katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2003
Otázky připravil: Katecheticke centrum

1. Sv. Mikuláš je národním patronem
a) Francie
b) Itálie
c) Ruska

2. Dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie znamená, že
a) Maria počala Ježíše mimořádným způsobem bez muže.
b) Maria byla uchráněna dědičného hříchu. ( doplňující informace )
c) Maria jako první z lidí počala věčný život v nebi i s tělem.

3. Který starozákonní prorok předpověděl, že Vykupitel se narodí právě v Betlémě?
a) Izaiáš
b) Sofoniáš
c) Micheáš ( doplňující informace )

4. Který starozákonní prorok předpověděl, že Vykupitel se narodí z Panny?
a) Izaiáš ( doplňující informace )
b) Jeremiáš
c) Micheáš

5. Když je přestupný rok, má advent
a) tři neděle
b) čtyři neděle
c) pět nedělí

6. Zvyk zdobit vánoční stromek k nám pronikl
a) v 14. století z Francie
b) v 16. století z Itálie
c) v 19. století z Německa

Počet soutěžících: 113
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 31

Otázky na listopad 2003
Otázky připravil: R. D. Mgr. Jaroslav Čupr

1. Sekvence je
a) zpěv ve verších, který se zpívá při některých slavnostech před evangeliem ( doplňující informace )
b) část žalmu
c) část evangelia čtená při bohoslužbě

2. V nových tajemstvích růžence není
a) proměnění na hoře
b) svatba v Káně
c) povolání učedníků

3. Kapitula nebývá
a) katedrální
b) kolegiátní
c) patriarchální

4. Infule jsou
a) proužky visící ze zadní strany biskupské mitry, původně znak nedotknutelnosti a důstojnosti
b) slavnostní zpěvy při svěcení biskupa
c) pokyny pro biskupa při pontifikální bohoslužbě

5. Souhrn pokynů k získání odpustků se nazývá
a) enchiridion ( doplňující informace )
b) pacifikál
c) preces

6. Curriculum vitae je
a) exkomunikační bula konstantinopolského patriarchy
b) dokument I. vatikánského koncilu o křesťanském životě
c) životopis

Počet soutěžících: 99
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 31

Otázky na říjen 2003
Otázky připravil: Josef Poštulka, sakristián katedrály sv. Petra a Pavla

1. Milí čtenáři, soutěžní otázky jsou tentokráte z oboru liturgie a liturgiky.
Nejprve se ptáme, kdo je to turiferář.
a) osvětlovač pontifikálního průvodu
b) biskupský ceremonář
c) přisluhující s kadidelnicí

2. Co je to anafora?
a) mešní kánon
b) odpověď na responsoriální žalm
c) nádoba na posvátné oleje

3. Co je to lunula?
a) kovový měsíček, jímž je v monstranci upevněna konsekrovaná hostie
b) věčné světlo u dočasného svatostánku, např. na bočním oltáři
c) obřadní kniha k lucernariu

4. Pektorál je
a) procesní kříž
b) náprsní kříž biskupů a prelátů
c) znamení kříže na papežské hrobce

5. Žalm "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" se zpívá
a) na Květnou neděli
b) o Velkém pátku
c) při svatebních obřadech

6. Štola se říká
a) kanovnické lavici
b) pruhu vlněné látky, který dostávají jako odznak své hodnosti arcibiskupové
c) druhu moučníku ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 90
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na září 2003
Otázky připravil: Pavel Lazárek

1. Vítáme soutěžící po prázdninách. Začněme tentokrát biblickými otázkami. Který z izraelských kmenů není uveden ve výčtu 144 tis. ve Zjevení Janově?
a) Dan ( doplňující informace )
b) Zabulon
c) Neftalim

2. Která z biblických postav si slintala na bradu a tak předstírala, že je pomatená?
a) Jeremiáš
b) Saul
c) David ( doplňující informace )

3. Sv. Pavel doporučuje Timoteovi pro zdraví pít
a) vodu
b) mléko
c) víno ( doplňující informace )

4. A pro změnu několik otázek z kanonického práva. Platný Kodex kanonického práva (Codex iuris canonici) byl vydán roku
a) 1917
b) 1983
c) 1991

5. Základní jednotkou katolické církve je
a) farnost
b) diecéze ( doplňující informace )
c) církevní provincie

6. Může si katolický křesťan vzít za ženu sestru své vdovy?
a) ano
b) ne ( doplňující informace )
c) jen s papežským dispensem

Počet soutěžících: 57
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 5

Otázky na prázdniny 2003
Otázky připravil: David Petrla

1. Kdo je Ježíš Kristus?
a) Boží Syn, který se zjevil lidem na zemi v lidské podobě.
b) Boží Syn, který přijal lidskou přirozenost a je současně Bohem i člověkem.
c) Prorok, který se nejvíce ze všech lidí nechal osvítit Duchem svatým a ztotožnil se s Boží vůlí.

2. Co znamená neposkvrněné početí Panny Marie?
a) Početí víry v duši věřícího, který navštíví mariánské poutní místo.
b) Početí Panny Marie jejími rodiči uchráněné předání dědičného hříchu
c) Početí Ježíše Krista v lůně Panny Marie zázrakem Ducha svatého.

3. Kterou ctnost nebo ctnosti považujeme za "kardinální"?
a) víru, naději, lásku
b) pokoru
c) moudrost, spravedlnost, statečnost, střídmost

4. Svatý apoštol Pavel patřil před svým obrácením
a) k farizeům
b) k essénům
c) k zélótům

5. Co se stalo v Ježíšově podobenství o marnotratném synu poté, co se syn vrátil domů k Otci?
a) Otec nechal syna chvíli čekat před domem, potom mu však odpustil a pozval ho ke svému stolu.
b) Otec vyšel synovi vstříc, objal ho a políbil. Potom nechal vystrojit hostinu.
c) Když marnotratný syn přišel domů, byla zrovna hostina, kterou pořádal jeho bratr. Ten ho nejprve nechtěl uvítat, ale otec nehodnému synovi odpustil a oba bratry smířil.

6. Která z následujících osobností je či byla praktikující katoličkou / katolíkem?
a) C. S. Lewis, autor Letopisů Narnie
b) J. K. Rowlingová, autorka Harryho Pottera
c) J. R. R. Tolkien, autor Pána prstenů

Počet soutěžících: 50
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na prázdniny 2003
Otázky připravil: David Petrla

1. Kdo je Ježíš Kristus?
a) Boží Syn, který se zjevil lidem na zemi v lidské podobě.
b) Boží Syn, který přijal lidskou přirozenost a je současně Bohem i člověkem.
c) Prorok, který se nejvíce ze všech lidí nechal osvítit Duchem svatým a ztotožnil se s Boží vůlí.

2. Co znamená neposkvrněné početí Panny Marie?
a) Početí víry v duši věřícího, který navštíví mariánské poutní místo.
b) Početí Panny Marie jejími rodiči uchráněné předání dědičného hříchu
c) Početí Ježíše Krista v lůně Panny Marie zázrakem Ducha svatého.

3. Kterou ctnost nebo ctnosti považujeme za "kardinální"?
a) víru, naději, lásku
b) pokoru
c) moudrost, spravedlnost, statečnost, uměřenost

4. Svatý apoštol Pavel patřil před svým obrácením
a) k farizeům
b) k essénům
c) k zélótům

5. Co se stalo v Ježíšově podobenství o marnotratném synu poté, co se syn vrátil domů k Otci?
a) Otec nechal syna chvíli čekat před domem, potom mu však odpustil a pozval ho ke svému stolu.
b) Otec vyšel synovi vstříc, objal ho a políbil. Potom nechal vystrojit hostinu.
c) Když marnotratný syn přišel domů, byla zrovna hostina, kterou pořádal jeho bratr. Ten ho nejprve nechtěl uvítat, ale otec nehodnému synovi odpustil a oba bratry smířil.

6. Která z následujících osobností je či byla praktikující katoličkou / katolíkem?
a) C. S. Lewis, autor Letopisů Narnie
b) J. K. Rowlingová, autorka Harryho Pottera
c) J. R. R. Tolkien, autor Pána prstenů

Počet soutěžících: 110
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 8

Otázky na červen 2003
Otázky připravil: T. Becket

1. Všimli jste si někdy našich platidel? Kolik myslíte, že je vyobrazeno světců na současných českých bankovkách?
a) žádný
b) jeden
c) čtyři ( doplňující informace )

2. Když už jsme u těch světců - který český světec byl jako první oficiálně kanonizován papežem?
a) sv. Václav
b) sv. Vojtěch
c) sv. Prokop ( doplňující informace )

3. A teď zabrousíme do jiné oblasti - kolikátým českým kardinálem je Miloslav Vlk?
a) třetím
b) jednadvacátým
c) pětatřicátým

4. Poslední papežská encyklika je věnována
a) eucharistii
b) ekumenismu
c) sociálním otázkám

5. Co myslíte - může se jáhen oženit?
a) ano
b) ne ( doplňující informace )
c) jak kdy

6. Jednu jazykozpytnou otázku si neodpustíme...
Bůh je ve třech osobách. Měli bychom tedy správně říkat:
a) Svatá Trojice, oroduj za nás!
b) Svatá Trojice, orodujte za nás!
c) Ani jedna z variant ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 100
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 3

Otázky na květen 2003
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Jeden z našich spolupracovníků je jazykozpytec. Často se pozastavuje nad úrovní češtiny na internetu. Pokoušíme se tedy tímto způsobem zjistit úroveň znalosti mateřštiny u našich čtenářů.
Která z těchto vět je správně?
a) Petr doufal, že Pavel uspěl u zkoušky a zavolal rodičům.
b) Petr doufal, že Pavel uspěl u zkoušky, a zavolal rodičům.
c) Nelze jednoznačně určit. ( doplňující informace )

2. Správně položená otázka na počet evangelií je:
a) Chtěl bych se zeptat, kolik je evangelií?
b) Chtěl bych se zeptat, kolik je evangelií. ( doplňující informace )
c) Chtěl bych se zeptat kolik je evangelií.

3. Správně česky je:
a) Nejkratší z knih obsažených v Novém zákoně je Druhý list Janův. ( doplňující informace )
b) Nejkratší z knih, obsažených v Novém zákoně, je Druhý list Janův.
c) Nejkratší z knih, obsažených v Novém zákoně je Druhý list Janův.

4. Další čtyři slova se
a) vyskytli
b) vyskytly
c) vyskytla ( doplňující informace )

5. Správně česky je
a) výjimečně ( doplňující informace )
b) vyjímečně
c) vyjimečně

6. Čárka před spojkou a bývá častým problémem. Ve kterém z uvedených případů je spisovně česky?
a) Svou stížnost poslal na Úřad vlády, do Parlamentu, apod.
b) Křída se při výrobě mele, plaví, suší, atd.
c) Autorem je jeden z apologetů, a to sv. Justin. ( doplňující informace )

7. I taková spojka nebo dokáže natropit potíže.
Jak je to správně?
a) Je antikoncepce hřích nebo není?
b) Je antikoncepce hřích, nebo není? ( doplňující informace )
c) Nelze jednoznačně určit.

8. Jedna z následujících vět je správně. Která?
a) Objevil se jako by temný stín
b) Vypadalo to jako by něco zmizelo.
c) Oni na to vždycky jakoby zapomenou. ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 157
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 14

Otázky na duben 2003
Otázky připravil: Marek Slatinský

1. Tzv. aprílové žertíky jsou
a) slovanské zvyklosti vycházející z nového roku starořímského kalendáře
b) památka na svatého Aprília, mnicha a patrona muzikantů
c) pokus (nutno přiznat, že nepříliš úspešný) dona Bosca vysvětlit dětem, jak by to vypadalo, kdybychom lhali celý rok

2. V postní době si každoročně připomínáme misionáře - mučedníky. Loni jich pro Krista položilo život
a) 7
b) 26
c) 318

3. Průvod s ratolestmi, který se koná na Květnou neděli, je doložen
a) z Jeruzaléma před r. 400
b) od sv. Teodulfa po roce 800
c) z Nového řádu Svatého týdne z roku 1955

4. Mše Zeleného čtvrtku jsou připomínkou
a) Ježíšovy pokory (umývání nohou) a poslušnosti (modlitba v Getsemanech)
b) všeobecného kněžství a ustanovení Eucharistie
c) svátosti biřmování, Eucharistie a pomazání nemocných

5. Na Velký pátek se mohou slavit tyto svátosti
a) všechny mimo svátosti manželství
b) svátost křtu, biřmování, svěcení, ale pouze před 15. hodinou
c) pouze svátost smíření a pomazání nemocných

6. Liturgii "Bíle soboty" tvoří
a) pouze liturgie hodin
b) mše svatá a průvod s paškálem
c) křížová cesta zakončená adorací

7. Velikonoční vigilie má tyto části:
a) posvěcení ohně a mši svatou
b) obřad s paškálem, bohoslužbu slova, křestní bohoslužbu, bohoslužbu oběti
c) chvalozpěv, sedm čtení, Sláva na výsostech Bohu, eucharistie

Počet soutěžících: 89
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 4

Otázky na březen 2003
Otázky připravil: R. D. Pavel Kloucek

1. Poslední dobou se v naší soutěži vyskytovaly povětšinou otázky na znalost Písma, liturgie či kalendáře. Proto (změna je život) jsme připravili otázky tentokrát spíše na všeobecně-duchovní rovině. Věříme, že se nenecháte odradit. Proč je v duchovním životě dobré mít člověka, který mě doprovází, se kterým mohu mluvit o důležitých věcech?
a) Protože je vždy přínosem mít rádcem někoho chytřejšího, než jsem já.
b) Vyslovení, vynesení na povrch našeho smýšlení důvěryhodné osobě je účinnou zbraní proti ďáblu, který se snaží, aby cesta ke zlu, kam se nás snaží zavést, zůstávala v tajnosti – a tak abychom se nakonec sami utopili v dep
c) Protože mně tuto otázku může položit kněz ve svátosti smíření – tak abych byl připraven.

2. Kterou z knih Písma svatého je nejlépe otevřít ku prospěchu vlastního duchovního života?
a) Žalmy ( doplňující informace )
b) Třetí knihu Mojžíšovu
c) Druhou knihu Kronik neboli Letopisů, podle ekumenického překladu Paralipomenon

3. Proč je pro duchovní život důležité znát Písmo svaté?
a) Abych měl i jiné informace než z TV Nova.
b) Abych vrůstal do Boží mentality, dorostl do plného lidství měřeno mírou Kristovy plnosti (Ef 4,13).
c) Protože my římští katolíci pro svou neznalost Bible v diskusích se členy reformovaných církví vypadáme jako hlupáci.

4. Která z těchto slov pocházejí od Jana Zlatoústého?
a) Říkáš mi: ‚kněz je špatný‘. A co na tom záleží. Jen ten hodný tě svátostně obdarovává? Ne, v pravdě však celé jeho dílo závisí na víře. Ani dobrý kněz ti nemůže pomoci, nemáš-li víru, ani špatný kněz ti ne ( doplňující informace )
b) Vášeň se nedá ukojit, pouze ovládnout.
c) Duchovní lidé se nesnaží jen vyhýbat se hříchu, nýbrž i očišťovat srdce, protože jen tak se duše může vrátit k vnitřnímu pokoji.

5. Proč se Svatý otec především věnuje mladým lidem?
a) Málokteří věřící jsou Svatému otci více radostí než starostí – mládež je ovšem pro něj velkým povzbuzením.
b) Mládež je skupinou lidí, kteří v dřívější společnosti neexistovali: lidé již samostatní a zároveň ještě neomezovaní nejrůznějšími závazky. Lidé velmi disponibilní, kteří mohou několik let života napln
c) Je to papežova osobní věc.

6. Přece jen jedna otázka z liturgiky: Při mši svaté se používá „velum“ – zahaluje ciborium ve svatostánku, nebo častěji při slavnostním požehnání eucharistií v monstranci (kněz je má přehozené přes ramena). Velum se řekne česky
a) nemá český název
b) halík
c) římský přehoz

Počet soutěžících: 92
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 6

Otázky na Únor 2003
Otázky připravil: Jana Handlarová

1. 2.února slavíme svátek:
a) Křtu Páně
b) Uvedení Páně do chrámu
c) sv. Blažeje

2. Když Josef s Marií přinesli malého Ježíše do chrámu, setkali se tam s prorokyní Annou. Tehdy jí bylo:
a) 84 let
b) 102 let
c) 90 let

3. Mučedník sv. Valentin žil:
a) ve 3. stol.
b) v 5. stol.
c) ve 12. stol.

4. Sv. Blažej je vzýván proti bolestem:
a) kloubním a pohybovým
b) srdečním a cévním
c) krčním a nosním

5. Kniha Tobiáš ve Starém zákoně patří mezi:
a) mravoučné
b) historické
c) prorocké

6. Které květiny - kromě lilií polních - se vyskytují v evangeliích?
a) Hořce ( doplňující informace )
b) Macešky
c) Tulipány

Počet soutěžících: 84
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 16

Otázky na leden 2003
Otázky připravil: Marie Špačková

1. Kolik máme u nás v lednu zasvěcených svátků?
a) jeden – 1. leden (Matky Boží Panny Marie) ( doplňující informace )
b) dva – 1. leden a 6. leden (Zjevení Páně)
c) žádný ze svátků není zasvěcený

2. „Zjevení“ se cizím slovem (z řečtiny) nazývá
a) Theotokos
b) Epifanie
c) Metonymie

3. Odkud známe jména „tří králů“?
a) Z Písma
b) Z legend
c) Od Origena

4. Slavnost Zjevení Páně nám připomíná 3 události:
a) Křest v Jordánu, příchod mudrců, svatbu v Káně
b) Zvěstování, příchod mudrců, útěk do Egypta
c) Kázání Jana Křtitele, příchod mudrců, Ježíšovo první veřejné vystoupení v Nazaretě

5. O příchodu mudrců do Betléma hovoří
a) všichni synoptikové
b) pouze sv. Jan
c) pouze sv. Matouš

6. V kterém z těchto evropských měst je katedrála zasvěcená Třem králům?
a) Bari
b) Milano
c) Kolín nad Rýnem

Počet soutěžících: 68
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 11

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest