘. Lucifer, nejkrásnější z andělů, se domnívá, že je schopen být ‚jako Bůh‘, být strůjcem svého štěstí, a odmítá sloužit. Pro něj a ostatní vzbouřence je to okamžitě peklo, tedy zbavení Boha.
14.3.2024Po kapkách...
Ježíš nepřišel odsoudit, ale zachránit svět. Pomysleme na nás, kteří tolikrát odsuzujeme druhé, tolikrát rádi pomlouváme, hledáme drby proti druhým. Prosme Hospodina, aby nám všem dal tento pohled milosrdenství, abychom se na druhé dívali tak, jako se on dívá na nás všechny.
13.3.2024Po kapkách...
Ježíš nemá zájem postavit nás před soud nebo nás podrobit odsouzení; chce, aby nikdo z nás nebyl ztracen. Boží pohled na každého z nás není oslepujícím reflektorem, který oslňuje a uvádí nás do nesnází, ale jemnou září přátelské lampy, která nám pomáhá vidět v nás to dobré a uvědomit si to špatné, abychom se s podporou jeho milosti mohli obrátit a uzdravit.
12.3.2024Po kapkách...
Nikdo totiž není dokonalý, všichni jsme hříšníci, všichni chybujeme, a kdyby Bůh použil poznání našich slabostí k tomu, aby nás odsoudil, nikdo by se nezachránil. Tak tomu však není. Nepoužívá je totiž k tomu, aby na nás ukazoval prstem, nýbrž k tomu, aby se chopil našeho života, osvobodil nás od hříchu a zachránil nás.
11.3.2024Biblické fotostřípky
   Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.
Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi

Lk 23,27
Více informací...
9.3.2024Po kapkách...
Hospodin nás volá: "Pojď, pojď, dovol mi osušit tvé slzy a dovol mým ústům, aby se přiblížila k tvému uchu a řekla ti: Miluji tě, miluji tě, miluji tě." (H. NOUWEN, Na cestě k úsvitu, Brescia 1997, 233). Věříme, že nás Bůh miluje, že mě Bůh miluje?
8.3.2024Po kapkách...
Dovol mé lásce, aby se dotkla nejhlubších a nejskrytějších zákoutí tvého srdce a odhalila ti tvou vlastní krásu, krásu, kterou jsi ztratil ze zřetele, ale která se ti ve světle mého milosrdenství stane opět viditelnou."
7.3.2024Po kapkách...
Nabídněme ucho svého srdce Tomu, který nám v tichu chce říci: "Já jsem tvůj Bůh: Bůh milosrdenství a soucitu, Bůh odpuštění a lásky, Bůh něhy a péče. Nesuď sám sebe. Neodsuzuj se. Neodmítej se.
6.3.2024Po kapkách...
Vraťme se k Bohu celým svým srdcem. V těchto postních týdnech si udělejme prostor pro modlitbu tiché adorace, v níž zůstáváme naslouchat v Hospodinově přítomnosti jako Mojžíš, jako Eliáš, jako Maria, jako Ježíš. Uvědomili jsme si, že jsme ztratili smysl pro adoraci? Vraťme se k adoraci.
5.3.2024Biblické fotostřípky
   Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal ... on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.

Iz 53,4
Více informací...
5.3.2024Po kapkách...
Právě tam, kde sídlí také tolik strachu, viny a hříchů, tam Hospodin sestoupil, sestoupil, aby tě uzdravil a očistil. Vejděme do své vnitřní komnaty: tam přebývá Bůh, tam je přijata naše křehkost a tam jsme bezpodmínečně milováni.
4.3.2024Po kapkách...
I ty nejtragičtější a nejbolestivější zážitky riskují, že nebudou mít skryté místo, kde by se daly uchovat: vše musí být odhaleno, vystaveno na odiv, vydáno napospas tlachání okamžiku. A tu nám Hospodin říká: Vstup do tajemství, vrať se do středu sebe sama.
3.3.2024Po kapkách...
Aniž bychom si to uvědomovali, zjišťujeme, že už nemáme žádné tajemství, kde bychom se mohli zastavit a chránit, že jsme ponořeni do světa, v němž se vše, dokonce i naše nejintimnější emoce a pocity, musí stát "sociálními" - ale jak může být sociální to, co nevychází ze srdce?
2.3.2024Po kapkách...
Naslouchejme tedy v tomto postním období hlasu Hospodina, který nám nikdy nepřestává opakovat: Vejdi do tajemství. Vstup do tajemství, vrať se do srdce. Je to spásná výzva pro nás, kteří často žijeme na povrchu, kteří se staráme o to, aby si nás někdo všiml, kteří stále potřebujeme být obdivováni a oceňováni.
1.3.2024Po kapkách...
Svatý Anselm z Canterbury nám zanechal tuto výzvu, kterou si dnes večer můžeme osvojit: "Uteč na krátký čas od svých zaměstnání, zanech na chvíli svých bouřlivých myšlenek. Odhoď v této době své těžké starosti a odlož své namáhavé činnosti. Věnuj se trochu Bohu a odpočívej v něm. Vstup do hlubin své duše, odstraň vše kromě Boha a toho, co ti pomáhá ho hledat, a zavři dveře a hledej ho. Ó mé srdce, řekni nyní celým svým bytím, řekni nyní Bohu: Hledám tvou tvář. Hledám tvou tvář, Hospodine" (Proslogion, 1).
29.2.2024Biblické fotostřípky
   Tvé ruce mě ztvárnily a udělaly se vším všudy...

Job 10,8
Více informací...
28.2.2024Po kapkách...
Proto almužnu, modlitbu a půst nelze redukovat na vnější praktiky, ale jsou to cesty, které nás vedou zpět k srdci, k podstatě křesťanského života. Umožňují nám objevit, že jsme popel milovaný Bohem, a činí nás schopnými rozestřít stejnou lásku na "popel" tolika každodenních situací, aby se v nich znovu zrodila naděje, důvěra a radost.
27.2.2024Po kapkách...
Jsme popel, na který Bůh dechl svůj dech života, jsme země, kterou vytvaroval svýma rukama (srov. Gn 2,7; Ž 119,73), jsme prach, z něhož povstaneme k nekonečnému životu, který je pro nás připraven navěky (srov. Iz 26,19). A jestliže v popelu, kterým jsme, hoří oheň Boží lásky, pak zjišťujeme, že jsme touto láskou prodchnuti a že jsme povoláni k lásce: milovat své bratry a sestry, být pozorní k druhým, žít soucitem, projevovat milosrdenství, dělit se s potřebnými o to, co jsme a co máme.
26.2.2024Po kapkách...
Když naopak budete mít odvahu sklonit hlavu a nahlédnout do svého nitra, pak budete moci objevit přítomnost Boha, který vás miluje a vždycky miloval; konečně se brnění, které jste si postavili, rozbije a vy budete moci pocítit, že jste milováni věčnou láskou.
25.2.2024Biblické fotostřípky
   Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.

2Tim 4,2
Více informací...
25.2.2024Po kapkách...
Popel nasypaný na naši hlavu nás vybízí, abychom znovu objevili tajemství života. Říká nám: dokud budete nosit brnění, které zakrývá vaše srdce, dokud se budete maskovat maskou zdání, vystavovat umělé světlo, abyste se ukázali nepřemožitelní, zůstanete prázdní a neplodní.
24.2.2024Po kapkách...
Život není divadlo a postní doba nás vyzývá, abychom sestoupili z jeviště přetvářky, abychom se vrátili k srdci, k pravdě o tom, kdo jsme. Návrat do srdce, návrat k pravdě.
23.2.2024Po kapkách...
Návrat k srdci znamená vrátit se ke svému pravému já a ukázat ho před Bohem takové, jaké je, nahé a odhalené. Znamená to podívat se do svého nitra a uvědomit si, kým skutečně jsme, sundat masky, které často nosíme, zpomalit tempo svého horečného života, přijmout život a pravdu o sobě samých.
22.2.2024Po kapkách...
Postní doba nás pak ponořuje do lázně očisty a vyprázdnění: chce nám pomoci odstranit veškerý "make-up", vše, čím se odíváme, abychom vypadali přiměřeně, lépe, než jsme.
20.2.2024Po kapkách...
Krása nás zve k jinému způsobu bytí ve světě.
19.2.2024Po kapkách...
Kultura krásy nás vždy znovu uvádí do pohybu a umožňuje nám znovu začít cestu k lidštějším společnostem, propojeným hlubším bratrstvím.
18.2.2024Po kapkách...
Umění je velmi mocným prostředkem, jak předat poselství o kráse přírody. Vskutku, starat se o svět, který nás obklopuje a podpírá, znamená starat se o sebe.
14.2.2024Po kapkách...
Ptejme se dnes sami sebe: Umím naslouchat lidem, jsem k dispozici jejich dobrým prosbám? Nebo se vymlouvám, otálím, schovávám se za abstraktní a zbytečná slova? Konkrétně: kdy jsem naposledy šel navštívit osamělého nebo nemocného člověka - každý ať si odpoví ve svém srdci - nebo kdy jsem naposledy změnil své plány, abych vyhověl potřebám těch, kteří mě žádají o pomoc?
13.2.2024Po kapkách...
Láska potřebuje konkrétnost, láska potřebuje přítomnost, láska potřebuje setkání, láska potřebuje darovaný čas a prostor: nelze ji redukovat na hezká slova, obrázky na displeji, selfie momentky nebo uspěchané zprávy. Jsou to užitečné nástroje, které mohou pomoci, ale k lásce nestačí, nemohou nahradit konkrétní přítomnost.
30.1.2024Po kapkách...
Zanechali. Co nechali za sebou? Loď a sítě, tedy život, který vedli do té chvíle. Tak často máme problém opustit své jistoty, své zvyky, protože se v nich chytíme jako ryba v síti. Ale ti, kdo jsou ve styku se Slovem, se z nástrah minulosti uzdravují, protože živé Slovo reinterpretuje život, uzdravuje i zraněnou paměť tím, že nám vštěpuje připomínku Boha a jeho skutků.
29.1.2024Po kapkách...
Nezapomínejme na dva základní rozměry křesťanské modlitby: naslouchání Slovu a klanění Hospodinu. Udělejme prostor Ježíšovu slovu, promodlenému Ježíšovu slovu, a stane se nám to, co se stalo prvním učedníkům. Opustili sítě a šli za ním.
28.1.2024Po kapkách...
To je naše riziko: zahlceni tisíci slovy necháváme Boží slovo proklouznout: slyšíme ho, ale nenasloucháme mu; nasloucháme mu, ale nedržíme se ho; držíme se ho, ale nenecháme se vyprovokovat ke změně. Především ho čteme, ale nemodlíme se, zatímco "četbu Písma svatého musí doprovázet modlitba, aby se navázal dialog mezi Bohem a člověkem" (Dei Verbum, 25).
27.1.2024Po kapkách...
Ptám se však sám sebe: proč se totéž mnohým z nás neděje? Tolikrát slyšíme Boží slovo, jde jedním uchem dovnitř a druhým ven: proč? Možná proto, jak nám ukazují tito svědkové, že nesmíme být ke Slovu "hluší".
26.1.2024Po kapkách...
Nemůžeme se obejít bez Božího slova, bez jeho jemné síly, která se jako v dialogu dotýká srdce, vtiskuje se do duše, obnovuje ji Ježíšovým pokojem, který nás činí neklidnými pro druhé. Podíváme-li se na Boží přátele, na svědky evangelia v dějinách, na světce, vidíme, že pro všechny z nich bylo Slovo rozhodující.
25.1.2024Po kapkách...
Ano, Slovo probouzí misii, činí z nás posly a svědky Boží pro svět plný slov, ale žíznící po tom Slově, které často ignoruje. Církev žije tímto dynamismem: je povolána Kristem, přitahována jím a posílána do světa, aby o něm vydávala svědectví. Takový je dynamismus církve.
24.1.2024Biblické fotostřípky
   Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1Kor 3,16
Více informací...
24.1.2024Po kapkách...
Bratři a sestry, Boží slovo to chce udělat v každém z nás. Stejně jako u prvních učedníků, kteří přijali Ježíšova slova, opustili své sítě a vydali se vstříc úžasnému dobrodružství, tak i na březích našich životů, vedle rodinných člunů a pracovních sítí, Slovo rozvíjí Ježíšovo volání. Volá nás, abychom s ním vypluli na moře pro druhé.
23.1.2024Po kapkách...
Slovo tedy přitahuje k Bohu a posílá k druhým. Přitahuje k Bohu a posílá k druhým: v tom je jeho dynamika. Nenechává nás uzavřené do sebe, ale rozšiřuje srdce, nutí nás obrátit směr, zpřevracet zvyky, otevírat nové možnosti, odkrývat netušené obzory.
22.1.2024Po kapkách...
Boží slovo odemyká moc Ducha svatého. Je to síla, která člověka přitahuje k Bohu, jako se to stalo oněm mladým rybářům, ohromeným Ježíšovými slovy; a je to síla, která posílá k druhým, kteří jsou daleko od Hospodina, jako se to stalo Jonášovi.
17.1.2024Čtenářský deníček
Zpověď farářky

Víru, naději ani lásku nejde připnout na řetízek, musíme se smířit s tím, že jim nikdy nebudeme vládnout, nebudeme ji vlastnit, nemůžeme je spoutat a vystavit v chrámu.
Více informací...
16.1.2024Po kapkách...
Vrcholem spravedlnosti je pro křesťana láska. Když do spravedlnosti pronikne láska, rozšíří ji až do nekonečna.
15.1.2024Po kapkách...
„Dát každému, co mu patří“, pro křesťana znamená dát každému tolik lásky, na kolik má nárok.
14.1.2024Po kapkách...
Žádá se od nás, abychom ve svých bližních neviděli jen hladové žaludky, věšáky, na které odkládáme šaty, misky, do kterých házíme almužnu, ale bytosti, které máme chápat a milovat.
13.1.2024Po kapkách...
Jaká spravedlnost se tedy od křesťanů žádá? Spravedlnost šitá každému na míru.
12.1.2024Po kapkách...
Spravedlnost dá člověku nějakou jednotlivost nebo nanejvýš pár drobností, ale láska dává sama sebe.
11.1.2024Po kapkách...
Správně spravedlivý je ten, kdo vidí dál než zákon, kdo nahlíží do lidského srdce toužícího po důstojnosti a přátelství.
10.1.2024Po kapkách...
Mechanicky vykonávaná spravedlnost, spravedlnost, která nejde od srdce – to žádná spravedlnost není.
9.1.2024Po kapkách...
Pokud v druhém člověku nevidím bratra a nepřistupuji k němu s láskou, pokud zkrátka a jednoduše lidi nemiluji, nikdy mi nedojde, co jim dlužím.
8.1.2024Po kapkách...
Chceme-li tedy dát každému, co mu patří, - a slovem každý míníme opravdu každého jednotlivce, tedy samozřejmě i každého člověka žijícího v bídě, - musíme mu dát všechno to, co Bůh dává všem.
7.1.2024Po kapkách...
Spravedlnost spočívá v tom, že dáme každému to, co mu patří. Ale co patří tomu druhému? Svatý Pavel říká: „Všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.“
7.1.2024Biblické fotostřípky
   Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě...

Iz 55,1
Více informací...
7.1.2024Po kapkách...
Mystik je ten či ta, kdo neustává v pouti.
6.1.2024Po kapkách...
Naopak, když nás Bůh volá, vždy nás podněcuje k cestě, jako to udělal u Abraháma, Mojžíše, proroků a všech Božích učedníků. Vysílá nás na cestu, vymaňuje nás z naší bezpečnostní zóny, zpochybňuje naše výdobytky, a právě takto nás osvobozuje, proměňuje, osvěcuje oči našeho srdce, abychom pochopili, k jaké naději nás povolal.
5.1.2024Po kapkách...
Nezapomínejme, že křesťanská víra nechce potvrzovat naše bezpečí, neusazuje nás v pohodlí snadných náboženských jistot, neposkytuje rychlé odpovědi na složité životní problémy.
4.1.2024Po kapkách...
Radost z evangelia, když ji skutečně přijmeme, v nás vyvolá pohyb následování, způsobuje opravdové vyjití ze sebe sama a staví nás na cestu, ubírající se k setkání s Pánem a k plnosti života. Exodus ze sebe sama.
3.1.2024Texty, články, promluvy
Poděkování za účast v adventní sbírce pro sdružení BAKHITA
Více informací...
3.1.2024Po kapkách...
Nedostatečné úsilí o rozlišování toho, co je nejlepší, často činí pastorační život monotónním, opakujícím se: náboženské úkony se množí, tradiční gesta se opakují, aniž by se viděl jejich smysl. Rozlišování nám musí pomoci, abychom byli poddajní vůči Duchu svatému, abychom dokázali volit směrnice a rozhodovat se nikoli podle světských kritérií nebo prostě podle předpisů, ale podle evangelia.
2.1.2024Po kapkách...
Rozlišování se zcela liší od puntičkářství těch, kteří žijí v legalistickém zploštění nebo si nárokují perfekcionismus. Je to vzepětí lásky, které rozlišuje mezi dobrým a lepším, mezi tím, co je užitečným samo o sobě a užitečným v danou chvíli, mezi tím, co obecně může být dobré, a tím, co je třeba upřednostnit v onen moment.
1.1.2024Po kapkách...
Naslouchání nám pomáhá žít rozlišování jako metodu našeho jednání. Pro nás všechny je tudíž důležité rozlišování, toto umění duchovního života, které nás zbavuje domněnky, že už všechno víme, rizika myslet si, že stačí aplikovat pravidla, pokušení postupovat pouhým opakováním schémat, aniž bychom brali v úvahu, že Boží tajemství nás vždycky přesahuje a že život lidí a skutečnost, která nás obklopuje, jsou a vždycky zůstanou nadřazeny myšlenkám a teoriím.
31.12.2023Po kapkách...
Kontemplaci se učíme v modlitbě, když klečíme před Bohem, ale nejen na kolenou, ale i srdcem! Každý den potřebujeme prosit a žádat o jeho milost, aby on otevřel naše chladné srdce a otřásl naším vlažným a povrchním životem. Proto je důležité znovu si osvojit kontemplativního ducha, který nám umožní denně objevovat, že jsme nositeli dobra, jež zlidšťuje a pomáhá vést nový život. Není nic lepšího, co bychom mohli druhým předat
30.12.2023Po kapkách...
Nejprve nasloucháme, pak v tichu přijímáme, přemýšlíme, interpretujeme a teprve potom můžeme dát odpověď. Tomu všemu se učíme v modlitbě, protože ta rozšiřuje srdce, umenšuje náš egocentrismus, vychovává nás k naslouchání druhým a vytváří v nás ticho kontemplace.
29.12.2023Po kapkách...
A nezapomínejme, že je jen jedna příležitost, kdy je přípustné dívat se na člověka shůry, a to tehdy, abychom mu pomohli povstat.
28.12.2023Po kapkách...
Naslouchání „na kolenou“ je nejlepší způsob, jak skutečně naslouchat, protože to znamená, že nestojíme před druhým v pozici těch, kteří si myslí, že už všechno vědí, těch, kteří si už všechno vyložili dříve než začali naslouchat, těch, kteří se na věci dívají shora, ale naopak se otevíráme tajemství druhého, připraveni pokorně přijmout to, co nám chce předat.
27.12.2023Po kapkách...
Naslouchání srdcem je mnohem víc než jen vyslechnutí zprávy nebo výměna informací; je to vnitřní naslouchání schopné zachytit touhy a potřeby druhého, vztah, který nás vybízí k překonání vzorců a předsudků, do nichž někdy rámujeme životy lidí kolem nás. Naslouchání je vždy začátkem cesty. Hospodin žádá svůj lid o toto naslouchání srdcem, o vztah s ním, který je živým Bohem.
26.12.2023Po kapkách...
Nejdražší, potřebujeme naslouchat hlásání Boha, který přichází, rozeznávat znamení jeho přítomnosti a rozhodovat se pro jeho Slovo tím, že budeme kráčet za ním. Naslouchat, rozlišovat, kráčet: tři slovesa pro naši cestu víry a pro službu.
25.12.2023Po kapkách...
Je útěšné zjistit, že ... se Bůh zpřítomňuje v této kolébce, v jeslích, které si dnes vybral, aby se narodil a přinesl všem Otcovu lásku; a činí tak Božím stylem: blízkostí, soucitem, něhou. Toto je Boží styl: blízkost, soucit, něha.
24.12.2023Biblické fotostřípky
   Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.

Lk 2,15
Více informací...
24.12.2023Po kapkách...
Tajemství Vánoc znovu probouzí v našich srdcích úžas, což je klíčové slovo, úžas z nečekané zvěsti: Bůh přichází, Bůh je zde uprostřed nás a jeho světlo navždy prolomilo temnotu světa. Toto zvěstování potřebujeme stále slyšet a přijímat.
23.12.2023Po kapkách...
Snažím se o tyto ctnosti: být poslušná i v maličkostech, prokazovat lásku svým sestřičkám a především být ve všem pokorná. Abych toho dosáhla, snažím se nemluvit o sobě, ať už v dobrém, nebo ve zlém.
22.12.2023Po kapkách...
Pomysli, kdo je Bůh, bytost, která nepotřebuje nikoho ke své existenci, bytost, která v sobě obsahuje svou blaženost, štěstí atd. a přesto tě hledá; nechává stranou anděly, miliony lidí, aby vstoupil do tvé duše, aby v tobě živil život milosti.
21.12.2023Po kapkách...
Stále se ptám, proč mě Bůh tak miluje, mě, která jsem tak hříšná a tak nevděčná za jeho mnohá dobrodiní. Důvod mohu najít jen v jeho nekonečné dobrotě.
20.12.2023Po kapkách...
On je jediné Dobro, které nás může uspokojit, jediný ideál, který můžeme zcela milovat. Nacházím v něm všechno.
19.12.2023Texty, články, promluvy
Pozvěte ke stolu hladovějící dítě, vytvořte s Mary’s Meals novou vánoční tradici
Více informací...
19.12.2023Po kapkách...
„Bůh je nekonečná radost." Křesťan žije z radosti, že je milován a že je ponořen do Boží lásky, protože kde je láska, tam je radost. Copak dítě necítí radost, když vnímá lásku svých rodičů?
18.12.2023Po kapkách...
„Co chceš, když mě Ježíš Kristus, ten Blázen lásky, přivedl k šílenství? Divím se, že se nezblázním láskou k Ježíši, […]jak málo Ho miluji ve srovnání s tím, jak moc On miluje mě. Jak se do Něho mohu nezbláznit?“
18.12.2023Biblické fotostřípky
   Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Lk 22,46
Více informací...
17.12.2023Po kapkách...
Nedokonalosti musí duši sloužit jako schůdky, po kterých ke mně stoupá pomocí pokory, důvěry a lásky. Skloním se k duši, která se pokoří, a snížím se k její nicotě, abych ji spojil se sebou“
16.12.2023Po kapkách...
Nedokonalosti duše, když se jí nelíbí, mě neznepokojují, ale přitahují můj soucit. Tolik miluji duše…
15.12.2023Po kapkách...
Láska nic nepotřebuje. Chce jen, aby duše nekladla žádný odpor; a obyčejně to, co žádám od duše, aby byla svatá, je aby mi dovolila pracovat.
14.12.2023Biblické fotostřípky
   Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země.

Lv 19,36
Více informací...
14.12.2023Po kapkách...
Kdybys jen věděla, jakou práci mohu vykonat v duši, která je plná bídy, pokud mi to dovolí…
13.12.2023Po kapkách...
Mé Srdce s vámi nejen soucítí, ale raduje se, když vidí, jak moc je toho třeba napravit, pokud mu v tom nebrání vaše zloba.
11.12.2023Po kapkách...
Jsem jen Láska a největší zármutek, který můžete mému Srdci způsobit, je když pochybujete o mé Dobrotě.
11.12.2023Po kapkách...
Bez pokory jsou milosti přijaté od Boha škodou a ztrátou. Pokora nám dává podobnost s Kristem, pokoj duše, svatost a důvěrné spojení s Bohem“
9.12.2023Po kapkách...
Nejlepší je milovat Boží vůli. Cítíte ve své duši tuto lásku k Boží vůli?
8.12.2023Po kapkách...
Pochopila jsem, že to, co mě odděluje od Boha, je moje pýcha. Od nynějška chci být pokorná a dávám si to jako předsevzetí. Bez pokory jsou ostatní ctnosti pokrytectvím.
7.12.2023Po kapkách...
Důvěra je to, co se Ježíši líbí nejvíce. Jestliže důvěřujeme srdci přítele, který nás miluje, jak bychom mohli nedůvěřovat srdci Boha, v jehož nekonečné dobrotě je dobrota tvorů jen bledým odleskem?
6.12.2023Po kapkách...
Když u druhých uvidím nějakou chybu, budu myslet na jejich dobré vlastnosti a také na to, že tyto chyby může Bůh dopustit, aby udržovaly v pokoře člověka, který je má a který může být Bohu vnitřně velmi milý, zatímco já mám mnohem víc a horších chyb“
5.12.2023Po kapkách...
Proč, můj Ježíši, dáváš tento led kolem mého ubohého srdce? Ach, to proto, že mě miluješ. Chceš mě obklopit jen svou láskou, abych se nepřipoutala k žádnému stvoření. To mi pomáhá vidět, že láska neexistuje na zemi, ale v Bohu; jestli tedy i duše zasvěcené, vyvolené a svaté, zapomínají a jsou lhostejné, jací budou ostatní lidé? Jen Ty, Ježíši, jsi jediný, kdo mě dokáže opravdu milovat“
4.12.2023Po kapkách...
Od dětství jsem milovala Pannu Marii, které jsem svěřovala všechny své záležitosti. Ona na tuto náklonnost odpovídala. Chránila mě a vždy vyslyšela, o co jsem ji žádala. Naučila mě milovat našeho Pána.
3.12.2023Po kapkách...
Ach, jak si vážím sama sebe od chvíle, kdy jsem viděla svůj počátek – celá pocházím z Boha! – a svůj cíl: nekonečný Bůh! Ale mezi počátkem a koncem je ještě něco, a to je život.
2.12.2023Po kapkách...
Vyzývám každého křesťana, ať je kdekoli, aby dnes obnovil své osobní setkání s Ježíšem Kristem" (tamtéž, 1.3). Každý z nás ať si dnes udělá chvilku času a zamyslí se: "Ježíši, ty jsi v mém nitru: chci se s tebou setkávat každý den. Jsi Osoba, ne idea; jsi společník na cestě, ne program. Jsi Láska, která řeší tolik problémů. Ty jsi počátek evangelizace. Ty, Ježíši, jsi zdrojem radosti". Amen.
1.12.2023Po kapkách...
A pokud někdo z nás tuto radost nevnímá, ptejme se sami sebe, zda jsme Ježíše našli. Vnitřní radost. Evangelium jde vždy cestou radosti, je to velké hlásání.
30.11.2023Biblické fotostřípky
   ... řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!

Zl 91,2
Více informací...
30.11.2023Po kapkách...
Ti, kdo se jím nechají zachránit, jsou osvobozeni od hříchu, od smutku, od vnitřní prázdnoty, od izolace. S Ježíšem Kristem se vždy rodí a znovuzrodí radost. Nezapomínejme na to.
29.11.2023Po kapkách...
To je příznivá chvíle pro hlásání Ježíše. Proto bych chtěl všem znovu říci: "Radost z evangelia naplňuje srdce a celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem.
28.11.2023Po kapkách...
člověk zjišťuje, že lidstvo oplývá bratry a sestrami, kteří čekají na slovo naděje. Na evangelium se čeká i dnes: dnešní člověk je jako člověk ve všech dobách: potřebuje ho i civilizace naprogramované nevíry a institucionalizované sekularity; ba zvláště společnost, která nechává prostory náboženského smyslu opuštěné, potřebuje Ježíše.
27.11.2023Po kapkách...
A tak se člověk, stejně jako ti dva z Emauz, vrací do každodenního života s elánem člověka, který našel poklad: byli radostní, ti dva, protože našli Ježíše a on změnil jejich život.
26.11.2023Po kapkách...
Ponořeni do dnešního rychlého a zmateného prostředí se i my můžeme ocitnout v situaci, kdy žijeme víru s nenápadným pocitem rezignace a jsme přesvědčeni, že evangelium už není slyšet a že už nestojí za námahu ho hlásat. Možná nás dokonce láká myšlenka nechat "ostatní" jít vlastní cestou. Místo toho je právě teď čas vrátit se k evangeliu a objevit, že Kristus "je stále mladý a je stále zdrojem novosti" (Evangelii gaudium, 11).
25.11.2023Po kapkách...
To, co Ježíš dělá s učedníky, nám říká, že první, kdo mají být evangelizováni, jsou učedníci, první, kdo mají být evangelizováni, jsme my, křesťané. A to je tak důležité.
24.11.2023Po kapkách...
Ježíšovo narození je v dějinách i v životě důvodem k radosti: vzpomeňte si, co se stalo učedníkům z Emauz, kteří z radosti nedokázali uvěřit, a ostatní, tedy všichni učedníci dohromady, když Ježíš jde do večeřadla, nemohli radostí uvěřit. Z radosti, že Ježíš vstal z mrtvých. Setkání s Ježíšem vám vždy přináší radost, a pokud se vám to nestane, není to pravé setkání s Ježíšem.
23.11.2023Po kapkách...
Evangelium není ideologie: evangelium je zvěstování, zvěstování radosti. Ideologie jsou chladné, všechny. Evangelium je hřejivé svou radostí. Ideologie se neumějí usmívat, evangelium je však úsměv, vyvolává úsměv, protože se dotýká vaší duše radostnou zvěstí.
22.11.2023Po kapkách...
Evangelizace působí bezděčně, protože vychází z plnosti, ne z nátlaku. A když děláte evangelizaci - chcete ji tak dělat, ale tohle nejde - na základě ideologií, tak to není evangelizace, to není evangelium.
21.11.2023Po kapkách...
Proto nespokojený křesťan, smutný křesťan, nešťastný křesťan, nebo ještě hůře, uražený a nevrlý křesťan není důvěryhodný. Bude mluvit o Ježíši, ale nikdo mu neuvěří!
20.11.2023Po kapkách...
Ježíš je radost. On je Bůh, který se stal člověkem a přišel k nám! Otázka tedy, drazí bratři a sestry, nezní, zda zvěstovat, ale jak zvěstovat, a toto "jak" znamená s radostí. Buď budeme Ježíše hlásat s radostí, nebo ho hlásat nebudeme, protože žádný jiný způsob hlásání není schopen přinést pravou Ježíšovu skutečnost.
19.11.2023Biblické fotostřípky
   Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“

Lk 11,52
Více informací...
17.11.2023Po kapkách...
Dokonalá spiritualita znamená jen napodobovat Boha.
16.11.2023Po kapkách...
Mým jediným úkolem, stejně jako vaším, je napodobovat Boha v téže lásce k životu. A pokud Bůh rozdal milost a život tak hojně a široce, kdo jsem já, abych stál Bohu v cestě?
16.11.2023Po kapkách...
Tato změna identity je z praktického hlediska hlavní posun v motivaci a vědomí sebe sama, jejž zralé náboženství správně nazývá obrácením. Je to těžiště vší náboženské proměny ("transformace", tj. změny formy).Bez ní je náboženství většinou jen systémem skupinové přináležitosti nebo pouhým systémem víry, ale nikdy radikálně nezmění naše vědomí a motivaci.
15.11.2023Po kapkách...
Doteď jsme byli víc poháněni vnější autoritou ("je to hřích, když neuděláš to a to", nebo "církev říká, že...") než vtahováni tichou a milující vnitřní autoritou (Duchem Svatým přebývajícím v nás) modlitby, praxe a vnitřní zkušenosti. Ta nám dává mnohem větší šanci setkat se se svým pravým Já a poznat ho.
14.11.2023Po kapkách...
Katolíci, pravoslavní i anglikáni mají své svátosti a liturgie, ale ty se příliš často stávají rutinním opakováním, jež nezřídka podporuje neuvědomělost namísto vědomí... Vypadá to, že ego si najde jakýkoliv způsob, jak se chopit moci, ... a často se mu to podaří, s pomocí těch nejmazanějších přetvářek.
13.11.2023Po kapkách...
Nikdo z nás nepřejde na druhou stranu díky vlastní snaze a svým vlastním zásluhám, čistotě nebo dokonalosti. My všichni jsme přenášeni nestvořenou a nezaslouženou milostí - všichni, od papeže přes presidenta a královnu až po sedláka. Vstupenkou nikdy není nějaká zásluha, ale jen hluboká touha. Svou vstupenku obdržíme, pokud toužíme.
12.11.2023Po kapkách...
Milost není něco, co Bůh dává, milost je něco, čím Bůh je.
11.11.2023Po kapkách...
Bůh mí milosrdenství oficiálně v popisu práce.
10.11.2023Po kapkách...
Milost je v zásadě prvním a pravděpodobně i posledním Božím jménem. Milost je to, co Bůh dělá, aby všechny věci, které stvořil, navždy udržel v lásce a při životě.
9.11.2023Po kapkách...
Bůh znamená darování naprosto všeho. Když říkáme, že Kristus "jednou provždy zaplatil dluh", znamená to jednoduše, že pracovní náplní Boha je vyrovnávat dluhy ve vesmíru. Co jiného by Bůh dělal?
8.11.2023Po kapkách...
Mnozí ztratili jakýkoli zájem o naše velké duchovní debaty a naše Písmo, protože jich často užívali lidé, kteří jsou sami dosud malí (uvízli ve svých falešných já). Nepomůže nám, když budeme popírat, že jsme takhle uvízli, ani když se budeme arogantně vyvyšovat.
5.11.2023Po kapkách...
Nejlépe je zvládneme při dodržování životního stylu, v němž si pravidelně vyhrazujeme čas, v němž budeme sami, v klidu a vnitřně vyprázdnění, abychom slyšeli hlas, jímž do našich životů promlouvá Bůh.
5.11.2023Po kapkách...
Nejlépe je zvládneme při dodržování životního stylu, v němž si pravidelně vyhrazujeme čas, v němž budeme sami, v klidu a vnitřně vyprázdnění, abychom slyšeli hlas, jímž do našich životů promlouvá Bůh.
4.11.2023Po kapkách...
Bohu na nás záleží. A On nás vyzývá k aktivnímu rozhodování. Toto rozhodování vůbec nemusí být jasné, bezrizikové nebo bezbolestné. Vyžaduje od nás toleranci k nejednoznačnosti.
3.11.2023Po kapkách...
Jen o tom v tu chvíli nebudeme vědět, takový luxus nám dopřán nebude. Ale tu správnou věc uděláme právě proto, že jsme ochotni tohoto přepychu se vzdát.
2.11.2023Po kapkách...
Pokud naše vůle neochvějně tíhne k dobrému, a jsme ochotni snášet nejednoznačnost tohoto dobra, pak nás Duch Svatý povede, a zachováme se správně.
1.11.2023Katolík
Základní podmínky pro získání plnomocných odpustků
Více informací...
1.11.2023Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
1.11.2023Po kapkách...
Jak poznáme, že to co děláme je správné? Nikdy to nebudeme vědět určitě. Ale už tím, že si tuto otázku klademe, se dostáváme na správnou stopu. Jen na to nejsou žádné návody. Každá situace je jiná. A proto se na totéž budeme muset ptát stále dokola.
31.10.2023Po kapkách...
Byl by to divný Bůh, který by nám předkládal jasné pokyny a tím nás zbavil povinnosti cvičit svou odvahu, iniciativu a schopnost samostatně přicházet věcem na kloub. Ale jak moc po takové jistotě toužíme.
30.10.2023Po kapkách...
Pak nemáme jinou možnost než vytrvat, jít dál zdánlivě sami a udělat to nejlepší, co v té temnotě udělat můžeme.
29.10.2023Po kapkách...
Často není ani trochu jasné, co je správně, a pravda, po které toužíme, nevypadá příliš přívětivě, a to všechno bez ohledu na to, jak často nebo jak nahlas křičíme svou otázku.
28.10.2023Po kapkách...
Každý z nás si ale někdy musí projít svou soukromou Getsemanskou zahradou, v níž Boží hlas neslyšíme a máme pocit, že Bůh s námi vůbec není.
27.10.2023Po kapkách...
Bůh nepracuje podle našeho diáře. Není to náš majetek, není to žádné „to".
26.10.2023Po kapkách...
Mnohokrát se stane, že vytoužené zjevení nepřijde, ať po něm toužíme sebevíc a modlíme se sebeusilovněji.
25.10.2023Po kapkách...
Bůh ale nepromlouvá vždy. Často se projevuje jako „mlčící Bůh". Meditace a další způsoby rozjímavé modlitby nám sice mohou pomoci k tomu, abychom ho slyšeli častěji, ale rozhodně nám to nezaručí.
24.10.2023Čtenářský deníček
Štěstí kde ho nečekáš

Pokora může mít dva různé zdroje. Existuje pokora, která se rodí z utrpení a zkoušek, v nichž člověk zakusí své limity, svou slabost, a postupně se stane pokorným. Tato zkušenost je absolutně nevyhnutelná. "Je třeba mnohého pokořování, aby se urodilo trochu pokory", říkávala Bernadetta z Lurd.
Více informací...
24.10.2023Po kapkách...
Ztišit a vyprázdnit mysl je potřeba proto, abychom tu vytvořili prostor pro to, co se nám zjevuje nepřímo, co nám může přinést třeba nějaká drobnost či náhodně vyslechnutý příběh, nebo abychom vyslechli přímo hlas Boží, který se nám ozývá v mysli a srdci.
23.10.2023Po kapkách...
Cílem meditace není prostě se uvolnit, ale uvolnit se, zpomalit tak, abychom dokázali utišit to štěbetání a vyklidit tu změť, kterou den co den nosíme v mysli.
22.10.2023Po kapkách...
A řečeno naopak - k pravé vnitřní chudobě nelze dospět bez věrnosti modlitbě, protože ta je prostorem pravdy, v němž člověk shledává, jak radikálně je chudý a nahý před Bohem.
21.10.2023Po kapkách...
Tuto zkušenost činí svatí během "duchovních nosí", jimiž v určitých obdobích procházejí. Ale nemusíme si pomáhat těmito výrazy (často špatně chápanými), stačí říci, že při dlouhodobějším setkávání s Bohem, zvláště při zkušenosti hlubší modlitby, se nutně objeví i bolestné fáze vnitřní chudoby.
20.10.2023Po kapkách...
Dalo by se říci, že existuje "chudoba zdola", a "chudoba shora". Ta první se rodí z lidské zkušenosti, ta druhá vzniká mnohem radikálnějším očišťováním, jež působí Duch Svatý.
19.10.2023Po kapkách...
Existuje však ještě jiný pramen pokory, mnohem hlubší a podstatnější: Zkušenost s živým Bohem. Jestliže byl Mojžíš tak pokorný, více než kdokoli jiný, pak jen proto, že jeho zkušenost s Bohem byla o tolik hlubší. Cožpak nestrávil celých čtyřicet dní a nocí rozhovorem s Bohem na hoře Sinaj?
18.10.2023Po kapkách...
Měli bychom být Pánu mimořádně vděční za všechny životní situace, jimiž nás vede k vnitřní chudobě a pokoře a díky nimž si víc uvědomujeme svou ubohost a slabost.
17.10.2023Po kapkách...
Pokora může mít dva různé zdroje. Existuje pokora, která se rodí z utrpení a zkoušek, v nichž člověk zakusí své limity, svou slabost, a postupně se stane pokorným. Tato zkušenost je absolutně nevyhnutelná. "Je třeba mnohého pokořování, aby se urodilo trochu pokory", říkávala Bernadetta z Lurd.
16.10.2023Biblické fotostřípky
   Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.

Pís 8,7
Více informací...
16.10.2023Po kapkách...
Člověku chudému duchem, který vkládá veškerou svou důvěru v Boha, dává Pán za pokrm sám sebe, přičemž toto nádherné tajemství dochází svého dovršení v eucharistii. Jen ten, kdo má srdce chudého, umí si eucharistie vskutku vážit a čerpat z jejího bohatství.
14.10.2023Po kapkách...
Nejde už o egyptské kotlíky plné masa a cibule, nýbrž o jemnou manu, jíž se nelze předzásobit, kterou Pán dává člověku na každý den, přesně tolik, kolik je třeba - ani víc, ani míň. Ale právě tento chléb z nebe Izraelcům umožnil, aby nakonec doputovali do zaslíbené země.
13.10.2023Po kapkách...
Každá zkouška je časem pokoření, ale také milosti. Přiměje totiž člověka, aby se otevřel novým zdrojům síly, na které nebyl zvyklý. Zvyká si na pokrm, který smysly nedokážou plně vnímat, na pokrm mnohem jemnější, který však posiluje srdce.
12.10.2023Po kapkách...
Teprve v chudobě, v ohni zkoušky si člověk uvědomí, že žádná potrava ani žádná lidská jistota či uspokojení mu nepostačí.
11.10.2023Po kapkách...
Cílem této zkušenosti chudoby je, aby si člověk uvědomil, co má ve svém srdci, aby poznal pravdu o sobě, aby opadly všechny jeho iluze a vše, co není autentické. Navíc zkušenost pouště probouzí v člověku nový hlad, hlad po Bohu.
10.10.2023Po kapkách...
Postupně se z této naděje rodí trpělivost, pokora a tichost a v srdci člověka se tím prohlubuje touha, která jednoho dne dojde naplnění nad všechna očekávání.
9.10.2023Biblické fotostřípky
   Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému bohu!

Jon 1,6
Více informací...
9.10.2023Po kapkách...
Bolestnou podobou chudoby je tedy i to, že nejsme pány času a nemůžeme ovlivnit zásahy Boží prozřetelnosti. Je to však výzva k ryzejší naději, která nespoléhá na žádné lidské opory.
8.10.2023Po kapkách...
Bůh zasahuje do dějin svrchovaně a svobodně, pro nás nepředvídatelně. Bohu nelze vnutit žádný časový rámec. "Neznáte den ani hodinu", prohlašuje Ježíš.
8.10.2023Radio Proglas
Od pondělí do pátku poběží v rámci pořadu Na stole je téma pětidílná série "Za zrakem" zaměřena na lidi se zrakovým handicapem. Těšit se dále můžete na pořad GenZ o tzv. Generaci sněhových vloček, také zazní rozhovor o Martinu Jílkovi, nedávno zesnulému salesiánovi a misionářovi v Bulharsku a mnoho dalších pořadů a témat. 
Více informací...
7.10.2023Po kapkách...
Jedna z podob vnitřní chudoby, kterou je potřeba přijmout, je zkušenost, že nejsme pány času, že s Bohem nemůžeme manipulovat, nelze ho zapasovat do našich plánů a vizí.
6.10.2023Po kapkách...
Boží odpověď je jistá, ale její čas a způsob nelze ani předvídat, ani naprogramovat. V mezičase člověka čeká bolestné čekání, i když s pozitivním vyústěním. Je třeba být trpělivý, neboť právě v tom čase probíhá v duši tajemný zápas, který prohlubuje vnitřní touhu a vytváří v srdci prostor pro přijetí vyslyšení, až k němu dojde.
4.10.2023Po kapkách...
Bratři, sestry, ptejme se sami sebe: umím já, křesťan, vyjít vstříc druhým? A jsem velkorysý, jsem velkorysý ke každému, umím dát ono "více" porozumění a odpuštění, jak to se mnou dělal a dělá každý den Ježíš?
3.10.2023Po kapkách...
A dokonce i v našich vztazích, které jsou základem společnosti, se spravedlnost, kterou praktikujeme, někdy nedokáže vymanit z klece vypočítavosti a my se omezujeme na dávání podle toho, co dostáváme, aniž bychom se odvážili udělat něco navíc, aniž bychom vsadili na účinnost dobra konaného zdarma a lásky nabízené s širokým srdcem.
2.10.2023Po kapkách...
Někdy se dokonce jako církev, místo abychom vycházeli ven v každou denní dobu a rozpřáhli náruč ke každému, můžeme cítit jako premianti ve třídě, odsuzovat ostatní na dálku, aniž bychom mysleli na to, že i je Bůh miluje stejnou láskou, jakou má k nám.
1.10.2023Biblické fotostřípky
   Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Více informací...
1.10.2023Po kapkách...
Bratři a sestry, někdy nám hrozí, že budeme mít s Bohem "kupecký" vztah a budeme spoléhat spíše na svou zdatnost než na jeho velkorysost a milost.
30.9.2023Po kapkách...
Lidská spravedlnost říká "dát každému, co si zaslouží", zatímco Boží spravedlnost neměří lásku na vahách našich výnosů, našich výkonů nebo našich selhání: Bůh nás prostě miluje, miluje nás proto, že jsme děti, a činí tak bezpodmínečnou láskou, láskou bezplatnou.
29.9.2023Po kapkách...
Právě proto, že má tak široké srdce, Bůh oplácí každému stejnou "mincí", kterou je jeho láska. Zde je hlavní smysl podobenství: dělníci poslední hodiny jsou placeni stejně jako ti první, protože ve skutečnosti je Boží spravedlnost vyšší. Jde dál.
28.9.2023Po kapkách...
Jeho srdce se totiž nikdy neopozdí, stále nás hledá a čeká na nás. Nezapomínejme na to: Hospodin nás vždy hledá a čeká na nás, vždy!
27.9.2023Po kapkách...
V podobenství jsou dělníky nejen lidé, ale především Bůh, který vychází celý den, aniž by se unavil. Takový je Bůh: nečeká na naše úsilí, aby k nám přišel, neprovádí zkoušku, aby zhodnotil naše zásluhy, než nás vyhledá, nevzdává se, když se opozdíme s odpovědí; naopak, sám převzal iniciativu a v Ježíši k nám "vyšel", aby nám ukázal svou lásku
26.9.2023Biblické fotostřípky
   Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

1kor 11,28
Více informací...
26.9.2023Po kapkách...
Bůh je ten, kdo vychází v každou hodinu, aby nás volal. V podobenství se říká, že pán "vyšel za úsvitu, aby si vzal nádeníky na svou vinici", ale pak pokračuje ve vycházkách v různých denních dobách až do západu slunce, aby hledal ty, které ještě nikdo nevzal do práce.
18.9.2023Po kapkách...
Bůh je však věrný, všechna jeho zaslíbení se naplní. Někdy je třeba ovšem čekat, než Bůh přijde chudému na pomoc. Navíc jeho čas zůstává tajemstvím a Boží mlčení bývá vždy zkouškou.
17.9.2023Po kapkách...
Celá tato záležitost se komplikuje tím, že Bůh nezasahuje vždy ve prospěch chudého okamžitě. Vypadá to, že zaslíbení vyslovená v blahoslavenstvích jsou v rozporu se skutečností. Kolik chudých jako by bylo zapomenuto, kolik lidí pláče a nedostává se jim útěchy, kolik jich hladoví a žízní po spravedlnosti a nejsou nasyceni!
16.9.2023Čtenářský deníček
Tvořit nové věci

Nejde jen otevřít dveře, ale je potřeba vyjít ven. Proč se nám to příliš nedaří? Obáváme se, že něco z toho, co je pro nás důležité, tím překročením hranic ztratíme. Z toho důvodu také nechceme, aby nám lidé kladli otázky, na které hledají odpověď. Raději dáváme odpovědi na otázky, které nejen že nikdo nepoložil, ale ani to nikoho moc nezajímá.
Více informací...
16.9.2023Po kapkách...
Chudý člověk už nemá žádnou oporu, žádnou lidskou jistotu. Když ale volá k Hospodinu, Bůh sám se stává jeho útočištěm a posilou.
15.9.2023Po kapkách...
To však předpokládá, že chudoba není jen materiální stav, ale že v člověku postupně probouzí vědomí vlastní malosti a niterné pokory, postoj otevřenosti vůči Bohu, naděje a důvěry v jeho milosrdenství.
14.9.2023Po kapkách...
Na životě chudáka se projevuje celé bohatství Boží dobroty, milosrdenství a něhy. Navíc chudému se tím dostává skutečného poznání Boha: ten už není jen vágním či abstraktním pojmem, ale stává se Bohem živým a milosrdným, Bohem plným lásky a slitování, kterého opěvují žalmy.
13.9.2023Po kapkách...
Díky tomu však takový člověk dříve nebo později zakouší dobrotu Boha a jeho věrnost vůči každému, kdo na něj spoléhá. Jeho bolestná zkušenost se tak mění k dobrému.
12.9.2023Po kapkách...
Kdo je to chudý Starého zákona? Je to člověk, který se nachází v situaci charakterizované bolestí, ohrožením, utrpením a ponížením, a který se, právě kvůli této situaci, už nemůže spolehnout na nikoho jiného než na Boha. Na této zemi nenachází oporu ani pomoc, trápení ho drtí, bohatí a mocní jím opovrhují, nezbývá mu tedy nic jiného než volat k Hospodinu.
10.9.2023Radio Proglas
Uprostřed babího léta zveme na Radiu Proglas k poslechu živého koncertu z našeho studia i rozhovoru se zpěvačkou Rozálií.
Více informací...
10.9.2023Po kapkách...
Není pochyb, že když Bohu řekneme z celého srdce děkuji za každou obdrženou milost a zvlášť za vnuknutí Ducha, dá nám další. Chvála očišťuje naše srdce a uzpůsobuje ho k přijímání Boží milosti a vnuknutí Ducha Svatého.
9.9.2023Po kapkách...
Dokonalost se nepojí s vnější totožností s ideálem, ale s vnitřní věrností vnuknutím. Milost být věrní v důležitých věcech se nám dostane, když budeme věrní v malých věcech. Věrnost jedné milosti přitahuje milosti další.
8.9.2023Po kapkách...
Svatost, kterou po nás chce Bůh, je vždycky jiná, vždycky překvapující, ale nakonec krásnější. Bůh nás volá k dokonalosti, ale není perfekcionista.
7.9.2023Po kapkách...
Naše svatost bývá často něco úplně jiného, než si sami představujeme. Tak jiného, že největší překážkou na naší cestě ke svatosti je možná naše přílišné lpění na naší vlastní představě o dokonalosti.
6.9.2023Po kapkách...
Tajemství svatosti je v jistém smyslu v pochopení, že od Boha, který má otcovské srdce, můžeme získat všechno, co potřebujeme, umíme-li ho vzít za srdce (myšlenka sv. Terezie z Lisieux.)
5.9.2023Po kapkách...
Naše síly jsou omezené, Boží síla a láska jsou naopak bez hranic. Stačí svou slabost pokojně přijmout a složit všechnu důvěru a naději v Boha.
4.9.2023Biblické fotostřípky
   „Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
Více informací...
4.9.2023Po kapkách...
Nemáme se snažit stát se svatými vlastními silami, ale najít způsob, jak jednat, aby nás svatými činil Bůh.
27.8.2023Po kapkách...
Prosil jsem Pannu Marii, aby vás chránila a pečovala o vás, osušila vaše skryté slzy, oživila ve vás radost ze služby a denně z vás činila pastýře zamilované do Ježíše, připravené z lásky k němu dávat svůj život bez míry.
26.8.2023Po kapkách...
Vyhrňme si rukávy a pokrčme kolena (vy, kteří můžete!), modleme se k Duchu svatému jeden za druhého, prosme ho, aby nám pomohl neupadnout v osobním životě i v pastoračním působení do onoho náboženského zdání plného tolika věcí, ale prostého Boha, abychom nebyli činovníky posvátna, ale vášnivými hlasateli evangelia, nikoli státními kleriky, ale pastýři lidu. Potřebujeme osobní a pastorační obrácení“.
25.8.2023Po kapkách...
A symptomy takového klerikalismu jsou právě ztráta ducha chval a radostné nezištnosti. Ďábel se vkrádá, když se pěstují stížnosti, negativismus a chronická nespokojenost s tím, co se nedaří. Takto se ironie stává cynismem a necháváme se pohltit atmosférou kritiky a hněvu kolem nás, místo abychom byli těmi, kdo s evangelijní prostotou a mírností, s laskavostí a úctou pomáhají svým bratrům a sestrám vyjít z tekutých písků nevrlosti.
24.8.2023Po kapkách...
Klerikalismus však může postihnout každého, dokonce i laiky a pastorační pracovníky: člověk může při vykonávání svých služeb a charismat skutečně přijmout klerikálního ducha, žít své povolání elitářským způsobem, uzavírat se do své vlastní skupiny a stavět zdi vůči okolí, rozvíjet majetnické vazby vůči rolím ve společenství, pěstovat arogantní a povýšené postoje vůči druhým.
23.8.2023Po kapkách...
A já, jako starý člověk, mám chuť vám od srdce říct, že mi dělá starosti, když upadáme zpět do forem klerikalismu; když, možná aniž bychom si to uvědomovali, dáváme lidem najevo, že jsme nadřazení, privilegovaní, postaveni výše, a tedy odděleni od ostatního svatého Božího lidu.
22.8.2023Po kapkách...
Promiňte, že to opakuji, ale myslím, že mi jako kněží rozumíte, protože i vy sdílíte to, v co věříte, upřímně, podle té krásné a typicky římské (dialektálně římské!) vlastnosti, kdy upřímnost rtů vychází ze srdce a chutná po srdci!
21.8.2023Po kapkách...
Duchovní zesvětštění je „zdvořilé“ pokušení, protože se plíživě vkrádá a umí se dovedně skrývat za dobré zdání, a to i v rámci 'náboženských' motivací.
20.8.2023Radio Proglas
Ve 34. týdnu se můžete na Proglasu těšit na nové Čtení na pokračování, ale třeba i na rozhovor s frontmanem skupiny Poletíme? a mnohé další.
Více informací...
20.8.2023Po kapkách...
Jak v tom všem nerozpoznat aktualizovanou verzi onoho pokryteckého formalismu, který Ježíš viděl u některých tehdejších náboženských představitelů a který mu v průběhu jeho veřejného života způsobil snad více utrpení než cokoli jiného?.
19.8.2023Po kapkách...
K tomu dochází, když se dáme okouzlit svody pomíjivosti, průměrnosti a zvyku, pokušeními moci a společenského vlivu. A dále marnivostí a narcismem, doktrinální neústupností a liturgickým estetismem..., to znamená, že namísto Boží slávy vyhledáváme lidskou slávu a osobní blahobyt.
18.8.2023Po kapkách...
Způsob života, který redukuje duchovnost na zdání: vede nás k tomu, abychom byli 'nádeníky duchovna', lidmi oděnými do posvátných forem, kteří ve skutečnosti nadále myslí a jednají podle módy tohoto světa.
17.8.2023Po kapkách...
Co od nás Pán v této naší době žádá, kam nás vede Duch, který nás pomazal a poslal jako apoštoly evangelia? V modlitbě se mi stále vrací, že na nás Bůh naléhá, abychom šli do hloubky v boji proti duchovnímu zesvětštění“.
16.8.2023Biblické fotostřípky
   ... vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

Zl 23,2
Více informací...
16.8.2023Po kapkách...
... i pro kněze mají být tyto letní dny časem, kdy načerpají sil po námaze kněžské služby, a zdůrazňuje, že tato služba se nepoměřuje pastoračními úspěchy. Ježíš od apoštolů nepožadoval pracovní plán diktovaný kritériem efektivity, ale nabízel péči a občerstvení.
15.8.2023Po kapkách...
Matka, to je něco tak krásného, že i Bůh ji chtěl mít.
13.8.2023Radio Proglas
Poslechněte si v následujícím týdnu na Proglasu rozhovor s terapeutem Janem Veselým o nástrahách i výhodách prázdnin a mnohé další zajímavé pořady.
Více informací...
30.7.2023Radio Proglas
Poslouchejte Radio Proglas na přelomu prázdnin. Na programu je např. rozhovor s nově jmenovaným sídelním biskupem Mons. Martinem Davidem a další.
Více informací...
29.7.2023Po kapkách...
Bližní, i když s ním nejsme zajedno, je rozumná bytost schopná přinést do našeho života světlo.
28.7.2023Po kapkách...
Je možné žít jinak.
27.7.2023Po kapkách...
Svět, kde platí "nejdřív-já-a-bližní-jsou-mi-ukradeni" zatemňuje vesmír.
26.7.2023Po kapkách...
Odvraťme se od snů založených výhradně na zisku, snů o všemožných lákadlech, výdělku a výnosu.
25.7.2023Po kapkách...
Změňme se, zkusme žít jinak, naučme se na sebe zapomínat, dávat ostatním, osvojme si větší otevřenost vůči druhým. neomezenou velkorysost.
24.7.2023Po kapkách...
Raději se budeme na bídu druhých jen dívat. Vidíme se pěkně nadřazené nad všemi těmi ubohými hlupáky kolem nás. A odsuzujeme je, aniž bychom o nich cokoliv věděli.
23.7.2023Radio Proglas
V posledním červencovém týdnu se můžete na Proglasu těšit na zajímavé dokumenty i rozhovory.
Více informací...
23.7.2023Po kapkách...
Toužíme vlastnit stále víc. Stále pro to hledáme nějaké důvody. Jsme vězni své touhy po komfortu. Chtěli bychom si nechávat to, co je nám dáno, jen pro sebe.
22.7.2023Po kapkách...
Peníze mají sloužit lásce. Bez toho nebude mír, štěstí a harmonie.
21.7.2023Po kapkách...
Ovládají peníze svět? Bůh ví, že se peníze roztahují před našima očima stále víc, v televizi i v novinách a časopisech. Reklama má velikou moc.
20.7.2023Po kapkách...
Náš poklad je v našem srdci. Tuhle myšlenku dětem zdůrazňujte, aby si na ni vzpomněly, když bez ustání vyžadují nové věci pro zábavu.
19.7.2023Po kapkách...
Když jsem byl ještě kluk, otec a matka mi vštěpovali, že peníze mají sloužit druhým. Výchova hraje obrovskou roli. Štěstím mého života bylo, že jsem jako dítě vyrůstal v chudobě.
18.7.2023Po kapkách...
Musíme najít způsob, jak ukazovat školákům, že peníze nejsou jen tak něco. Právě doma se mají naučit poznávat hodnotu peněz.
17.7.2023Biblické fotostřípky
   Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

2Sam 22,29
Více informací...
17.7.2023Po kapkách...
Jak můžete vršit bohatství, nemyslet na druhé a nechávat si všechno pro sebe? V našich zemích je tolik chudých: bezdomovců, žebráků, propuštěných vězňů, lidí žijících v bídě.
16.7.2023Radio Proglas
Od 17. do 23. července uslyšíte na vlnách Proglasu pozvánku na festival UNITED i rozhovor s psychologem Janem Veselým na téma: (Ne)bezpečné prázdniny a mnohé další zajímavé pořady.
Více informací...
16.7.2023Po kapkách...
Naučme se zachovávat určitý odstup ve vztahu k penězům, uchovejme si určitý svobodný prostor.
15.7.2023Po kapkách...
Osvoboď se od diktatury peněz. Bohatství je jako zdraví. Jeho nedostatek způsobuje trápení, ale jeho dostatek nezaručuje štěstí. Když si z něj člověk udělá boha, stanou se peníze tyranem, který vysušuje srdce, ohlušuje a oslepuje.
14.7.2023Po kapkách...
Všechno ostatní se přirozeně dostaví, jestliže budete mít lásku a budou-li vám důkladně naslouchat ti, s nimiž se stýkáte.
13.7.2023Po kapkách...
Jestli má Pán Bůh dobře zásobené bankovní konto, proste jeho. Dá vám, co budete žádat: soudnost, která by neměla oslabovat, neochabující energii, lásku - co možná nejvíce opětovanou, a nezdolnou naději.
12.7.2023Biblické fotostřípky
   Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘

Mt 13,27
Více informací...
12.7.2023Po kapkách...
Je čas chválit umění "společného života". Jeden ze zdrojů mnoha neslušností našeho století je třeba vidět ve virtuální komunikaci. Člověk mizí. Dříve se nedalo uniknout z místa, kde člověk žil, a od svého okolí. Dnes člověk utíká do virtuálních teritorií.
11.7.2023Po kapkách...
Naučme se zabránit mobilu, aby nás ovládl. Buďme struční. Používejme ho, abychom se informovali, abychom vyřídili problém, naučme se zastavit fádní řeči. Naproti tomu věnujme čas naslouchání druhému.
10.7.2023Po kapkách...
Takový mobil nám často přetrhává vztahy s ostatními. Od té doby, co se jeho používání rozšířilo, lidé začali vykládat na celé kolo věci, do kterých ostatním nic není. Je důležité vzájemně se vidět, mít se rádi, vynadat si přímo. Říkat si věci do očí je daleko lepší.
9.7.2023Radio Proglas
Programové tipy pro nadcházející týden, které můžete slyšet na vlnách Proglasu.
Více informací...
9.7.2023Po kapkách...
Touha vnořit se do digitálního světa končí tím, že nás izoluje od našich bližních, od sousedů, od našich nejbližších.
8.7.2023Po kapkách...
Rychlost a zmnožení informací přesahují naši schopnost reflexe a úsudku a nedovolují nám vyjadřovat se rozvážně a správně sami o sobě. Obklopení komunikačními prostředky nás dezorientuje, místo aby nám pomáhalo růst.
7.7.2023Po kapkách...
Možná máme strach z odpovědí, a to kvůli závazkům, které by z nich mohly vyplývat, a proto, že nám mohou naznačovat, že bychom měli změnit své jednání.
6.7.2023Po kapkách...
Dej prázdniny hluku. Ticho v sobě nese neuvěřitelnou sílu. Takovou, jaká nám umožňuje tázat se sami na sebe. Otázky: "Co udělám se svým životem?" "Co mě pudí k jednání?" můžeme potlačovat celý život, jestliže se budeme tvrdohlavě honit za nejrůznějšími zdánlivě důležitými věcmi, aniž bychom se zabývali sami sebou.
5.7.2023Po kapkách...
Kdybych ti měl dát úkol na prázdniny, vedl bych tě k opětovnému nalezení lidského rytmu tvého života a těla vyčerpávaného po 11 měsíců v roce. To, co si naplánuješ, tě má nabít na celý další rok, naplánuj to tedy tak, aby ti to přineslo osvěžení.
4.7.2023Po kapkách...
Je nezbytné udělat si čas na zpomalení. Odmítněte uspěchanost, vyhraďte si čas pro sebe, žárlivě si ho střezte!
3.7.2023Biblické fotostřípky
   Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě.
Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Zl 103,15
Více informací...
3.7.2023Po kapkách...
Je třeba dostatečně využívat volného času a dostat se k tomu podstatnému. Vést dialog neznamená nutně jen mluvit. Gesta, pohledy, chvíle společného sportování i okamžiky společného oddychu úplně stačí.
2.7.2023Radio Proglas
V prvním prázdninovém týdnu čekají posluchače Radia Proglas změny ve vysílání. Kromě zajímavých pořadů z uplynulého roku i několik novinek a premiér.
Více informací...
30.6.2023Čtenářský deníček
Františkánskej živel

Byly to takový ty líbánky s Hospodinem. Jsem strašně vděčnej, že to moji rodiče nekomentovali a nechali mě být.
Více informací...
30.6.2023Po kapkách...
Modlitba znamená změnu našeho operačního systému! Když náboženství nedává člověku vnitřní život nebo opravdový život modlitby, míjí se se svým hlavním posláním.
29.6.2023Po kapkách...
Nelze uzdravit to, co si nejprve nepřiznáme.
28.6.2023Po kapkách...
Zatuchlé myšlení je univerzální závislost. Ve skutečnosti jsme všichni závislí na svém navyklém způsobu jednání, na svých obranných mechanismech, a především na svém zaběhnutém vzorci myšlení, čili na způsobu, jak zpracováváme realitu. Už samotný fakt, že něco takového je potřeba pojmenovat, ukazuje, jak moc jsme v tomto ohledu zaslepení.
28.6.2023Čtenářský deníček
Dýchat pod vodou

Zdá se, že lidé radši zemřou, než aby se změnili nebo si přiznali, že se mýlí.
Více informací...
25.6.2023Radio Proglas
V týdnu od 26. června do 2. července můžete na vlnách Radia Proglas poslouchat mimo jiné rozhovor s Tomášem Halíkem nebo literární tipy na prázdniny.
Více informací...Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář