katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2006
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Kdy vlastně začíná nový liturgický rok?
a) 1. nešporami 1. adventní neděle
b) půlnoční mší o slavnosti Narození Páně
c) zároveň s občanským

2. Co by se stalo, kdyby slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, připadla na neděli?
a) slavila by se tato slavnost
b) slavila by se tato neděle, slavnost by se přesunula na následující pondělí
c) nic – tato slavnost nikdy nepřipadá na neděli

3. Když už o tom mluvíme, co se vlastně na tuto slavnost slaví?
a) že Panna Maria byla počata bez prvotního hříchu
b) že Panna Maria počala Ježíše bez přispění muže a zůstala pannou
c) že Panna Maria zůstala pannou i po porodu

4. Jak dlouhý může být nejdelší advent?
a) 21 dní
b) 24 dní
c) 28 dní ( doplňující informace )

5. Co se děje, připadne-li svátek sv. Štěpána na neděli?
a) slaví se svátek sv. Štěpána
b) slaví se svátek Svaté Rodiny, svátek sv. Štěpána se vypouští
c) slaví se svátek Svaté Rodiny, svátek sv. Štěpána se přesouvá na 30. prosince

6. Na které dny připadá oktáv Narození Páně?
a) od 24. prosince do 31. prosince včetně
b) od 25. prosince do 1. ledna včetně
c) od svátku Svaté Rodiny do svátku Křtu Páně

Počet soutěžících: 140
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 32

Otázky na listopad 2006
Otázky připravil: R. D. Jaroslav Čupr

1. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu
a) se slaví v církvi od nepaměti
b) byla zavedena sv. Odilonem, opatem v Cluny, roku 998
c) byla zavedena II. vatikánským koncilem

2. Název mše „Reqiem“ je odvozen
a) od modlitby za zemřelé, která začíná slovy „Odpočinutí věčné…“ ( doplňující informace )
b) od jména autora jejího textu
c) od latinské rubriky z misálu „Mše za zesnulého“

3. Sv. Karel Boromejský by arcibiskupem
a) v Kolíně nad Rýnem
b) v Miláně
c) v Římě

4. Lateránská bazilika je
a) katedrálou římského biskupa
b) místem, kde se volí papež
c) kostelem nejstašího kardinála

5. Sv. Kateřina Alexandrijská je patronkou
a) filosofů
b) filologů
c) geologů

6. Podle tradice zemřel sv. Ondřej na kříži ve tvaru
a) T
b) X
c) Y

Počet soutěžících: 94
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 27

Otázky na říjen 2006
Otázky připravil: jáhen Tomáš Koumal

1. V měsíci říjnu věnujeme větší pozornost modlitbě růžence. Také naše soutěžní otázky se jí budou týkat.

Svátek Panny Marie Růžencové byl stanoven na výroční den:
a) bitvy u Lepanta ( doplňující informace )
b) obléhání Vídně
c) zahájení Tridentského koncilu

2. Papežský list Rosarium Virginis Mariae byl vydán roku
a) 1987
b) 1996
c) 2002 ( doplňující informace )

3. Tajemství světla doporučil Jan Pavel II. k modlitbě
a) na pondělí
b) na čtvrtek
c) na neděli

4. Při kterém uznaném mariánském zjevení nedržela Panna Maria růženec?
a) Lourdy
b) La Salette
c) Fatima

5. Jako součást svého řádového oděvu nosí růženec
a) dominikáni
b) františkáni
c) jezuité

6. Růženec najdete mimo jiné
a) v Rychlebských horách
b) v Krkonoších
c) na Šumavě

Počet soutěžících: 103
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 22

Otázky na září 2006
Otázky připravil: R. D. Pavel Klouček

1. Pán Ježíš si vybíral apoštoly:
a) pouze v Jeruzalémě
b) pouze v Palestině
c) dokonce i v Sýrii ( doplňující informace )

2. Mezi apoštoly byl celníkem
a) Jidáš
b) Matouš ( doplňující informace )
c) Zacheus

3. Když přišli mudrci od východu, šli za:
a) kněžími
b) s Římem kolaborujícím panovníkem ( doplňující informace )
c) představiteli protiřímského odboje

4. Řeka Jordán se vlévá:
a) do Mrtvého moře
b) do Rudého moře
c) do Středozemního moře

5. Mezi názvy pro Galilejské jezero nepatří:
a) Genezaretské
b) Tiberiadské
c) Jordánské

6. Nejhorší pověst v Galileji mělo město
a) Nazaret ( doplňující informace )
b) Kána
c) Kafarnaum

Počet soutěžících: 90
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 6

Otázky na prázdniny 2006
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Rozhodli jsem se pokračovat v dosavadním trendu soutěžních otázek na téma světců, které slavíme v tomto měsíci.

Čím byl původně sv. Alfons Maria z Liguori?
a) vojákem
b) obchodníkem
c) advokátem

2. Kdo byl křestním patronem sv. Jana Marie Vianneye?
a) sv. Jan Křtitel
b) sv. Jan Evangelista
c) sv. Jan Nepomucký

3. Ve kterém století zemřel mučednickou smrtí sv. Vavřinec, římský jáhen?
a) ve třetím
b) ve čtvrtém
c) v pátém

4. Sv. Maxmilián Kolbe byl
a) dominikán
b) minorita
c) jezuita

5. Sv. Ludvík vládl jako francouzský král, toho jména
a) První
b) Devátý
c) Šestnáctý

6. Ve kterém městě zemřela sv. Monika, matka sv. Augustina?
a) v Miláně
b) v Ostii
c) v Hippu

Počet soutěžících: 59
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 18

Otázky na prázdniny 2006
Otázky připravil: Katechetické centrum

1. Prázdniny mají být oddechové, a tak se červencové otázky týkají světců, jejichž svátky nám tento měsíc nabízí.

Apoštol Tomáš podstoupil mučednictví:
a) v Turecku
b) v Indii
c) v Portugalsku

2. Sv. Prokop byl opatem benediktinského kláštera:
a) na Břevnově
b) v Emauzích
c) na Sázavě

3. Sv Cyril a sv. Metoděj nalezli na své misijní cestě k Chazarům ostatky papeže:
a) Klementa I.
b) Klementa II.
c) Klementa III.

4. Slavné heslo sv. Benedikta, zakladatele západního mnišství, zní:
a) Modli se a žehnej!
b) Modli se a pracuj!
c) Modli se a věř!

5. Dcera sv. Brigity, která je také uctívána jako světice, se jmenuje:
a) Gertruda
b) Kateřina
c) Walburga

6. Blahoslavená Zdenka Schelingová, slovenská mučednice, zemřela ve století:
a) 18.
b) 19.
c) 20.

Počet soutěžících: 83
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 29

Otázky na červen 2006
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Na červen jsme pro vás připravili otázky týkající se svátostí. Správné odpovědi můžete najít v Katechismu katolické církve.

Jak se nazývá modlitba, při níž se světí křestní voda?
a) anamnéze
b) epikleze ( doplňující informace )
c) konsekrace

2. Kdo může platně přijmout svátost biřmování?
a) každý člověk
b) každý pokřtěný člověk, který ji dosud nepřijal ( doplňující informace )
c) každý pokřtěný člověk, který dosáhl věku stanoveného biskupskou konferencí

3. Výraz „eucharistie“ znamená původně
a) děkování ( doplňující informace )
b) slavení
c) obětování

4. Co je první částí svátosti smíření?
a) lítost nad hříchy ( doplňující informace )
b) vyznání hříchů
c) rozhřešení

5. Svátost nemocných může udělovat
a) pouze biskup
b) pouze biskup nebo kněz ( doplňující informace )
c) v nebezpečí smrti každý pokřtěný člověk

6. Co je podstatným obřadem, tedy nezbytně nutnou stránkou kněžského (jáhenského, biskupského svěcení)?
a) vkládání rukou a modlitba svěcení ( doplňující informace )
b) předávání insignií (evangeliáře jáhnům, patény a kalicha kněžím, prstenu a berly biskupům)
c) oblékání liturgického roucha

7. Bez čeho nemůže vzniknout a existovat manželství?
a) bez manželského souhlasu ( doplňující informace )
b) bez výměny prstenů
c) bez předchozích zásnub

Počet soutěžících: 137
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 13

Otázky na květen 2006
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Jak je naším dobrým zvykem, věnujeme květnové soutěžní otázky mariánské tématice. Mnohé správné odpovědi najdete v Katechismu katolické církve.

Panna Maria je nazývána Matkou Boží. Kdy bylo s definitivní platností rozhodnuto, že jí tento titul náleží právem?
a) na koncilu v Efezu r. 431
b) papežskou listinou Ineffabilis Deus r. 1854
c) s definitivní platností to dosud rozhodnuto nebylo

2. Kdy byl poprvé vysloven názor, že Maria je uchráněna od hříchu, tedy počatá bez poskvrny prvotního hříchu?
a) v 1. stol. př. Kr. ( doplňující informace )
b) ve 4. stol. po Kr.
c) v 19. stol. po Kr.

3. Autorem slov, že Maria byla „pannou, když počala svého Syna, pannou, když ho porodila, pannou, když ho nosila v lůně, pannou, když ho živila mateřským mlékem, pannou navždy“, je
a) sv. Augustin ( doplňující informace )
b) Pius IX.
c) Jan Pavel II.

4. Maria se „svou poslušností stala příčinou spásy pro sebe i pro celé lidské pokolení“ – takto o Marii mluví
a) sv. Irenej z Lyonu ( doplňující informace )
b) sv. Bernard z Clairvaux
c) II. vatikánský koncil

5. Ze které doby pocházejí tato slova?
„Kníže tohoto světa neznal Mariino panenství a její porod, stejně jako smrt Páně: tři vznešená tajemství, která se uskutečnila v Božím mlčení.“
a) z přelomu 1. a 2. stol. ( doplňující informace )
b) ze 13. stol.
c) z 18. stol

6. Tělesné ostatky Panny Marie jsou uchovávány
a) v Efezu
b) v Jeruzalémě
c) nikde ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 79
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 1

Otázky na duben 2006
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Na duben jsme pro vás připravili poněkud aprílové otázky.
Čím se Noe a jeho spolupasažéři v arše nemohli živit?
a) pečivem
b) ovocem
c) rybami ( doplňující informace )

2. Co je za bránou nebeskou?
a) Nebeské zápraží
b) Hvězda jitřní ( doplňující informace )
c) Svatopetrská recepce

3. V Písmu svatém je doložena výroba
a) kefíru
b) slivovice ( doplňující informace )
c) bezinkové šťávy

4. Který z dubnových světců by měl slavit svátek spíše na podzim?
a) sv. Vojtěch
b) sv. Jiří ( doplňující informace )
c) sv. Marek

5. Který světec je zakladatelem řádu, na nějž musí brát zvláštní ohled demokratická společnost?
a) sv. Benedikt
b) sv. Dominik
c) sv. František ( doplňující informace )

6. V jaké tónině hráli Jozuovi trubači při dobývání Jericha?
a) e-dur
b) b-moll
c) d-moll ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 94
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na březen 2006
Otázky připravil: otec Jan Hanák

1. Tentokrát jsme pro vás připravili otázky z dějin katolické církve, zvláště z posledních staletí.
Kdo byl přímým nástupcem papeže Pia IX.?
a) Benedikt XV.
b) Pius X.
c) Lev XIII.

2. Jak se jmenovala protinacistická encyklika Pia XI. čtená v německých kostelích (1937)?
a) Unverletzbare Freiheit
b) Mit brennender Sorge
c) Humani generis

3. Který papež vydal první sociální encykliku Rerum novarum (1891)?
a) Pius X.
b) Lev XIII.
c) Pius IX.

4. Jak se jmenovala sociální encyklika Jana Pavla II. vydaná sto let po Rerum novarum?
a) Centesimus annus
b) Mater et magistra
c) Evangelium vitae

5. Kdy proběhl Druhý vatikánský koncil?
a) 1962–65
b) 1962–69
c) 1965–69

6. Kdy vešla v platnost liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu?
a) První neděli adventní 1966
b) Prvního ledna 1966
c) První neděli adventní 1969

7. Druhý vatikánský koncil formuloval čtyři zásadní dokumenty: (1)
konstituci o posvátné liturgii, (2) věroučnou konstituci o církvi, (3) věroučnou konstituci o Božím zjevení a (4) pastorální konstituci o církvi v dnešním světě. Který z následujících mezi ně nepatří?
a) Sacrosanctum concillium
b) Ad gentes
c) Lumen gentium

Počet soutěžících: 78
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 19

Otázky na Únor 2006
Otázky připravil: Team Katolik.cz

1. Čeho je podle pranostiky na Hromnice více?
a) hodin
b) denního světla
c) tepla

2. Hromnice jsou lidovým názvem liturgické oslavy
a) Křtu Páně
b) Zjevení Páně
c) Uvední Páně do chrámu

3. A abychom byli přesní, 2. února si připomínáme:
a) den, kdy Josef s Marií přinesli Ježíše do chrámu, aby byl obřezán
b) den, kdy podle apokryfního Tomášova evangelia malý Ježíš zázračně zachránil před bleskem, proto se na připomínku žehnají svíce, tzv. „hromničky“, a svátek se dříve nazýval Hromnice
c) den, kdy Josef s Marií přinesli Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby podle židovského zákona obětovali pár holoubat

4. Nedělní texty jsou rozděleny v cyklech (s nejvíce používanými evangelii v daném cyklu):
a) A (Matouš), B (Marek), C (Lukáš)
b) A (Matouš), B (Marek), C (Lukáš), D (Jan)
c) A (Matouš a Marek), B (Lukáš a Jan)

5. Kdy začíná a končí postní doba?
a) Začíná na Popeleční středu a končí Květnou nedělí.
b) Začíná první nedělí postní a končí pátou nedělí postní.
c) Začíná na Popeleční středu a končí nešporami Bílé soboty

6. Jaké požadavky má splňovat oltář po II. vatikánském koncilu?
a) Má být mobilní, aby se v případě potřeby kdykoli odstranil.
b) Má být pevný a zásadně z mramoru.
c) Má být pevný, v prostoru umístěný tak, aby se mohl obcházet.

7. Kolik papežů v dějinách církve se jmenovalo Benedikt?
a) 5
b) 12
c) 16

Počet soutěžících: 158
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 14

Otázky na leden 2006
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Dovolte nám, abychom vyzkoušeli, jak pozorně jste o Vánocích poslouchali biblická čtení.
Druhé čtení na „půlnoční“ mši o slavnosti Narození Páně bylo
a) z 1. listu Timoteovi
b) z listu Titovi ( doplňující informace )
c) z proroka Izaiáše

2. Prorok Izaiáš přirovnává situaci Izraele při příchodu Mesiáše k vysvobození z okupace jedním ze sousedních národů, a to
a) Syřany
b) Aramejci
c) Midjánci ( doplňující informace )

3. Jeden z vánočních biblických textů vybízí k horlivosti
a) v konání dobrých skutků ( doplňující informace )
b) ve zbožnosti a návštěvách bohoslužeb
c) ve víře

4. Slova o Duchu, který volá: »Abba, Otče!« jsme mohli slyšet
a) 25, prosince
b) 30. prosince
c) 1. ledna ( doplňující informace )

5. Kolikrát se anděl podle Matoušova evangelia zjevil sv. Josefovi?
a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát ( doplňující informace )

6. Kolik žen zmiňuje sv. Lukáš v Ježíšově rodokmenu?
a) žádnou ( doplňující informace )
b) pět
c) čtrnáct

Počet soutěžících: 57
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 4

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest