katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Adventní věnec měl původně podobu kola od vozu a bylo na něm celkem 23 svíček. Poprvé se objevil
a) v ústavu pro opuštěné děti v Hamburku
b) v klášteře v Paray - le Monial
c) v malém vesnické kostelíku v jižní Itálii

2. Adventní písně, roráty
a) jsou výsledkem lidové zbožnosti
b) napsal dnes už neznámý autor duchovní hudby ze Španělska
c) jsou sestaveny podle biblických, převážně prorockých textů

3. Píseň Rorate coeli de super pochází
a) z Francie ze 16. století
b) z Itálie z 10. století
c) pravděpodobně z Německa, ale období není známo

4. V evangeliu druhé neděle adventní čteme o Janu Křtiteli. Jak byl Jan křtitel nazván prorokem Izajášem?
a) Svatý Boží
b) Hlas volajícího na poušti
c) Prorok

5. Čím se Jan Křtitel živil?
a) Nekvašenými chleby
b) Kobylkami a medem divokých včel
c) Tím, co mu lidé přinesli

6. Kde Jan Křtitel křtil
a) v Betanii na druhé straně Jordánu
b) v Nazaretě u Jordánu
c) v Jeruzalémě u Jordánu

7. O čtvrté neděli adventní čteme v evangeliu o zvěstování Panně Marii. Jak anděl Marii pozdravil?
a) Buď zdráva, svatá Maria.
b) Pochválen buď Ježíš Kristus
c) Buď zdráva, milostiplná

Počet soutěžících: 61
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 8

Otázky na listopad 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Kdo jsou to ti "všichni svatí"?
a) všichni, co jsou v nebi
b) všichni, kteří byli svatořečeni a blahořečeni
c) všichni, o kterých se neví, že jsou svatí

2. Které z těchto bazilik nepatří mezi tzv. papežské?
a) sv. Klimenta
b) sv. Pavla za hradbami
c) Santa Maria Maggiore

3. Svatý Lev Veliký byl
a) zakladatel řádu kartuziánů
b) papež
c) misionář

4. Svatý Martin se narodil
a) ve Francii
b) v Itálii
c) v Maďarsku

5. Svatá Anežka Česká byla svatořečena
a) 12. listopadu 1989
b) 22. května 1995
c) 27. dubna 1997

6. Která svatá Alžběta má svátek v listopadu
a) Uherská
b) Portugalská
c) žena Zachariášova

7. Svatý Kliment byl papežem
a) hned po svatém Petrovi
b) třetí nástupce svatého Petra
c) v době svatých Cyrila a Metoděje

Počet soutěžících: 59
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 14

Otázky na říjen 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Který mariánský svátek slavíme v říjnu?
a) Panna Maria Bolestná
b) Panna Maria Růžencová
c) Panna Maria Neposkvrněná

2. Které z těchto poutních míst není poutním místem "Narození Panny Marie"?
a) Svatý Kopeček
b) Vranov u Brna
c) Přibyslavice u Třebíče

3. Která z následujících vět je tajemstvím růžence světla
a) který na hoře proměnění zjevil svou slávu
b) který uzdravoval nemocné
c) který utišil bouři

4. Jak se jmenuje Mariin chvalozpěv?
a) Cantate
b) Magnificat
c) Hlahol

5. Která píseň má v kancionálu číslo 801?
a) Tisíckráte pozdravujeme Tebe
b) Chválu vzdejme
c) Budiž vděčně velebena

6. Když Josef s Marií přinesli malého Ježíše do chrámu, řekl Simeon:
a) Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha
b) Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení.
c) Požehnaná jsi mezi všemi ženami

Počet soutěžících: 59
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 25

Otázky na září 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Ježíš řekl: "Každý kdo tato má slova slyší a neplní je, je podoben:
a) farizeům a učitelům zákona"
b) nepoctivému správci."
c) muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku."

2. Do čeho máme dát mladé víno podle Ježíše?
a) do nových měchů
b) do starých měchů
c) do nádoby hliněné

3. Co udělá žena, když najde jednu ztracenou minci?
a) svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: Radujte se se mnou.
b) hned si půjde koupit, to na co si našetřila.
c) dobře si ji schová, aby se už víckrát neztratila.

4. Snáze projde velbloud Uchem jehly, než
a) celník do království nebeského
b) bohatý do království nebeského
c) farizeus do království nebeského

5. Co udělal pastýř, když zjistil, že se mu ztratila jedna ovečka?
a) oddechl si, že se ztratila jenom jedna
b) nechal těch devadesát devět v pustině a šel hledat tu ztracenou
c) zavedl zbylé ovce domů, sehnal si pomocníky a šel hledat ztracenou ovečku

6. Když se marnotratný syn vrátil domů, přikázal otec služebníkům:
a) vyžeňte ho, nechci ho ani vidět.
b) dejte mu práci, teď bude muset vydělat vše, co prohýřil.
c) přineste nejlepší oděv, oblečte ho, dejte mu prsten na ruku a obuv na nohy.

7. Odkud kam cestoval člověk, kterého přepadli lupiči a kterého později zachránil milosrdný samaritán?
a) z Jeruzaléma do Jericha
b) z Nazareta do Jeruzaléma
c) Z Damašku do Jericha

Počet soutěžících: 63
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 35

Otázky na prázdniny 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jaké moře rozdělil Mojžíš, aby mohli Izraelité přejít suchou nohou?
a) Rudé
b) Černé
c) Bílé

2. Ve kterém městě se dvanáctiletý Ježíš ztratil?
a) Nazaret
b) Betlém
c) Jeruzalém

3. Které církevní obci neadresoval sv. Pavel svůj list
a) Efes
b) Emausy
c) Soluň

4. Do kterého moře ústí řeka Jordán?
a) Mrtvé moře
b) Středozemní moře
c) Galilejské jezero

5. Josef měl dle pokynu ve snu vzít Marii a Dítě a uprchnout do
a) Egypta
b) Babylonu
c) Sýrie

6. Ve kterém městě se Ježíš setkal se Zacheem?
a) Jeruzalém
b) Jericho
c) Betanie

7. Kam cestoval sv. Pavel před svým obrácením, když ho oslepilo světlo?
a) Damašek
b) Cesarea Filipova
c) Thesaloniki

Počet soutěžících: 28
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 8

Otázky na prázdniny 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jaké moře rozdělil Mojžíš, aby mohli Izraelité přejít suchou nohou?
a) Rudé
b) Černé
c) Bílé

2. Ve kterém městě se dvanáctiletý Ježíš ztratil?
a) Nazaret
b) Betlém
c) Jeruzalém

3. Které církevní obci neadresoval sv. Pavel svůj list
a) Efes
b) Emausy
c) Soluň

4. Do kterého moře ústí řeka Jordán?
a) Mrtvé moře
b) Středozemní moře
c) Galilejské jezero

5. Josef měl dle pokynu ve snu vzít Marii a Dítě a uprchnout do
a) Egypta
b) Babylonu
c) Sýrie

6. Ve kterém městě se Ježíš setkal se Zacheem?
a) Jeruzalém
b) Jericho
c) Betanie

7. Kam cestoval sv. Pavel před svým obrácením, když ho oslepilo světlo?
a) Damašek
b) Cesarea Filipova
c) Thesaloniki

Počet soutěžících: 60
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 28

Otázky na červen 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jaká je první zmínka o Duchu svatém v Bibli?
a) Na počátku nebylo nic, jen Bůh Otec a Duch svatý
b) Nad vodami se vznášel duch Boží
c) Vdechl jim (Adamovi a Evě) Ducha svatého

2. Kdy se s Duchem svatým setkala poprvé Maria, Matka Pána Ježíše?
a) Nikdy
b) Při seslání Ducha svatého
c) Když jí anděl oznámil, že bude matkou Božího syna

3. Duch svatý se ukázal i při Ježíšově křtu. Jak vypadal?
a) Holubice
b) Silný vítr
c) Ohnivý jazyk

4. Když na apoštoly sestoupil Duch svatý, projevilo se to:
a) tak, že začali tancovat radostí
b) mluvili jinými jazyky
c) vůbec necítili únavu

5. Kolik je darů Ducha svatého?
a) 7
b) 3
c) 10

6. Kterou svátost Ježíš ustanovil těmito slovy: přijměte Ducha svatého...
a) biřmování
b) smíření
c) kněžství

Počet soutěžících: 52
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 15

Otázky na květen 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Který světec řekl: Stvořil jsi nás pro sebe, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě
a) Sv. Augustin
b) Sv. Albert
c) Sv. Ambrož

2. Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili
a) Sv. Jan Sarkander
b) Sv. Jan Nepomucký
c) Sv. Jan Maria Vianey

3. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží.
a) Sv. Terezie z Lisieux
b) Sv. Kateřina Sienská
c) Sv. Faustyna Kowalska

4. Všichni potřebují svaté přijímání. Dobří k tomu, aby zůstali dobrými a zlí k tomu, aby se dobrými stali.
a) Sv. Jan Maria Vianey
b) Sv. Jan Bosco
c) Sv. Jan od Kříže

5. Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.
a) Bl. Matka Tereza
b) Sv. Jan Pavel II.
c) Sv. Jan Bosco

6. Raději smrt, než hřích
a) Sv. Jan Nepomucký
b) Sv. Maxmilián Kolbe
c) Sv. Dominik Savio

7. Pracuj tak, jako by všechno záleželo na tobě, ale modli se tak, jako by všechno záleželo na Bohu
a) Sv. Ignác z Loyoly
b) Sv. Ignác z Antiochie
c) Sv. Ignác Stuchlý

Počet soutěžících: 57
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 12

Otázky na duben 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Co je to velikonoční oktáv?
a) Speciální velikonoční akord
b) Zpěváci zpívající pašije
c) Dny od první do druhé neděle velikonoční

2. Co znamená slovo pašije?
a) Tradiční lidový název, přesně se neví jak vznikl
b) Z latinského passiones - utrpení
c) Je to z řečtiny a znamená zpěvy

3. Kolik liturgických čtení ze Starého zákona se čte o velikonoční vigilii?
a) až sedm
b) maximálně 3
c) dvě, jako běžnou neděli

4. Kdy se slaví missa chrismatis?
a) na Zelený čtvrtek ráno
b) na Bílou sobotu po setmění
c) o první neděli velikonoční

5. Název Bílá sobota je pravděpodobně odvozený od
a) toho, že se hospodyňky celý den snaží co nejlépe uklidit
b) od pruhů plátna, jimiž byl Ježíš omotán v hrobě
c) od bílých rouch novokřtěnců

6. Co je zvláštního na liturgii Velkého Pátku
a) nezpívá se z kancionálu
b) neslaví se bohoslužba oběti
c) vůbec se neklečí

Počet soutěžících: 70
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 33

Otázky na březen 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Z čeho se vyrábí popelec?
a) je to výrobní tajemství
b) pan farář vymete předchozí večer kamna na faře a vezme ten nejjemnější popel
c) spálí se vrbové ratolesti z Květné neděle předchozího roku

2. Kolik slavností připadá letos na dobu postní
a) žádné, v postní době se slavnosti vynechávají
b) dvě, sv. Josefa a Zvěstování Páně
c) jedna, sv. Josefa

3. Které dny jsou dny přísného postu?
a) Popeleční středa a Velký Pátek
b) Jen Velký Pátek
c) všechny pátky v postní době a Popeleční středa

4. V postní době se věřící často scházejí k modlitbě křížové cesty. Kolik má zastavení?
a) 10
b) 14
c) 12

5. Proč trvá postní doba právě 40 dní?
a) Je to tradice, nikdo už vlastně neví proč to vzniklo
b) Je to připomínka 40 dní, které strávil Ježíš na poušti a postil se.
c) Aby byla stejně dlouhá jako doba velikonoční

6. Jaká liturgická barva se používá v době postní?
a) fialová
b) bílá
c) zelená

7. Která věta se nepoužívá při udílení popelce?
a) Jdi a už nehřeš
b) Pomni, že jsi prach a v prach se obrátíš
c) Čiň pokání a věř evangeliu

Počet soutěžících: 95
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 49

Otázky na Únor 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jak se jmenovaly Abrahamovy děti
a) Izák
b) Izák a Izmael
c) Jákob a Ezau

2. Kolik měl Josef bratrů?
a) 11
b) 12
c) 1

3. Co nepatří mezi deset ran egyptských
a) krupobití
b) tma
c) sucho

4. Na jaké hoře dostal Mojžíš od Boha deset přikázání
a) Sinaj
b) Moria
c) Ararat

5. Za jak dlouho došel Mojžíš do země zaslíbené
a) 40 let
b) 40 dní
c) nikdy

6. Do kterého města byl poslán prorok Jonáš?
a) Ninive
b) Sodoma
c) Taršíš

7. David porazil Goliáše z rodu
a) Filišťanů
b) Filipanů
c) Amalečanů

Počet soutěžících: 58
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 11

Otázky na leden 2014
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Dne 13.3. byl zvolen papežem František. Odkud pochází?
a) Argentina
b) Brazílie
c) Kolumbie

2. Která diecéze oslavila na konci května 2013 dvacet let od svého vzniku
a) ostravsko-opavská
b) plzeňská
c) litoměřická

3. Dne 9.6. 2013 zemřel katolický básník a odpůrce totalitního režimu
a) Václav Renč
b) Jakub Deml
c) Zdeněk Rotrekl

4. Na začátku července 2013 vyšla encyklika, na jejímž sepsání se podíleli jak Benedikt XVI. tak František. Jak se tato encyklika jmenuje?
a) Světlo víry - Lumen fidei
b) V naději jsme spaseni - Spe salvi facti sumus
c) Radost Evangelia - Evagelii gaudium

5. Světové dny mládeže se v roce 2013 konaly ve městě
a) Rio de Janeiro
b) Madrid
c) Czenstochowa

6. O neděli Ježíše Krista krále byl ukončen
a) Rok sv. Pavla
b) Rok víry
c) Rok naděje

7. V prosinci oslavil papež František své
a) 75. narozeniny
b) 76. narozeniny
c) 77. narozeniny

Počet soutěžících: 53
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 14

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest