katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2012
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Prvopočátky slavení adventu se objevují ve 4. století. Od 12. století adventem začíná nový církevní rok. Čím začínal předtím?
a) Velikonocemi
b) Začátkem postní doby
c) Vánocemi

2. Co symbolizuje adventní věnec?
a) symbol vítězství
b) symbol života
c) nic, je to jen podstavec pro svíčky

3. Proč se Ježíšovi říká Nazaretský, když se narodil v Betlémě?
a) Jeho matka Maria pocházela z Nazareta
b) v Nazaretě udělal svůj první zázrak
c) v Nazaretě byl ukřižován

4. Kdo tvoří Svatou rodinu?
a) Ježíš, Maria, Bůh
b) Ježíš, Maria, Josef
c) Alžběta, Zachariáš a Jan Křtitel

5. Proč se musel Josef při sčítání lidu vydat spolu s Marií do Betléma?
a) Protože si to přála Maria
b) Protože tam měl trvalé bydliště
c) Protože pocházel z rodu krále Davida a ten se narodil v Betlémě

6. Jaký text, pojící se k Vánocům, se dostal do liturgie?
a) Sláva na výsostech Bohu
b) Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel
c) Hle, Beránek Boží

7. Který prorok mluví o Betlému jako o místě narození "vládce Izraele"?
a) Izajáš
b) Micheáš
c) Jeremiáš

Počet soutěžících: 47
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 1

Otázky na listopad 2012
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Ve kterých evangeliích najdeme modlitbu Otče náš
a) u Matouše a Lukáše
b) v synoptických
c) u Jana

2. Které modlitbě říkáme "pozdravení andělské" ( doplňující informace )
a) Zdrávas Královno
b) Zdrávas Maria
c) Pod ochranu Tvou

3. Credo, neboli Vyznání víry známe ve dvou variantách. Jsou to
a) Apoštolské a Nicejsko-cařihradské
b) Apoštolské a Efezské
c) Apoštolské a Vatikánské

4. Jak se nazývá zpívaná nebo předříkávaná modlitba k Panně Marii, svatým nebo Srdci Ježíšovu, na niž lid odpovídá "oroduj za nás" nebo "smiluj se nad námi"
a) prosby
b) růženec
c) litanie

5. Jak se nazývá kniha, kde najdeme Denní modlitbu církve?
a) breviář
b) žaltář
c) misál

6. Která modlitba se modlí zpravidla v poledne
a) Andělíčku můj strážníčku
b) Anděle Boží
c) Anděl Páně

7. Co znamená slovo Amen na konci modlitby?
a) Už je konec
b) Ať se tak stane
c) Nic to neznamená, prostě je to jen ukončení modlitby

Počet soutěžících: 73
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 47

Otázky na říjen 2012
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše toužila vstoupit do kláštera už od útlého věku. V kolika letech se jí to nakonec podařilo?
a) 17
b) 15
c) 16

2. Jak bývá zobrazován svatý František z Assisi
a) mnich s ptáčky
b) biskup s křížem
c) drží v ruce kostel

3. Svatá Faustýna Kowalská zemřela v mladém věku na stejnou nemoc jako Terezie z Lisieux. Na jakou?
a) tuberkulóza
b) zápal plic
c) malárie

4. Svatý Radim je bratrem kterého jiného českého světce?
a) Václava
b) Víta
c) Vojtěcha

5. Svatá Terezie z Avilly založila 18 klášterů kterého řádu?
a) kartuziánského
b) karmelitek
c) klarisek

6. Který svatý Ignác slaví svůj svátek 17. října?
a) z Loyoly
b) z Antiochie
c) z Říma

7. Které dva apoštoly si připomínáme na český státní svátek 28. října?
a) Šimon a Juda
b) Jan a Jakub
c) Petr a Pavel

Počet soutěžících: 42
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 20

Otázky na září 2012
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Dětem začíná škola a my si můžeme v nových soutěžních otázkách zopakovat biblické počty

Kolik lidí se zachránilo v Noemově arše?
a) 1
b) 77
c) 8 ( doplňující informace )

2. Za kolik šekelů stříbra prodali bratři Josefa do otroctví?
a) 20 ( doplňující informace )
b) 30
c) 50

3. Kolik bylo ran egyptských?
a) 10 ( doplňující informace )
b) 12
c) 7

4. Kolik dní byl Jonáš v břiše velryby?
a) 1 den
b) 3 dny a 3 noci ( doplňující informace )
c) 2 dny a 1 noc

5. Kolik chlebů a ryb Ježíš rozmnožil při nasycení velkého zástupu, ve kterém bylo na pět tisíc mužů?
a) 5 chlebů a 2 ryby ( doplňující informace )
b) 5 ryb a 2 chleby
c) 5 chlebů a 5 ryb

6. V podobenství o hřivnách rozdává pán služebníkům různý počet hřiven. Kolik jich dostal ten, co jich měl nejvíce?
a) 7
b) 5 ( doplňující informace )
c) 3

7. Kolik ryb ulovili učedníci, když na Ježíšův pokyn hodili síť na druhou stranu lodi?
a) 346
b) 195
c) 153 ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 2
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na prázdniny 2012
Otázky připravil: Alžběta Jantová

1. V kolika letech zemřela sv. Marie Goretti, jejíž svátek slavíme v den její smrti 6.7.?
a) v 11 letech
b) v 16 letech
c) ve 20 letech

2. 26. 7. slaví svůj svátek svatí Jáchym a Anna, koho je svatá Anna patronkou?
a) dělostřelců, kupců, celníků
b) horníků, mlynářů, truhlářů
c) včelařů, pastevců, kovářů

3. Svatý Ignác s Loyoly, jehož výročí úmrtí si připomínáme 31. 7., byl spoluzakladatelem a duchovním
otcem Tovaryšstva Ježíšova. Který řeholní řád se skrývá pod tímto jménem?
a) cisterciácký řád
b) dominikáni
c) jezuité

4. 5. 8. slaví katolická církev nezávaznou památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie. Čím je tato
bazilika pro slovanské národy významná?
a) je zde relikviář svatého Václava
b) byla založena na památku příchodu Cyrila a Metoděje na naše území
c) papež Hadrián zde schválil slovanskou bohoslužbu

5. Svatá Klára, zakladatelka řádu chudých paní od sv. Damiana v Assisi (klarisky), bývá vyobrazena
s různými atributy. Který z následujících předmětů nepatří mezi atributy sv. Kláry (svátek 11. 8.):
a) palmová ratolest
b) monstrance
c) lilie

6. V průběhu prázdnin si také připomínáme největší mariánskou slavnost, která to je?
a) slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
b) slavnost Nanebevzetí Panny Marie
c) slavnost Navštívení Panny Marie

7. Na konci srpna si připomínáme památku Umučení Jana Křtitele, na čí přání ho nechal Herodes
setnout?
a) na přání Salome, které to poradila její matka Herodias
b) na přání Herodias, protože se králi líbilo, jak tančila
c) na přání židovské velerady

Počet soutěžících: 33
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 12

Otázky na červen 2012
Otázky připravil: Alena Chudobová

1. Slavnost Nejsvětější Trojice, jež nám připomíná, že Bůh existuje ve společenství 3 osob – Otce, Syna a Ducha svatého – slavíme
a) druhou červnovou neděli
b) první neděli po Letnicích
c) 11. neděli v liturgickém mezidobí

2. Slavnost Těla a krve Páně (tzv. „Boží Tělo“), při níž si připomínáme přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v Eucharistii, připadá na čtvrtek po Slavnosti Nejsvětější Trojice. Kdy jindy si ještě připomínáme ustanovení Eucharistie?
a) na Zelený čtvrtek
b) na Velký pátek
c) na Bílou sobotu

3. V měsíci červnu pamatujeme i na Pannu Marii, a to při:
a) Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
b) Památce Neposkvrněného srdce Panny Marie
c) Slavnosti Matky Boží Panny Marie

4. 13.6. si připomínáme svátek svatého Antonína, kterého většina z nás zná jako patrona znovunalezení ztracených věcí. Jak bývá svatý Antonín vyobrazen?
a) jako kanovník se svatozáří a křížem v ruce
b) na koni s kopím v ruce
c) jako mladý mnich s Ježíškem v náručí a s lilií v ruce

5. Svatý Vít patří k dětským mučedníkům a jeho památku si připomínáme 15.6. Jakou smrtí zemřel?
a) byl popraven mečem
b) byl předhozen lvům
c) byl vhozen do kotle vroucího oleje

6. Dalším liturgickým svátkem v měsíci červnu je Slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Jak se jmenovali Janovi rodiče?
a) Joachim a Anna
b) Jákob a Rút
c) Zachariáš a Alžběta

7. Jaká je barva kněžského roucha při bohoslužbě o Slavnosti svatých Petra a Pavla?
a) zelená
b) červená
c) bílá

Počet soutěžících: 57
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 24

Otázky na květen 2012
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jakými slovy Ježíš ustanovil svátost smíření?
a) Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
b) Jděte do celého světa a udělujte rozhřešení v mém jménu
c) Odpouštějte hříchy všem, které potkáte

2. Jaké hříchy rozeznáváme?
a) Odpustitelné a neodpustitelné
b) Jednorázové a opakované
c) Lehké a těžké

3. Jak se hřích obvykle definuje?
a) Porušení Desatera
b) Ublížení Bohu nebo člověku
c) Vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona

4. Na které hoře dostali lidé Desatero?
a) Moria
b) Sinaj
c) Ararat

5. Které z následujících tvrzení o prvotním hříchu je pravdivé?
a) Prvotní hřích spáchal Kain, když zabil Abela.
b) Maria byla počata bez poskvrny prvotního hříchu
c) Prvotní hřích je ten, který spáchá člověk ve svém životě jako první.

6. Jaké části má svátost smíření?
a) Zpytování svědomí, lítost, vyznání, kající skutek, rozhřešení
b) Pokleknutí, vyznání hříchů, vyslechnutí řeči kněze, rozloučení
c) Zpytování svědomí, vyznání hříchů a následná účast na mši svaté

7. Jak často má katolík povinnost přijmout svátost smíření?
a) Nejméně jednou za měsíc
b) Jednou za čtvrt roku, ani víc, ani méně
c) Jednou za rok a to před Velikonocemi

Počet soutěžících: 82
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 60

Otázky na duben 2012
Otázky připravil: Vilém Urbánek

1. V sobotu 18.2.2012 převzal pražský arcibiskup Dominik Duka jmenovací dekret a odznaky kardinálské hodnosti ve Vatikánu z rukou papeže Benedikta XVI. a stal se oficiálně kardinálem.

Kardinál Duka se narodil ve východních Čechách ve městě

a) Pardubice
b) Hradec Králové
c) Třebechovice pod Orebem

2. Již jako kněz za reálného socialismu byl vězněn za tzv. „maření státního dohledu nad církvemi“ v Plzni na Borech. Jeho spoluvězněm tu byl náš pozdější politik
a) Václav Benda
b) Petr Pithart
c) Václav Havel

3. V roce 1968 tajně vstoupil do mužského řeholního řádu:
a) Dominikánů
b) Jezuitů
c) Františkánů

4. Tenkrát si také změnil své původní občanské křestní jméno za řádové, tedy tak, jak jej známe dnes-tedy Dominik. Jeho původní křestní jméno však je
a) Miroslav
b) Jaroslav
c) Vladimír

5. Prvním českým kardinálem se stal Jan Očko z Vlašimi roku 1378. Kardinál Duka se letos stal v českých zemích již v pořadí:
a) 20. kardinálem
b) 22. kardinálem
c) 24. kardinálem

6. Purpurová barva kardinálského biretu (náhrada historického kardinálského klobouku používaného již od roku 1244) symbolizuje
a) barvu mučedníků
b) krev Kristovu, prolitou za nás na kříži
c) jen barvu kardinálů (tedy jejich odlišení od ostatních duchovních)a je bez symboliky

7. Každý kardinál má v Římě přidělen tzv. titulární kostel. Jemu patří:
a) kostel sv. Kříže Jeruzalémského
b) kostel svatého Marcellina a Petra
c) kostel sv. Marcela

Počet soutěžících: 50
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 12

Otázky na březen 2012
Otázky připravil: Marie Špačková

1. Jaké jsou tři charakteristické projevy pokání?
a) pláč, nářek a lomení rukama
b) modlitba, půst a almužna
c) smutek, sypání popela na hlavu, půst od masa

2. Kolik dní trvá doba postní, když nepočítáme neděle?
a) čtyřicet
b) třicet až čtyřicet, je to každý rok jinak
c) třicet tři

3. Kdy zpíváme v postní době „aleluja“?
a) jen o slavnosti Zvěstování Páně
b) o nedělích, slavnostech a svátcích
c) v postní době nikdy

4. Věděl Ježíš předem, že bude trpět?
a) ne, netušil to
b) nevíme
c) ano, řekl o tom apoštolům

5. Který starozákonní prorok psal o utrpení Božího služebníka?
a) Joel
b) Izaiáš
c) Daniel

6. Komu patřil hrob, do něhož uložili Ježíšovo mrtvé tělo?
a) Nikodémovi
b) Marii Magdalské
c) Josefu z Arimatie

7. Podle čeho se určuje datum Velikonoc?
a) datum vyhlašuje papež vždy s předstihem několika let
b) Velikonoce připadnou vždy na neděli následující po prvním jarním úplňku
c) datum se určuje podle zatmění Slunce; je to složitý výpočet

Počet soutěžících: 84
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 41

Otázky na Únor 2012
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Kolik je Božských ctností?
a) 3 – víra, naděje, láska
b) 1 – láska
c) 5 – víra, naděje, láska, milosrdenství, spravedlnost

2. Číslo pět znázorňuje
a) pět panen prozíravých
b) pět hříchů do nebe volajících
c) pět církevních přikázání

3. Co nepatří mezi šest základních pravd?
a) je deset Božích přikázání
b) jsou tři Božské osoby
c) lidská duše je nesmrtelná

4. Máme sedm svátostí. Co ještě najdeme pod číslovkou sedm
a) významná poutní místa
b) dary Ducha svatého a hlavní hříchy
c) křesťanské ctnosti

5. Osmero je blahoslavenství. Které mezi nimi nenajdeme?
a) blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské
b) blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství
c) blahoslavení spravedliví, neboť oni budou spaseni

6. Desatero Božích přikázání se dělí na dvě části. Jak?
a) tři hříchy proti Bohu a sedm proti bližnímu
b) pět a pět – první a druhá polovina
c) Desatero se nijak nedělí

Počet soutěžících: 40
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 9

Otázky na leden 2012
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Jak je naším dobrým zvykem, ohlížíme se v lednových otázkách za uplynulým kalendářním rokem.

V roce 2011 jsme si připomněli kulaté výročí narození dvou českých světců. Mezi loňské jubilanty nepatří
a) sv. Anežka Přemyslovna
b) sv. Klement Maria Hofbauer
c) sv. Jan Nepomuk Neumann

2. Na věčnost odešel emeritní hradecký biskup Mons. Karel Otčenášek. Kolika let se dožil?
a) 79
b) 85
c) 91

3. Česká republika má nového apoštolského nuncia. Jaké bylo předchozí působiště Mons. Giuseppe Leanzy?
a) Irsko
b) Maďarsko
c) Litva

4. Podívejme se do světa. Benedikt XVI. navštívil roku 2011 jednu africkou zemi. Kterou?
a) Čad
b) Benin
c) Burundi

5. Mezi nejvýznamnější události roku 2011 jistě patřil Světový den mládeže ve španělském Madridu. Závěrečné mše se zúčastnilo přibližně
a) 500 tisíc lidí
b) 1 milion lidí
c) 2 miliony lidí

6. Každý rok zahyne ve světě násilnou smrtí nejeden katolický kněz. Kolik kněží bylo zabito roku 2011?
a) 7
b) 12
c) 18

Počet soutěžících: 35
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 5

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest