katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2007
Otázky připravil: Katechetické centrum Brněnské diecéze

1. Letos oslaví 5. prosince Brněnská diecéze 230. výročí svého založení. K této významné příležitosti jsme vybrali několik otázek.
Za kterého papeže došlo k založení Brněnské diecéze? Byl to…
a) Pius IV.
b) Pius V.
c) Pius VI.

2. Na brněnském biskupském stolci je v současné době biskup v pořadí třináctý – Vojtěch Cikrle. Jak se jmenoval biskup v pořadí dvanáctý?
a) Ludvík Horký
b) Karel Skoupý
c) Josef Kupka

3. Jak zní biskupské heslo současného brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho?
a) Ne já, ale ty
b) Jděte do celého světa
c) Milosrdenství chci

4. Brněnská diecéze sousedí v rámci ČR s těmito diecézemi:
a) olomoucká, královéhradecká, jindřichohradecká
b) královéhradecká, olomoucká, českobudějovická
c) pardubická, olomoucká, českobudějovická

5. První klášter, který na území Brněnské diecéze vznikl, byl klášter
a) cisterciaček v Předklášteří u Tišnova
b) kapucínů ve Znojmě
c) benediktinů v Rajhradě

6. Na území Brněnské diecéze leží všechna tato poutní místa:
a) Kostelní Vydří, Žarošice, Křtiny, Montserrat u Cizkrajova
b) Sloup, Zlaté Hory, Vranov u Brna, Hluboké Mašůvky
c) Svatý Kopeček u Mikulova, Křtiny, Velehrad, Tuřany

Počet soutěžících: 44
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 8

Otázky na listopad 2007
Otázky připravil: R. D. Tomáš Koumal

1. Po biblických tématech v minulých měsících zabrouzdáme v listopadu do úplně jiných vod. První listopadový den patří slavnosti Všech svatých a životopisy světců jsou velkou inspirací nejen pro náš život, ale mohou být i vhodným námětem pro soutěžní otázky.

Stále ještě máme v živé paměti listopad roku 1989. Přelomové okamžiky v dějinách našeho národa byly tehdy spojeny se jménem Anežky České. Po dlouhých letech byla totiž konečně…

a) prohlášena za svatou
b) beatifikována
c) zapsána do seznamu patronek Evropy

2. Uctívání sv. Cecílie jako patronky hudebníků je doloženo až legendou z 15. století. Tato světice patří mezi prvokřesťanské mučedníky a byla pohřbena v římských Kalixtových katakombách. Dnes je na místě jejího hrobu umístěna kopie sochy od významného umělce Stefana Maderna. Čím je toto dílo zvláštní?
a) Má pohled upřený k nebi.
b) Poprvé je znázorněna s harfou.
c) Zvláštním rozevřením prstů na rukou je vyjádřena její víra v Trojjediného Boha.

3. Po jeho boku najdeme jelena s křížem mezi parožím. Kdo bývá vyobrazen s tímto zvláštním druhem spárkaté zvěře?
a) sv. Florián
b) sv. Hubert
c) sv. Linhart

4. Když 11. listopadu sněží, říká se, že svatý Martin přijel na bílém koni. Jaké bylo jeho původní povolání, než se stal biskupem v Tours?
a) obchodník s koňmi
b) voják
c) kočí

5. Ke křesťanství patří neodmyslitelně kříž. Podle tradice zemřeli na kříži kromě Krista také dva z apoštolů. Kteří?
a) Petr a Pavel
b) Filip a Petr
c) Ondřej a Petr

6. V listopadu se kromě oslavy života světců setkáme také se svátky posvěcení římských bazilik (9. a 18. listopadu). Nejvýznamnějším chrámem světa je bazilika sv. Jana v Lateráně. Její výjimečnost připomíná také nápis na této stavbě. Tento chrám je nazýván…
a) mater et caput omnium ecclesiarum Urbis ac Orbis – matka a hlava všech kostelů Města a světa
b) domus Dei pretiosa – půvabný dům Boží
c) tota pulchra – celá krásná

Počet soutěžících: 91
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 36

Otázky na říjen 2007
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. V sérii otázek s biblickou tématikou tento měsíc pokračujeme se zvláštním zaměřením na tzv. deuterokanonické knihy.
Autorství jedné z nich je připisováno králi Šalomounovi. O kterou knihu se jedná?
a) kniha Judit
b) kniha Moudrosti
c) 1. kniha Makabejská

2. Která z deuterokanonických knih patří mezi „prorocké“?
a) Tobiáš
b) Sírachovec
c) Baruch

3. Autor této knihy byl žákem proroka
a) Izaiáše
b) Jeremiáše
c) Ezechiela

4. Děj knihy Judit se odehrává
a) za dobývání Kanaánu Izraelity
b) za bojů mezi králem Saulem a Davidem
c) za asyrského tažení proti Jeruzalému

5. Ve které knize vystupuje postava archanděla Rafaela?
a) kniha Tobiáš
b) kniha Judit
c) 2. kniha Makabejská

6. Jedna z deuterokanonických knih má před 1. kapitolou zvláštní „Předmluvu“. O kterou knihu se jedná?
a) kniha Sírachovec
b) kniha Moudrosti
c) kniha Tobiáš

7. 1. kniha Makabejská popisuje události z doby
a) od rozpadu Izraele na Severní a Jižní království do babylonského zajetí
b) od návratu babylonských vyhnanců po řecko-perské války
c) od výbojů Alexandra Makedonského po nezávislost Judska na říši Seleukovců

Počet soutěžících: 52
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 17

Otázky na září 2007
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Před prázdninami jsme kladli otázky, na něž jste mohli najít odpovědi v knihách Písma. Také tento měsíc se k nim vracíme; zaměříme se zvláště na knihu Zjevení svatého Jana.
Co vlastně doslova znamená slovo „Apokalypsa“, jak také bývá tato kniha nazývána?
a) odhalení ( doplňující informace )
b) očištění
c) katastrofa

2. Svatý Jan byl vyzván aby napsal představeným sedmi církevních obcí. Kolika z nich, jak víme z Písma, adresoval svůj list i sv. Pavel?
a) žádné
b) jedné
c) dvěma ( doplňující informace )

3. V knize Zjevení se píše o sedmi pečetích na zavřené knize. Po rozlomení jedné z nich se v nebesích objevil zástup mučedníků. Která z pečetí to byla?
a) třetí
b) pátá ( doplňující informace )
c) sedmá

4. Text z 12. kapitoly – o ženě oděné sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd – se čte o jednom svátku. Na který den připadá?
a) 25. března
b) 15. srpna ( doplňující informace )
c) 8. prosince

5. Nebeský Jeruzalém je v knize Zjevení popisován jako jeden velký klenot. Z čeho jsou podle tohoto popisu vyrobeny jeho brány?
a) z perel ( doplňující informace )
b) ze zlata
c) z diamantů

6. Kolikrát se Bůh v knize Zjevení nazývá „Alfa i ómega“?
a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 36
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na prázdniny 2007
Otázky připravil: P. Pavel Konzbul

1. Pojem eschatologie označuje nauku, která se zabývá:
a) původem biblických textů
b) posledními věcmi člověka
c) dějinami liturgického kalendáře

2. Kvardián je označení:
a) strážce katedrály
b) kanovníka zaniklé kapituly
c) představeného františkánského konventu

3. Poradce Kongregace pro svatořečení v Římě, který při kanonizačních procesech ověřuje nepochybnost hrdinských ctností zkoumané osoby a věrohodnost zázraků, ke kterým na její přímluvu došlo, bývá označován pojmem:
a) promotor iustitiae
b) advocatus diaboli
c) servus Dei

4. Osoba, která obchoduje s duchovními statky např. Svátostmi, se dopouští hříchů:
a) simonie
b) svatokrádeže
c) sofianismu

5. Vatikánská Švýcarská garda, jako sbor vojáků s úkolem chránit osobu papeže a dohlížet na Apoštolský palác a vchody do Vatikánu byla oficiálně ustanovena roku:
a) 1906
b) 1706
c) 1506

6. Prostor určený pro vodu zbylou po liturgickém očišťování a pro zbytky posvátných předmětů se nazývá:
a) sanktuárium
b) sanktorum
c) sakrárium

7. Administrativní úkon, kterým církev prostřednictvím těch, kteří k tomu mají oprávnění, zbaví nějakou osobu povinnosti dodržet nějaký čistě církevní zákon v určitém zvláštním případě se nazývá:
a) deklarace
b) dispens
c) destrukce

Počet soutěžících: 39
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na prázdniny 2007
Otázky připravil: P. Pavel Konzbul

1. Pojem eschatologie označuje nauku, která se zabývá:
a) původem biblických textů
b) posledními věcmi člověka
c) dějinami liturgického kalendáře

2. Kvardián je označení:
a) strážce katedrály
b) kanovníka zaniklé kapituly
c) představeného františkánského konventu

3. Poradce Kongregace pro svatořečení v Římě, který při kanonizačních procesech ověřuje nepochybnost hrdinských ctností zkoumané osoby a věrohodnost zázraků, ke kterým na její přímluvu došlo, bývá označován pojmem:
a) promotor iustitiae
b) advocatus diaboli
c) servus Dei

4. Osoba, která obchoduje s duchovními statky např. Svátostmi, se dopouští hříchů:
a) simonie
b) svatokrádeže
c) sofianismu

5. Vatikánská Švýcarská garda, jako sbor vojáků s úkolem chránit osobu papeže a dohlížet na Apoštolský palác a vchody do Vatikánu byla oficiálně ustanovena roku:
a) 1906
b) 1706
c) 1506

6. Prostor určený pro vodu zbylou po liturgickém očišťování a pro zbytky posvátných předmětů se nazývá:
a) sanktuárium
b) sanktorum
c) sakrárium

7. Administrativní úkon, kterým církev prostřednictvím těch, kteří k tomu mají oprávnění, zbaví nějakou osobu povinnosti dodržet nějaký čistě církevní zákon v určitém zvláštním případě se nazývá:
a) deklarace
b) dispens
c) destrukce

Počet soutěžících: 59
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 1

Otázky na červen 2007
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Také v červnu se chceme věnovat v otázkách biblickým textům, a to listům svatého Pavla.
Apoštol Pavel se v jednom ze svých listů odkazuje na dopis, který se nám nedochoval a není zařazen v biblickém kánonu. Do kterého města tento list směřoval?
a) Laodicea ( doplňující informace )
b) Smyrna
c) Pergamon

2. Euniké a Lois patřily do rodiny
a) Barnabáše
b) Timotea ( doplňující informace )
c) Tita

3. O křesťanech v císařských službách se zmiňuje
a) list Filipanům ( doplňující informace )
b) 2. list Korinťanům
c) list Římanům

4. Ve kterém listě se píše o církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy?
a) v listu Římanům
b) v 1. listu Timoteovi ( doplňující informace )
c) v žádném

5. Z Pavlových listů je nejkratší
a) list Efezanům
b) list Titovi
c) list Filemonovi ( doplňující informace )

6. O svém pověření hlásat evangelium od apoštolů Petra, Jakuba a Jana píše Pavel
a) v listě Římanům
b) v listě Titovi
c) v listě Galaťanům ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 32
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 5

Otázky na květen 2007
Otázky připravil: Tomáš Koumal

1. V květnu stále ještě prožíváme dobu velikonoční. Liturgická čtení ze Skutků apoštolů nám dávají nahlédnout do života prvotní církve. A právě tohoto tématu se budou týkat i naše otázky.
1. Je všeobecně známo, že apoštolský sbor byl doplněn o Matěje na základě losu. Jakou podmínku si ale na začátku apoštolové kladli? Apoštolem se měl stát ten, kdo…
a) byl plný moudrosti a Ducha Svatého
b) chodil s Ježíšem a apoštoly již od Janova křtu ( doplňující informace )
c) byl spravedlivý a vážený mezi lidmi

2. Po seslání Ducha Svatého jdou apoštolové hlásat Krista velmi otevřeně a beze strachu. Kvůli tomu se dostanou až k výslechu před veleradu. Nedbají zákazu, že už nesmí v Ježíšově jménu učit. Vždyť „více je třeba poslouchat Boha než lidi“ (Sk 5,29). Velmi podobně odpověděl i jeden slavný řecký filosof, když mu zakazovali kazit mládež bezbožným filosofováním. Kdo to byl?
a) Sókratés ( doplňující informace )
b) Platón
c) Aristotelés

3. Simonie znamená prodej duchovních věcí (svátostí apod.) za peníze. Toto slovo vzniklo od jména jistého Šimona, o kterém se ve Skutcích apoštolů dovídáme, že chtěl od apoštolů koupit za peníze moc Ducha Svatého. O kterého Šimona jde? Byl to…
a) Šimon Kananejský
b) Šimon Koželuh
c) Šimon Mág ( doplňující informace )

4. Slovo „učedník“ známe velmi dobře. Tento výraz se v Písmu vyskytuje opravdu často. Ale jen jednou jedinkrát v celém Novém zákoně najdeme pojmenování „učednice“. Která žena se pyšnila tímto titulem?
a) Tchyně apoštola Petra
b) Safira
c) Tabita z Joppe ( doplňující informace )

5. Evropa se dnes dohaduje, nakolik má nebo nemá křesťanské kořeny. O kom ale můžeme na základě Písma říci, že byl prvním křesťanem v Evropě? Byl(a) to…
a) Lydie z Thyatir ( doplňující informace )
b) Šavel z Tarsu
c) Priscilla

6. Apoštolové procházeli různými zeměmi a neohroženě hlásali Zmrtvýchvstalého. Jejich kázání měla jednou úspěch, jindy se zase třeba s náležitým ohlasem nesetkala. Jak zareagovali na Pavlovu promluvu Athéňané?
a) Někteří se vysmívali, jiní řekli: „Poslechneme si tě o tom až někdy jindy.“ ( doplňující informace )
b) Skřípali zuby a chtěli ho kamenovat.
c) Těch, kdo radostně přijali víru, bylo v ten den asi tři tisíce mužů.

Počet soutěžících: 49
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 5

Otázky na duben 2007
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Odpovědi na dubnové otázky hledejte v biblických čteních z velikonoční vigilie.
Jak nazval Abrahám místo, kde měl obětovat svého syna Izáka?
a) Hospodin je jediný Bůh
b) Hospodin se stará ( doplňující informace )
c) Hospodin zachraňuje

2. Co rozdělilo vody Rákosového moře?
a) vítr ( doplňující informace )
b) sucho
c) zemětřesení

3. Co nabízí Bůh slovy proroka Izaiáše zdarma k pití?
a) vodu života
b) víno a mléko ( doplňující informace )
c) krev býků a telat

4. Ve čtení z knihy proroka Ezechiela se nehovoří:
a) o údolí suchých kostí, které vstanou k životu ( doplňující informace )
b) o návratu Izraelitů do vlasti
c) o srdci z masa, kterým Bůh nahradí srdce kamenné

5. Když píše sv. Pavel o křtu, říká, že jsme v něm spolu s Kristem
a) pomazáni
b) pohřbeni ( doplňující informace )
c) korunováni

6. Co viděl apoštol Petr v Kristově hrobě?
a) pruhy plátna ( doplňující informace )
b) dva muže v oslnivě bílých šatech
c) vzkříšeného Krista

Počet soutěžících: 67
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 10

Otázky na březen 2007
Otázky připravil: Katechetické centrum

1. V březnových otázkách se nebudeme ohlížet do minulosti, nýbrž se porozhlédneme po událostech a výročích letošního roku.
Jako každoročně, tak i v letošní postní době se papež se svými nejbližšími spolupracovníky účastní duchovních cvičení. Jejich témata letos vybral a meditace k nim předkládá
a) kardinál Giacomo Biffi, emeritní arcibiskup Boloně
b) Raniero Cantalamessa, kapucín a papežský kazatel
c) Carlo Maria Martini, emeritní arcibiskup milánský

2. V letošním roce uplyne 100 let od blahořečení jedné české světice. Které?
a) sv. Anežky
b) sv. Ludmily
c) sv. Zdislavy

3. V roce 2007 oslavují salesiáni kulaté výročí svého působení v Čechách a na Moravě. Jak se jmenuje současný český provinciál salesiánů?
a) František Míša
b) František Blaha
c) František Ptáček

4. Je známo, že postní doba trvá 40 dní. Když spočítáme dny od Popeleční středy do Velikonoc, je jich však více. Jak je to tedy s 40 dny postní doby?
a) 40 dní jsou všední dny bez nedělí, protože neděle nejsou postními dny
b) 40 dní jsou všechny dny bez slavnosti sv. Josefa a slavnosti Zvěstování Páně
c) 40 dní vychází pouze v tom roce, kdy jsou brzy Velikonoce; čtyřicítka je jen symbolickým číslem

5. V roce 2007 slaví 60. výročí svého vzniku německá organizace papežského práva, která vznikla jako pomoc pronásledované církvi východní Evropy. Této organizaci může být církev v ČR vděčna za mnohé. Jaké je její jméno?
a) Ackermanngemeinde
b) Kirche in Not
c) Wir sind Kirche

6. V roce 2007 slaví církev 1000 let od narození světce, kamaldulského mnicha a poustevníka, ale i biskupa a učitele církve. Prosazoval očistu církve a byl zastáncem gregoriánské reformy. Jak se tento rodák z italské Ravenny jmenuje?
a) sv. Ambrož
b) sv. Bruno
c) sv. Petr Damiani

Počet soutěžících: 60
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 18

Otázky na Únor 2007
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. V lednu jsme se vás ptali na události roku minulého, tedy velmi čerstvé. Nyní zabrousíme do doby dávnější.
Ve kterém století bylo vyvráceno Severní izraelské království?
a) 8. stol. př. Kr.
b) 6. stol. př. Kr.
c) 5. stol. př. Kr.

2. Ve kterém století došlo k povstání Judy Makabejského?
a) 2. stol. př. Kr.
b) 1. stol. př. Kr.
c) 1. stol. po Kr.

3. Jak se jmenoval římský vojevůdce, který roku 63 př. Kr. připojil Judsko k Římské říši?
a) Crassus
b) Pompeius
c) Vespasianus

4. Který císař vládl v době ukřižování Ježíše Krista?
a) Octavianus Augustus
b) Tiberius
c) Nero

5. Za vlády kterého císaře byl sv. Jan Evangelista internován na ostrově Patmos?
a) Nerona
b) Domitiana
c) Traiana

6. Kterého roku se konal 3. ekumenický koncil?
a) 325
b) 381
c) 431

Počet soutěžících: 44
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 9

Otázky na leden 2007
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Jako obvykle se v lednu ohlížíme za událostmi uplynulého roku.
V březnu 2006 byly zprovozněny nové stránky s křesťanským obsahem. Byl to web
a) www.maria.cz
b) www.obohu.cz
c) www.cirkev.cz

2. V katolickém překladu vyšly další části Písma. Byly to
a) knihy Mojžíšovy
b) žalmy a přísloví
c) tzv. velcí proroci (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel)

3. První česká křesťanská digitální televize Noe začala přes satelit vysílat
a) 1. ledna 2006
b) 25. března 2006
c) 10. května 2006

4. Která z těchto událostí se nekonala v roce 2006?
a) celostátní setkání mládeže v Klokotech u Tábora
b) celostátní setkání animátorů v Litomyšli
c) celosvětové setkání rodin ve Valencii

5. Rok diecéze v souvislosti s kulatým výročím svého založení slavila diecéze
a) brněnská
b) královéhradecká
c) ostravsko-opavská

6. Tiskovým mluvčím Svatého stolce byl roku 2006 jmenován
a) Vittorio Messori
b) Joaquín Navarro-Valls
c) P. Federico Lombardi

7. V září 2006 navštívil Benedikt XVI.
a) Německo
b) Turecko
c) Polsko

8. Encyklika papeže Benedikta XVI. »Deus Caritas est« byla zveřejněna
a) 25. ledna 2006
b) 1. dubna 2006
c) 6. června 2006

9. Beatifikační proces brněnského rodáka a dominikánského kněze Tomáše Týna byl zahájen v diecézi
a) Brno
b) Bologna
c) Řím

10. Novým prefektem Kongregace pro evangelizaci národů byl 20. května 2006 jmenován
a) kardinál Miloslav Vlk
b) kardinál Crescenzio Sepe
c) kardinál Ivan Dias

Počet soutěžících: 42
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 4

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest