katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Svatý František Xaverský je patronem
a) internetu
b) cestovního ruchu
c) zahradníků

2. Svatou Barboru uctíváme proto, že byla
a) panna a mučednice
b) učitelka církve
c) abatyše

3. Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře, která leží na území dnešního
a) Řecka
b) Turecka
c) Bulharska

4. Svatého Ambrože si připomínáme 7.12. Toho data
a) se narodil
b) umřel
c) byl vysvěcen na biskupa

5. Který Mariánský svátek slavíme 9.12.?
a) Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
b) Panny Marie, pomocnice křesťanů
c) Panny Marie, Matky Boží

6. Svatý Jan od Kříže je mimo jiné znám jako autor duchovních spisů. Který z uvedených mezi nimi nenajdeme?
a) Plamen Lásky živý
b) Temná noc
c) Brána nebeská

7. Svatý Silvestr byl
a) papež
b) biskup
c) mučedník

Počet soutěžících: 47
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 15

Otázky na listopad 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Pro koho lze získat plnomocné odpustky?
a) pouze pro ty, kteří umřeli v uplynulém roce
b) jen pro duše v očistci
c) pro duše, co se dostaly do pekla

2. Svatý Karel Boromejský (4.11.) se obětavě staral o nemocné a to především
a) nemocné morem
b) nemocné malomocenstvím
c) nemocné tyfem

3. Lateránskou baziliku, jejíž posvěcení si připomínáme 9.11., daroval církvi Konstantin Veliký již v roce
a) 326
b) 1050
c) 784

4. Svatá Anežka Česká pocházela z kterého českého panovnického rodu?
a) Slavníkovci
b) Přemyslovci
c) Habsburkové

5. Svatá Cecílie je patronkou
a) matek
b) řeholnic
c) hudby

6. Jaké povolání vykonával apoštol Ondřej, než ho Ježíš povolal, aby šel za ním?
a) rybář
b) vyráběl stany
c) pastýř

Počet soutěžících: 47
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 26

Otázky na říjen 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Začátek modlitby "Zdrávas Maria, milosti plná" slyšela Maria od
a) Josefa
b) Alžběty
c) anděla

2. Kdo ustanovil růžencová tajemství světla
a) Jan Pavel II.
b) Jan XXIII.
c) Benedikt XVI.

3. Kolikrát se v celém jednom růženci modlíme modlitbu Zdrávas
a) 50x
b) 54x
c) 53x

4. Jaké tajemství nepatří do bolestného růžence?
a) kterého Jidáš zradil
b) který se krví potil
c) který nesl těžký kříž

5. Po modlitbě Sláva Otci se na konci každého desátku modlíme: "Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně...". Jak se této modlitbě říká?
a) Římský dodatek
b) Fatimský dodatek
c) Lurdský dodatek

6. Kdy slavíme památku Panny Marie Růžencové?
a) 8. 9.
b) 8. 12.
c) 7. 10.

Počet soutěžících: 72
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 34

Otázky na září 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Ve kterém století žil svatý Václav?
a) 9. století
b) 10. století
c) 12. století

2. Jaké měl pořadové číslo, jakožto český panovník?
a) Václav I.
b) Václav III.
c) Václav IV.

3. Jeho babička svatá Ludmila slaví svátek
a) 16. září
b) 16. října
c) 6. září

4. Se kterým českým světcem byl svatý Václav příbuzný
a) se sv. Prokopem
b) se sv. Vítem
c) se sv. Vojtěchem

5. Který kostel sv. Václav založil?
a) chrám svatého Víta v Praze
b) chrám svaté Barbory v Kutné Hoře
c) chrám svatého Petra v Brně

6. Ve kterém městě stojí na náměstí socha Václava na koni?
a) Brno
b) Praha
c) Olomouc

7. Při příležitosti slavnosti svatého Václava navštívil papež Česko. Bylo to v roce
a) 2008
b) 2009
c) 2010

Počet soutěžících: 46
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 9

Otázky na prázdniny 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jak daleko jsou (dle Bible) vzdáleny Emauzy od Jeruzaléma
a) tři hodiny cesty
b) jeden den cesty
c) sto honů

2. Který z těchto světců mohl jet vlakem (myšleno teoreticky - podle toho kdy žili)?
a) Pavel Miki
b) Jan Sarkander
c) Marie Goretti

3. Na čem jel Ježíš při svém slavném vjezdu do Jeruzaléma
a) šel pěšky
b) na oslátku
c) na slonovi

4. Kde byli na misii Cyril a Metoděj před tím, než přišli na Velkou Moravu?
a) na Krymu
b) v Rusku
c) v Turecku

5. Kam cestoval apoštol Pavel, když ho oslepilo jasné světlo
a) do Jericha
b) do Damašku
c) do Efezu

6. Která starozákonní postava jako malé dítě plula v košíku po řece?
a) Mojzíš
b) Josef
c) David

7. Které z uvedených poutních míst leží v nejvyšší nadmořské výšce
a) Svatá Hora
b) Svatý Kopeček
c) Svatý Hostýn

Počet soutěžících: 15
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 1

Otázky na prázdniny 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jak daleko jsou (dle Bible) vzdáleny Emauzy od Jeruzaléma
a) tři hodiny cesty
b) jeden den cesty
c) sto honů

2. Který z těchto světců mohl jet vlakem (myšleno teoreticky - podle toho kdy žili)?
a) Pavel Miki
b) Jan Sarkander
c) Marie Goretti

3. Na čem jel Ježíš při svém slavném vjezdu do Jeruzaléma
a) šel pěšky
b) na oslátku
c) na slonovi

4. Kde byli na misii Cyril a Metoděj před tím, než přišli na Velkou Moravu?
a) na Krymu
b) v Rusku
c) v Turecku

5. Kam cestoval apoštol Pavel, když ho oslepilo jasné světlo
a) do Jericha
b) do Damašku
c) do Efezu

6. Která starozákonní postava jako malé dítě plula v košíku po řece?
a) Mojzíš
b) Josef
c) David

7. Které z uvedených poutních míst leží v nejvyšší nadmořské výšce?
a) Svatá Hora
b) Svatý Kopeček
c) Svatý Hostýn

Počet soutěžících: 35
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 9

Otázky na červen 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jaký je význam slova křest?
a) ponoření
b) polití
c) odpuštění

2. Kdy slavíme Křest Páně
a) 8 dní po Vánocích
b) 24. června
c) neděli po Zjevení Páně

3. Co se můžeme dočíst v Bibli o Janu Křtiteli?
a) Měl na sobě šat z velbloudí srsti
b) Jedl jen zelené rostliny
c) Každé ráno se půl hodiny modlil

4. Jaké předměty si má člověk donést s sebou do kostela ke křtu?
a) Nic, vše co potřebuje dostane v kostele.
b) Křestní svíci a roušku
c) Pěkné oblečení a fotoaparát

5. Koho je možné pokřtít?
a) Každého, kdo vyzná víru, nebo děti, za něž víru vyznají rodiče.
b) Jen děti a to pouze takové,které jsou pěkně oblečené
c) Každého, kdo splní vstupní církevní test

6. Kdo může křest udělit?
a) biskup nebo kněz na zvláštní povolení biskupa
b) kněz a v nutných případech kdokoli
c) kněz nebo rodiče, záleží jak se před obřadem dohodnou

7. Jaký úkon nepatří ke křestnímu obřadu
a) pomazání křižmem
b) litanie
c) prostrace

Počet soutěžících: 54
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 20

Otázky na květen 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. 3.5. mají svátek dva apoštolové současně. Kteří?
a) Filip a Jakub mladší
b) Jakub a Jan Zebedeovi
c) Petr a Pavel

2. Svatý Florián je patronem
a) námořníků
b) hasičů
c) pekařů

3. Jan Sarkandr byl svatořečen
a) Janem Pavlem II. při jeho návštěvě v ČR v roce 1995
b) Benediktem XVI. při jeho návštěvě ČR v roce 2009
c) Jan Sarkandr je pouze blahořečený

4. Který z těchto mariánských svátků nenajdeme v květnu?
a) Panna Maria, Prostřednice všech milostí
b) Panna Marie fatimská
c) Panna Maria lurdská

5. Jan Nepomucký zemřel mučednickou smrtí a to:
a) byl sťat
b) byl předhozen dravé zvěři
c) byl utopen ve Vltavě

6. Slavnost seslání Ducha Svatého je velmi významný křesťanský svátek. Jaký má lidový název?
a) Letnice
b) Hromnice
c) Zimnice

7. Koho slavíme v den Nejsvětější Trojice?
a) Ježíš, Maria, Josef
b) Otec, Syn, Duch Svatý
c) apoštolové Petr, Jakub, Jan

Počet soutěžících: 81
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 50

Otázky na duben 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Svatý František z Pauly (2.4.) založil řád paulánů, jinak zvaný také
a) řád nejmenších bratří
b) řád minoritů
c) řád kartuziánský

2. Dne 8.4. slavíme (liturgicky přesunutou) Slavnost Zvěstování Páně. Co znamená?
a) Učedníci zvěstovali světu, že Ježíš vstal z mrtvých
b) Pán Ježíš začal veřejně působit a zvěstovat evangelium
c) Anděl zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha Svatého

3. Se kterým poutním místem je spojena Bernardetta Soubirous?
a) Lurdy
b) Fatima
c) La Salette

4. Svatý Vojtěch (23.4.) byl
a) první český biskup
b) druhý český biskup
c) český král

5. Svatý Jiří (24.4.) je znázorňován jako
a) biskup s berlou v ruce
b) modlící se mnich
c) rytíř bojující s drakem

6. Které italské město vzývá jako svého patrona svatého Marka?
a) Řím
b) Benátky
c) Neapol

7. Která svatá Kateřina má svátek 29.4.
a) Sienská
b) Švédská
c) Alexandrijská

Počet soutěžících: 51
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 30

Otázky na březen 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jak vítali lidé Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma?
a) Mávali palmovými listy, kladli na zem pláště a volali Sláva na výsostech.
b) Přinášeli mu dary a klaněli se mu.
c) Křičeli: Co je Ti po nás židovský králi?

2. Co dostal Jidáš za zradu Ježíše?
a) dvacet stříbrných
b) třicet stříbrných
c) dvacet pět ran holí

3. Kde byl Ježíš zatčen před svým ukřižováním?
a) ve večeřadle
b) v chrámě
c) v Getsemanské zahradě

4. Po odsouzení Ježíše si Pilát umyl ruce a řekl:
a) Nemám vinu na krvi tohoto člověka.
b) Odveďte ho a ukřižujte.
c) Vašeho krále mám ukřižovat?

5. Co se stalo bezprostředně po Ježíšově smrti?
a) Tma, zemětřesení a chrámová opona se roztrhla v půli.
b) Bouřka, silný déšť, hromy a blesky.
c) Jeruzalémský chrám se zbortil.

6. U Ježíšova hrobu stála stráž:
a) aby byli nějací svědci zmrtvýchvstání.
b) aby učedníci nemohli přijít, ukrást Ježíšovo tělo a tvrdit, že byl vzkříšen.
c) protože tak to bývalo zvykem, kdykoli byl ukřižován nějaký zločinec.

7. Kdo byl prvním svědkem zmrtvýchvstání Páně?
a) Marie z Magdaly a ještě jiná Marie.
b) Marie a Marta, Lazarovy sestry.
c) učedníci Petr a Jan

Počet soutěžících: 69
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 40

Otázky na Únor 2013
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Odpovědi na nové otázky naleznete v únorových nedělních liturgických textech.

2. čtení, které první únorovou neděli uslyšíme, obsahuje slavný hymnus na lásku od svatého Pavla. Co tam však určitě neuslyšíme?
a) Láska se nevychloubá
b) Láska je nejrychlejší
c) Láska všecko omlouvá

2. V evangeliu neděle 3.2. mluví Ježíš o prorocích. Jakou větu o nich řekl?
a) Žádný prorok není vítaný ve svém domově.
b) Prorok má vždycky pravdu.
c) Proroci mluví jenom v podobenstvích.

3. Přesuňme se ke druhé únorové neděli. V prvním čtení se proroka ptá Bůh: Koho mám poslat? A Izaiáš odpovídá:
a) Zde jsem, mne pošli
b) Ty to víš, Pane
c) Myslím, že by se na to hodil prorok Jeremiáš

4. V evangeliu druhé únorové neděle Ježíš poradil rybářům, později svým učedníkům, ať hodí síť na druhou stranu lodi. Když ulovili množství ryb, Šimon Petr padl Ježíši k nohám a řekl:
a) Pane, nauč mě to.
b) Pane, smím se stát Tvým učedníkem?
c) Pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný

5. Žalmista v neděli 17.2. říká:
a) Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách
b) Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby jsi se bál Boha
c) Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili od zlého

6. V evangeliu třetí únorové neděle slyšíme o pokoušení Ježíše Ďáblem. Jak Ježíš odpovídá na Ďáblův návrh, aby proměnil kámen v chléb.
a) Dobrý nápad, už mám vážně hlad.
b) Je psáno, nejen chlebem žije člověk.
c) Ježíš neodpovídá nijak, mlčí.

7. V žalmu poslední únorové neděle zpíváme, že Hospodin je mé světlo a ...
a) má radost
b) můj štít
c) má spása

8. Evangelium čtvrté únorové neděle vypráví známý příběh o proměnění na hoře Tábor. Které apoštoly vzal Ježíš s sebou?
a) Petra, Jakuba a Jana
b) všechny
c) žádného

Počet soutěžících: 71
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 31

Otázky na leden 2013
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. V lednových otázkách se – jak je naším dobrým zvykem – poohlédneme za událostmi loňského roku.
V rámci příprav na cyrilometodějské jubileum byl rok 2012
a) rokem křtu
b) rokem biřmování
c) rokem kněžství

2. Pražský arcibiskup Dominik Duka byl jmenován kardinálem. Svůj nový úřad přijal na konzistoři, která se konala
a) v únoru
b) v březnu
c) v dubnu

3. Kolik lidí se účastnilo katolické charismatické konference v Brně?
a) necelých 400
b) něco přes 1500
c) téměř 6000

4. Žďár nad Sázavou hostil celostátní setkání mládeže. Toto setkání bylo spojeno
a) s poutí sdělovacích prostředků
b) s poutí politických vězňů
c) s poutí rodin

5. Benedikt XVI. navštívil Latinskou Ameriku. Mezi země, do nichž letos přijel, patří
a) Nikaragua
b) Mexiko
c) Brazílie

6. Do České republiky zase zavítal generální představený
a) jezuitů
b) dominikánů
c) salesiánů

7. Loni byla svatořečena Kateřina Tekakwitha, indiánka žijící v 17. stol. Pocházela z kmene
a) Navahů
b) Irokézů
c) Mohawků

8. V Praze byli beatifikováni mučedníci františkánského řádu. Kterého roku zemřeli mučednickou smrtí?
a) 1611
b) 1619
c) 1648

9. Při jaké příležitosti byl zahájen Rok víry?
a) 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu
b) beatifikace Jana Pavla II.
c) přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

10. Arcibiskup Róbert Bezák je členem kongregace
a) oblátů
b) redemptoristů
c) eucharistiánů

Počet soutěžících: 42
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 5

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest