katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2004
Otázky připravil: Josef Poštulka

1. Tentokrát jsme pro vás připravili otázky k tématu adventu a Vánoc.
Třetí neděle adventní se nazývá
a) Rorate
b) Gaudete
c) Laetare

2. Která liturgická barva se tuto neděli (tedy třetí adventní) může použít?
a) růžová
b) červená
c) stříbrná

3. V adventě se nezpívá
a) gloria
b) gloria a credo
c) gloria, credo a sanctus

4. Co je to myrha?
a) vonné koření orientálního původu
b) jehličí určitých afrických stromů
c) mast na balzamování

5. Při „půlnoční“ mši sv. o slavnosti Narození Páně si můžeme všimnout jedné liturgické zvláštnosti. Které?
a) zvoní se při zpěvu Gloria
b) při vyznání víry se pokleká ( doplňující informace )
c) od adventního věnce se zapalují svíce na oltáři

6. Připadne-li svátek Betlémských dětí (sv. Mláďátek) na neděli, která liturgická barva se toho dne použije?
a) červená
b) fialová
c) bílá ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 117
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 14

Otázky na listopad 2004
Otázky připravil: DCŽM Osová Bítýška

1. Tentokrát si zasoutěžíme ve znalostech o svátostech.
Nejprve se zeptáme, při udělování které svátosti se obvykle nepoužívá křižmo.
a) křest
b) biřmování
c) pomazání nemocných ( doplňující informace )

2. Biřmovat může
a) pouze biskup
b) biskup nebo kněz ( doplňující informace )
c) každý pokřtěný katolík

3. Kde je mazán nemocný?
a) na ramenou a dlaních
b) na čele a na rukou
c) na čele a na bradě

4. Jaké části má svátost smíření?
a) lítost, předsevzetí, odprošení, trest
b) vyznání, pokání, napravení
c) zpytování svědomí, lítost, předsevzetí, vyznání, pokání

5. Křtít může
a) biskup, kněz nebo jáhen
b) každý pokřtěný katolík
c) každý člověk ( doplňující informace )

6. Který svatopisec píše o pomazání nemocných?
a) sv. Jakub
b) sv. Juda
c) sv. Jan

Počet soutěžících: 113
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 17

Otázky na říjen 2004
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Tentokrát se budeme v soutěži ptát na otázky z počátků křesťanských dějin.
Který římský historik NEPÍŠE o pronásledování křesťanů za císaře Nerona?
a) Titus Livius
b) Suetonius
c) Tacitus

2. Označení „Křesťané“ se poprvé objevuje u obce
a) v Jeuzalémě
b) v Alexandrii
c) v Antiochii

3. Nejstarší křesťanská svatyně pochází ze století
a) druhého
b) třetího ( doplňující informace )
c) čtvrtého

4. Sv. Ignác z Antiochie zemřel mučednickou smrtí za vlády císaře
a) Nerona
b) Domitiana
c) Traiana

5. Nejstarší literární svědectví o smrti sv. Petra a Pavla v Římě je
a) z 1. stol. ( doplňující informace )
b) z 2. stol.
c) z 3. stol.

6. Jediným vzdoropapežem v dějinách církve, který je uctíván jako světec, je
a) Hypolitos ( doplňující informace )
b) Novatianus
c) Ursinus

Počet soutěžících: 56
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 2

Otázky na září 2004
Otázky připravil: Ing. Pavel Svoboda

1. Je užitečné zajímat se o životy svatých, protože nám mohou být cennou inspirací. Dnešní otázky se vztahují k tomuto tématu. Možná se vám budou zdát příliš lehké, ale necheme vás na začátku školního roku příliš přetěžovat…
Patronkou církevní hudby a zpěvu je
a) sv. Maří Magdaléna
b) sv. Cecílie
c) sv. Kateřina Sienská

2. Řecké slovo martys znamená
a) světec, Boží služebník
b) těžce pracující dělník
c) svědek, mučedník

3. Katakomby sloužily jako
a) pohřebiště
b) úkryt před pronásledováním
c) útočiště před letním vedrem

4. Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) bylo založeno
a) 1534
b) 1498
c) 1546

5. Autorem řehole východního mnišství je
a) sv. Jeroným
b) sv. Jan Zlatoústý
c) sv. Bazil Veliký

6. Který svatý má na zádech zuby?
a) sv. Prokop
b) sv. Josef ( doplňující informace )
c) sv. Sebastián

Počet soutěžících: 88
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 12

Otázky na prázdniny 2004
Otázky připravil: Team katolik.cz

1. Začaly nám prázdniny, čas odpočinku, dovolených a toulek. Proto jsme se vám rozhodli soutěž trošku usnadnit – všechny správné odpovědi najdete na našich stránkách (pokud budete vědět, kde hledat).
Na začátek něco jednoduššího: Kolik let činnosti mají za sebou stránky www.katolik.cz?
a) tři
b) pět
c) sedm

2. Které evangelium se četlo 28. dubna 2003?
a) Mk 2,1–12
b) Lk 6,39–49
c) Jan 3,1–8

3. V anketní otázce stran souhlasu se spuštěním jaderné elektrárny Temelín se většina respondentů vyslovila
a) pro
b) proti
c) odpovědi byly vyrovnané

4. Kniha R. D. Petra Šikuly „Když nevíš, tak se zeptej“vyšla v roce
a) 20001
b) 2002
c) 2003

5. Na našich stránkách najdete také text jedné z encyklik Jana Pavla II. Kterou?
a) Dominum et vivificantem
b) Evangelium vitae
c) Redemptoris missio

6. Zasílání citací denních a nedělních liturgických textů a informací z kalendáře bylo zprovozněno
a) 21.11.2001
b) 1.4.2002
c) 15.9.2003

Počet soutěžících: 14
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 1

Otázky na prázdniny 2004
Otázky připravil: Team katolik.cz

1. Začaly nám prázdniny, čas odpočinku, dovolených a toulek. Proto jsme se vám rozhodli soutěž trošku usnadnit – všechny správné odpovědi najdete na našich stránkách (pokud budete vědět, kde hledat).
Na začátek něco jednoduššího: Kolik let činnosti mají za sebou stránky www.katolik.cz?
a) tři
b) pět
c) sedm

2. Které evangelium se četlo 28. dubna 2003?
a) Mk 2,1–12
b) Lk 6,39–49
c) Jan 3,1–8

3. V anketní otázce stran souhlasu se spuštěním jaderné elektrárny Temelín se většina respondentů vyslovila
a) pro
b) proti
c) odpovědi byly vyrovnané

4. Kniha R. D. Petra Šikuly „Když nevíš, tak se zeptej“vyšla v roce
a) 2001
b) 2002
c) 2003

5. Na našich stránkách najdete také text jedné z encyklik Jana Pavla II. Kterou?
a) Dominum et vivificantem
b) Evangelium vitae
c) Redemptoris missio

6. Zasílání citací denních a nedělních liturgických textů a informací z kalendáře bylo zprovozněno
a) 21. 11. 2001
b) 1. 4. 2002
c) 15.9. 2003

Počet soutěžících: 24
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 2

Otázky na červen 2004
Otázky připravil: P. Vojtěch Protivínský

1. Ve dnech 21. – 23. května vyvrcholila v rakouském Mariazell společná akce osmi biskupských konferencí nazvaná
a) Evropské katolické dny
b) Středoevropské katolické dny
c) Středoevropské římskokatolické dny

2. Mládeži patřil hned první den této akce. Na páteční večer byl připraven v bazilice a přilehlém prostranství zajímavý program, jehož autorem byl tým
a) z Rakouska
b) z České republiky
c) ze Slovenska

3. V předposlední červnový den si připomínáme dva velké Kristovy současníky, svaté apoštoly Petra a Pavla, patrony jedné moravské diecéze, jejíž katedrála je jim zasvěcena. Řeč je o
a) Brně
b) Olomouci
c) Ostravě

4. Kromě Mezinárodního dne dětí si v červnu připomínáme také
a) Světový den životního prostředí a Mezinárodní den katolíků
b) Mezinárodní den boje proti narkomanii a Světový den nemocných
c) Světový den životního prostředí a Mezinárodní den boje proti narkomanii

5. V pražské arcidiecézi si 1. června připomínají mj. uplynutí třinácti let od
a) převzetí arcidiecéze arcibiskupem Vlkem
b) biskupského svěcení Václava Malého
c) první návštěvy papeže Jana Pavla II. v Praze

6. Naše křesťanská naděje zmíněná v 5. kap. listu Římanům se opírá o
a) Boží všemohoucnost a věrnost
b) zázračná uzdravení
c) zjevení Panny Marie

7. Jednou z účinných forem apoštolátu je apoštolát modlitby. Jeho národní úmysl na červen 2004 zní:
a) Za děti a mládež, aby se jim o nadcházejících prázdninách nestalo nic zlého.
b) Aby zvláště v zemích Asie stále více rostla úcta k náboženské svobodě, která je základním lidským právem.
c) Za pracovníky ve sdělovacích prostředcích, aby dokázali statečně zastávat pravdu.

Počet soutěžících: 76
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 17

Otázky na květen 2004
Otázky připravil: R. D. Marek Slatinský

1. Který z následujících dnů není mariánský svátek (resp. slavnost)?
a) 1. ledna
b) 25. března ( doplňující informace )
c) 15. srpna

2. Loretánské litanie mají
a) 51 invokací
b) 13 čtyřverší
c) 8 slok

3. Májové pobožnosti zavedl
a) sv. Ludvík z Montfortu
b) sv. Terezie z Avily
c) sv. Filip Neri

4. Heslo současného papeže je v plném znění
a) CELÝ TVŮJ, milý Ježíši, skrze Marii, tvou drahou matku
b) Ať patřím ti CELÝ, TVŮJ ať vždy, Maria, jsem
c) Jsem CELÝ TVŮJ, rozum a vůle, tělo i duše, vše patří ti, můj milý Bože

5. Během velikonoční doby se modlitba Anděl Páně nahrazuje
a) zpěvem Stabat mater
b) modlitbou Raduj se, Královno nebeská
c) účastí na májové pobožnosti

6. Nejstarší zmínku o Matce Boží obsahuje
a) List Galaťanům 4,4 ( doplňující informace )
b) Genesis 2,1
c) Zjevení 12,4

Počet soutěžících: 80
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 3

Otázky na duben 2004
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Máme zde duben, záhy oslavíme (nebo jsme právě oslavili – podle toho, kdy tyto otázky čtete) Velikonoce, proto se i naše soutěž bude týkat Velikonoc.
Na Květnou neděli si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Kteří evangelisté tuto událost popisují?
a) Jen synoptici
b) Všichni kromě Lukáše
c) Všichni čtyři ( doplňující informace )

2. Kterou branou měl Mesiáš podle očekávání Izraelitů vstoupit do Jeruzaléma?
a) Oslí
b) Zlatou
c) Damašskou

3. Jaká je liturgická barva Zeleného čtvrtku?
a) zelená
b) červená
c) bílá

4. Slova kterého žalmu cituje Ježíš na kříži? ( doplňující informace )
a) 22. ( doplňující informace )
b) 51.
c) 130.

5. Jaké jméno připisuje tradice setníkovi pod Kristovým křížem?
a) Dismas
b) Gestas
c) Longinus ( doplňující informace )

6. Kdo vstoupil první do prázdného Kristova hrobu?
a) Jan
b) Petr ( doplňující informace )
c) Marie Magdaléna

Počet soutěžících: 90
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 7

Otázky na březen 2004
Otázky připravil: Team katolik.cz

1. Máme zde měsíc březen – měsic knihy a měsíc internetu. Doufáme, že vám nebudou vadit trochu netradiční soutěžní otázky, kdy se budeme chtít něco dovědět my. Rádi bychom si udělali alespoň trochu obrázek o tom, jací návštěvníci navštěvují náš server. Výsledky budou na konci měsíce zpracovány a zveřejněny pro všechny.
Pokud chcete, můžete do poznámky uvádět bližší specifikace odpovědi (např. upřesnit věk, město, kde žijete, své povolání apod.).
Začneme obligátní otázkou: Vaše pohlaví?
a) muž
b) žena
c)

2. Do které věkové kategorie patříte?
a) do 18 let
b) 19–30 let
c) nad 30 let

3. Ve které zemi žijete? (Do poznámky můžete dopsat město, resp. stát.)
a) Čechy
b) Morava nebo Slezsko
c) zahraničí

4. Vaše dosažené vzdělání
a) Základní škola
b) Střední škola
c) Vysoká škola

5. Vaše povolání (rovněž můžete zpřesnit v poznámce):
a) Student
b) Pracující
c) Církevní zaměstnanec

6. Odkud se na naše stránky připojujete?
a) Z domova
b) Z práce/školy
c) Z internetové kavárny

7. Odkud jste se o stránkách www.katolik.cz dozvěděli? (Do poznámky, prosím, upřesněte vyhledávač nebo jiný zdroj.)
a) Osobně
b) Z vyhledávače
c) Odjinud

8. Stránky www.katolik.cz navštěvujete:
a) čtyřikrát týdně a více
b) dvakrát až třikrát týdně
c) nejvýše jednou týdně

9. Liturgický kalendář (v on-line či off-line verzi)
a) používám ve verzi on-line nebo off-line
b) používám ve verzi on-line i off-line
c) nepoužívám vůbec

10. Zapojujete se do diskusí na různá témata v Otázkách a odpovědích? (Můžete též do poznámky uvést důvod či názor proč.)
a) Ano, pravidelně
b) Jen někdy
c) Vůbec ne

Počet soutěžících: 200
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na Únor 2004
Otázky připravil: Pavel Lazárek

1. Na únor jsme se rozhodli zaměřit otázky biblicky.
Co je to Lectio divina?
a) Rozjímavé čtení z Písma
b) Dokument II. vatikánského koncilu o Bibli
c) Nejstarší verze latinského překladu Nového zákona

2. Jak stará musela být vdova, aby o ni prvotní církev pečovala?
a) 50 let
b) 60 let ( doplňující informace )
c) 70 let

3. Jak se jmenovali synové muže, který pomáhal Ježíšovi nést kříž?
a) Rufus a Alexandr ( doplňující informace )
b) Juda a Barnabáš
c) Šimon a Kleofáš

4. Co postihlo Egypt při osmé ráně?
a) Invaze žab
b) Kobylky ( doplňující informace )
c) Nálet křepelek

5. Jak dlouhou dobu potřebovali k dostavbě jeruzalémských hradeb navrátilci z babylónského zajetí pod Nehemijášovým vedením?
a) 3 týdny
b) 52 dní ( doplňující informace )
c) 2 měsíce

6. Co způsobilo sv. Janovi hořkost v žaludku?
a) Vzpomínky na Kristovo umučení
b) Hořké byliny z pesachové večeře
c) Svitek, který dostal od anděla ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 73
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 16

Otázky na leden 2004
Otázky připravil: T. Becket

1. Máme tu nový rok a s ním i nové soutěžní otázky. Tentokrát jsme zabrousili do dosud nevyužité oblasti – dějin křesťanského myšlení a filosofie.
Která dvojice křesťanských myslitelů a jejich inspirátorů neodpovídá pravdě?
a) Plótínos a sv. Augustin
b) Aristoteles a sv. Tomáš Akvinský
c) Immanuel Kant a Karl Rahner ( doplňující informace )

2. Který důkaz Boží existence pochází od sv. Anselma z Canterbury?
a) antropologický
b) ontologický ( doplňující informace )
c) teleologický

3. Kdo nazval rozum „děvkou ďáblovou“?
a) sv. Augustin
b) mistr Eckhart
c) Martin Luther

4. Slova „dobré svědomí je ďáblův vynález“ pronesl
a) René Descartes
b) Voltaire
c) Albert Schweitzer ( doplňující informace )

5. Sv. Tomáš Akvinský patřil z hlediska sporu o universalia mezi
a) nominalisty
b) umírněné realisty ( doplňující informace )
c) krajní realisty

6. Který z těchto výroků by sv. Tomáš Akvinský nikdy neřekl?
a) Bytnost (esence) a bytí jsou v podstatě totéž. ( doplňující informace )
b) Bytnost (esence) a bytí jsou u Boha totéž.
c) Bytnost (esence) a bytí jsou zcela odlišné principy.

Počet soutěžících: 55
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest