katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
5. den: 20. prosince

Putování krále Melichara z Egypta II.

Zaslíbení Mojžíšovi

Znamení
STAN. Provizorní střecha nad hlavou, aby člověk nestrádal, ale mohl se zároveň těšit, že na konci cesty jej čeká příbytek mnohem pohodlnější.

Mošna Božího slova
Ex 19, 1-6
Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu.

Hospodin k němu zavolal z hory: "Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele."

Myšlenka na cestu

Hora je v Písmu symbolem Božího příbytku. Ale Bůh Izraele není nedostupný a vzdálený, naopak se k svému lidu sklání, chce přebývat mezi ním. Archa úmluvy, Stan setkání a nakonec Jeruzalémský chrám byly viditelnými znameními Boží přítomnosti. Vtělením si Bůh postavil stan mezi námi, společenství věřících, církev, je místem jeho přítomnosti.

Poutnická hůl

Přidej i ty ruku k dílu na přípravě Vánoc ve své farnosti, ve svém kostele.

Pohled ke hvězdám
Otče, tys ve svém Synu zbudoval příbytek mezi námi a posvěcuješ společenství věřících; ať jsou naše farnosti místem, kde se nikdo nebude cítit opuštěný nebo nepřijatý, ať se dokážeme sjednotit mezi sebou a odložit všechny každý nesvár, abychom byli posly tvého pokoje. Amen.1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest