katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2002

Otázky připravil: Jana Handlarová

1. Jaká barva liturgický rouch se používá v době vánoční ?
a) zelená
b) fialová
c) bílá

2. Emanuel znamená:
a) Bůh příjde
b) Bůh s námi
c) Zachránce

3. Svatý Mikuláš byl biskup v:
a) Myře
b) Andoře
c) Bari

4. Anděl Gabriel, který byl poslán k Panně Marii, jí řekl:
a) "Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co bylo ti bylo řečeno od Pána!"
b) "Buď zdráva, milostiplná! Pán s Tebou!"
c) "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života Tvého!"

5. O narození Ježíšově se dočteme:
a) ve všech 4 evangeliích
b) v evangeliu sv. Matouše, sv. Marka a sv. Lukáše
c) v evangeliu sv. Matouše a sv. Lukáše

6. Oslava Ježíšova narození byla 25. prosince poprvé zaznamenána asi kolem:
a) roku 350 v Římě
b) 6. století v Římě
c) roku 150 v Israeli

7. Který je nyní aktuální liturgický cyklus:
a) cyklus B
b) cyklus A
c) cyklus C


Otázky na listopad 2002

Otázky připravil: Marek Slatinský

1. Na přání některých soutěžících z předchozích kol opouštíme protentokrát kalendář a zadáváme otázky s biblickou tématikou.
Kolik osob v Bibli (používáme katolický liturgický překlad) se jmenuje Ježíš?
a) 1
b) 2
c) 3 ( doplňující informace )

2. Který z těchto mešních zpěvů nemá kořeny ve Starém zákoně?
a) Aleluja
b) Sláva na výsostech Bohu
c) Svatý, svatý, svatý

3. Juda Makabejský nechal za hříchy zemřelých jako smírnou oběť
a) spálit býky za 2.000 řeckých drachem
b) obětovat hrdličku a dvě holoubata
c) obnovit nádvoří jeruzalémského chrámu

4. O kterém z apoštolů se z Písma dozvídáme, že zemřel mučednickou smrtí?
a) Petr
b) Pavel
c) Jakub

5. Kolik svátostí odvozujeme z Písma?
a) Dvě - křest a eucharistii
b) Sedm ( doplňující informace )
c) Deset

6. Výrok o odpuštění po smrti (… kdo by řekl rouhání proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím) pochází od
a) Ježíše Nazaretského
b) Jana Zlatoústého
c) Pavla VI.


Otázky na říjen 2002

Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. V seznamu svatých a světic najdeme tři sv. Terezie. Která z nich NESLAVÍ svátek v měsíci říjnu?
a) sv. Terezie od Ježíše
b) sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté tváře
c) sv. Terezie Benedikta od Kříže ( doplňující informace )

2. V jakém příbuzenském vztahu byl ke sv. Vojtěchovi sv. Radim, jehož si připomínáme 12. října?
a) bratr
b) bratranec
c) švagr

3. Evangelista Lukáš, jehož svátek slavíme 18. října, psal své evangelium zvláště
a) pro Židy
b) pro Řeky
c) pro Římany

4. Jaký vztah má k našim zemím sv. Wolfgang (31.10.)?
a) Zemřel mučednickou smrtí při pronásledování nekatolíků za třicetileté války.
b) Jakožto řezenský biskup souhlasil s odtržením českých zemí od své diecéze a založením pražského biskupství.
c) Byl biřmovacím kmotrem a duchovním vůdcem sv. Václava.

5. Opusťme kalendář a položme si otázku z jiného soudku.Jaké bylo poslední vyhlášené dogma, tzn. nezpochybnitelný článek víry?
a) učení o Nanebevzetí Panny Marie - vyhlášeno r. 1950
b) zavedení národních jazyků do liturgie - r. 1964
c) dogma o papežské neomylnosti - vyhlášeno r. 1870

6. A pro jistotu se ještě zeptáme, jak může takové dogma vzniknout.
a) na základě všelidového (či všekřesťanského) hlasování či petice
b) v důsledku odborného bádání teologů, kteří objeví mezeru v učení církve
c) potvrdí-li papež nebo papežem zaštítěný koncil učení, které bylo v křesťanství od počátku hlásáno ( doplňující informace )


Otázky na září 2002

Otázky připravil: Petr Handlar

1. 28. září oslavíme slavnost sv. Václava. Položme si tedy několik otázek týkajících se tohoto významného světce. Pod kterou diecézi spadaly české země v době jeho panování?
a) Praha
b) Řezno
c) Velehrad

2. Se kterou z těchto významných osobností se sv. Václav (teoreticky) mohl setkat?
a) sv. Cyril a Metoděj
b) císař Jindřich I.
c) Petr Abélard

3. Sv. Matouš, apoštol a evangelista, byl původním povoláním
a) celník
b) rybář
c) kněz

4. Jméno jednoho z archandělů bychom mohli přeložit jako "Boží síla". Kterého?
a) Michaela
b) Rafaela
c) Gabriela

5. Kolik biskupů se zúčastnilo III. celostátního setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou?
a) 5
b) 8
c) 11 ( doplňující informace )

6. Čemu se v kostele říká abak?
a) stolečku, na nějž se odkládá liturgické náčiní
b) pultu, od nějž se přečítají biblické texty, přímluvy apod.
c) přenosnému sedadlu


Otázky na prázdniny 2002

Otázky připravil: Marie Špačková

1. 1. K uvedení nového kanovníka kapituly do jeho úřadu se užívá termín
a) kanonizace
b) inaugurace
c) instalace

2. Světové setkání mládeže v Torontu je v pořadí
a) patnácté
b) sedmnácté
c) devatenácté

3. Toronto se nachází v Kanadě, kde je hlavou státu
a) královna
b) prezident
c) velmistr

4. Plenární sněm katolické církve v ČR by měl být zahájen
a) 1.1.2003 ve svatovítské katedrále
b) 6.7.2003 na Velehradě
c) 5.7.2004 na Velehradě

5. Jména rodičů Panny Marie – Jáchym a Anna – známe
a) z tradice
b) z Písma sv.
c) z životopisu Panny Marie, který byl čten při jejím svatořečení

6. Sv. Terezie Benedikta od Kříže se vlastním jménem jmenovala
a) Kateřina Benincasová
b) Terezie Martinová
c) Edita Steinová


Otázky na prázdniny 2002

Otázky připravil: Marie Špačková

1. 1. K uvedení nového kanovníka kapituly do jeho úřadu se užívá termín
a) kanonizace
b) inaugurace
c) instalace

2. Světové setkání mládeže v Torontu je v pořadí
a) patnácté
b) sedmnácté
c) devatenácté

3. Toronto se nachází v Kanadě, kde je hlavou státu
a) královna
b) prezident
c) velmistr

4. Plenární sněm katolické církve v ČR by měl být zahájen
a) 1.1.2003 ve svatovítské katedrále
b) 6.7.2003 na Velehradě
c) 5.7.2004 na Velehradě

5. Jména rodičů Panny Marie – Jáchym a Anna – známe
a) z tradice
b) z Písma sv.
c) z životopisu Panny Marie, který byl čten při jejím svatořečení

6. Sv. Terezie Benedikta od Kříže se vlastním jménem jmenovala
a) Kateřina Benincasová
b) Terezie Martinová
c) Edita Steinová


Otázky na červen 2002

Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Kolik českých patronů slaví svůj svátek v měsíci červnu?
a) dva
b) tři ( doplňující informace )
c) čtyři

2. Závaznými prameny křesťanské víry jsou
a) Písmo a Kodex kanonického práva
b) pouze kanonické knihy Písma
c) Písmo a tradice

3. Ve které knize Starého zákona najdeme nejdelší kapitolu?
a) Třetí Mojžíšova - Leviticus
b) Izaiáš
c) Žalmy ( doplňující informace )

4. Nejstarší dochovaný seznam knih Nového zákona se nachází
a) v tzv. Muratoriho zlomku z 2. pol. 2. stol.
b) v usnesení Nikajského koncilu z r. 325
c) v Kumránských svitcích z 1. stol.

5. Které z evangelií bylo podel tradice napsáno mj. podle kázání sv. Petra?
a) Matoušovo
b) Markovo
c) Lukášovo

6. Letošní celostátní setkání mládeže proběhne
a) ve Žďáře nad Sázavou
b) na Velehradě
c) na Svaté Hoře u Příbrami


Otázky na květen 2002

Otázky připravil: R. D. Vladimír Záleský

1. Máme tu měsíc květen, který je odedávna zasvěcen Panně Marii a věnován mariánské úctě. Proto i naše otázky se ponesou v "mariánském duchu". Kde najdeme mariánské poutní místo zasvěcené "Panně Marii Dobré pastýřce"?
a) V Lechovicích u Znojma
b) V Tuřanech
c) Ve Sloupu v Moravském krasu

2. Při tzv. májových pobožnostech se zpívají (recitují) loretánské litanie. Která z invokací těchto litanií je "nejmladší" (tzn. byla doplněna nejpozději)?
a) Královno míru
b) Královno všech svatých
c) Královno rodin

3. A na druhou stranu - která z těchto invokací nemá starozákonní kořeny?
a) Věži z kosti slonové
b) Archo úmluvy
c) Panno panen

4. A jestlipak víte, který mariánský svátek má pohyblivé datum?
a) Neposkvrněného srdce Panny Marie
b) Panny Marie, Matky Boží
c) Panny Marie Královny

5. Trošku odbočíme od mariánské tématiky. Jaký je význam slova "anděl"?
a) Ochránce
b) Posel
c) Boží duch

6. Kdo je patronem tajných policistů?
a) Jan Nepomucký
b) Josef z Arimatie ( doplňující informace )
c) archanděl Michael


Otázky na duben 2002

Otázky připravil: Team katolik.cz

1. Kolik let existence mají za sebou internetové stránky www.katolik.cz?
a) 2 roky
b) 3 roky
c) 4 roky

2. Který kněz stál u zrodu stránek www.katolik.cz ?
a) Vojtěch Protivínský ( doplňující informace )
b) Petr Šikula
c) Jiří Topenčík

3. Průměrná výška členů nejužšího teamu (P. Petr Šikula, P. Vojtěch Protivínský, Petr Handlar, Zdeněk Drštka) Katolik.cz je
a) 169 cm
b) 174 cm
c) 187 cm

4. Průměrný věk téhož je (počítáno k 30.4.2002)
a) 27 let
b) 33 let
c) 40 let

5. Otec Petr Šikula, který odpovídá na Vaše dotazy, patří do věkové kategorie
a) do 30 let
b) 30-40 let
c) nad 40 let

6. Zmiňovaný otec Petr Šikula v současnosti působí
a) v Olomouci na teologické fakultě
b) v Brně ve farnosti Dóm (Petrov)
c) v Brně v Radiu Proglas

7. Celkový počet přístupů (=shlédnutých stránek) na nedávno překročil
a) 10 000
b) 100 000
c) 1 000 000


Otázky na březen 2002

Otázky připravil: Fox (Pavel Pacner)

1. Proc se 2. neděle velikonoční nazývá "bílá"?
a) Protože kněz nosí ornát bílé barvy.
b) Protože v tento den odkládali nově pokřtení bílá roucha.
c) Protože je to osmý den po Bílé sobotě.

2. Co žehná kněz při velikonoční vigilii?
a) Velikonoční pokrmy
b) Posvátné oleje
c) Křestní vodu ( doplňující informace )

3. Pro velikonoční vigilii je připraveno 7 čtení ze Starého zákona. Z vážných důvodů se mohou číst pouze tři. Které čtení se ovšem nesmí nikdy vynechat?
a) 1. čtení o stvoření světa
b) 2. čtení o obětování Izáka
c) 3. čtení o přechodu Izraelitů Rudým mořem

4. Jak se nazývá chvalozpěv na velikonoční svíci, který jáhen nebo kněz slavnostně zpívá při liturgii Veliké noci?
a) Exsultet
b) Gloria
c) Haleluja

5. Který den z níže uvedených se slaví zvláště slavná mše?
a) Zelený čtvrtek ( doplňující informace )
b) Velký pátek
c) Bílá sobota

6. Co znamená slovo "pascha"?
a) Přejití
b) Vyvedení
c) Vykoupení

7. Prémiová otázka - nemá na výběr ze tří možností, správnou odpověď - pokud ji znáte - napište do poznámek.Který jediný liturgický úkon může provést jáhen, a ne kněz, ani biskup?(Malá nápověda - souvisí to s Velikonocemi.) ( doplňující informace )
a)
b)
c)


Otázky na Únor 2002

Otázky připravil: Jonáš (Jan Zaplatil)

1. Lukáš píše o obětování Ježíše v chrámě, Matouš zase o klanění mudrců a útěku do Egypta. Jak můžeme rekonstruovat časovou posloupnost těchto událostí?
a) Klanění mudrců, útěk do Egypta, obětování v chrámě
b) Obětování v chrámě, klanění mudrců, útěk do Egypta ( doplňující informace )
c) Klanění mudrců, obětování v chrámě, útěk do Egypta

2. Prvním izraelským králem byl
a) Samuel
b) Saul
c) Saruman

3. Co doporučuje Sírachovec tomu, kdo se na hostině přejedl?
a) půst (či aspoň dietu)
b) modlitbu
c) zvracení (čili strč prst skrz krk) ( doplňující informace )

4. Velryba pohltila Jonáše na cestě
a) z Jafy do Taršíše
b) z Taršíše do Ninive
c) z Mekky do Medíny

5. Mezi tzv. "hříchy do nebe volající" nepatří
a) smilstvo
b) vražda
c) zadržování právoplatné mzdy

6. Poslední album skupiny Ryby se jmenuje
a) Žlutá ponorka
b) Modrá vzducholoď
c) Duhová kulička


Otázky na leden 2002

Otázky připravil: R.D. Petr Nešpor

1. Článek víry o tom, že Panna Maria je Bohorodickou (Theotokos), definoval koncil:
a) Nicejský (r. 325)
b) Efezský (r. 431)
c) Chalcedonský (r. 451)

2. Který z evangelistů mluví o návštěvě mudrců v Betlémě?
a) Matouš
b) Marek
c) Lukáš

3. Paleontolog, filozof, teolog, básník, jezuita... Pierre Teilhard de Chardin žil v letech
a) 1852-1928
b) 1890-1949
c) 1881-1955

4. Antický myslitel, z jehož filozofie vycházel sv. Tomáš Akvinský, se jmenoval
a) Sokrates
b) Aristoteles
c) Platon

5. Děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci je
a) Jaroslav Polc
b) Ladislav Tichý
c) Pavel Ambros

6. Na přání M. J. zařazujeme tuto otázku: Kolik měla Sněhurka trpaslíků?
a) 4
b) 7
c) 12


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest