katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2005
Otázky připravil: Katechetické centrum brněnské diecéze

1. První část adventu (tj. do 16. prosince) zaměřuje věřící na
a) oslavu Neposkvrněného početí Panny Marie
b) očekávání slavného Kristova příchodu na konci světa
c) oslavu Ježíšova narození v chudé betlémské stáji

2. Křesťanské slavení Vánoc je historicky zaznamenáno
a) od 4. století po Kr.
b) od 2. století po Kr.
c) ještě za Ježíšova života

3. Co mimořádného se z celocírkevního pohledu v letošním roce pojí s 8. prosincem?
a) v tento den bude z rozhodnutí papeže možnost získat plnomocné odpustky
b) v Římě proběhne plenární zasedání Mezinárodní teologické komise
c) v Brně se uskuteční tradiční průvod světla k oslavě Panny Marie

4. Jaké výročí letos (2005) připadá na 8. prosinec?
a) 40. výročí ukončení 2. vatikánského koncilu
b) 50. výročí vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí
c) 1650. výročí zavedení čtyřtýdenní doby adventní

5. Čím je zvláštní letošní advent?
a) že už v listopadu mrzne a padá sníh
b) je to nejdelší advent, jaký je liturgicky možný
c) je to nejkratší advent, jaký je liturgicky možný

6. Kolik zasvěcených svátků máme v době vánoční?
a) jeden – Narození Páně (25. 12.)
b) dva – Narození Páně (25. 12.) a Slavnost Matky Boží Panny Marie (1. 1.)
c) čtyři – Narození Páně (25. 12.), slavnost sv. Štěpána (26. 12.), slavnost Matky Boží Panny Marie (1. 1.) a Zjevení Páně (6. 1.)

Počet soutěžících: 132
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 27

Otázky na listopad 2005
Otázky připravil: R. D. Pavel Svoboda

1. Tentokrát jsme pro vás připravili otázky z Písma.
Odkud pocházel cizinec, jehož pokřtil Filip cestou z Jeruzaléma?
a) z Egypta
b) z Etiopie ( doplňující informace )
c) z Arábie

2. Kterou svátost vyvozujeme z listu sv. Jakuba?
a) svátost smíření
b) pomazání nemocných ( doplňující informace )
c) svátost manželství

3. Kterého z proroků oslovil Hospodin těmito slovy:
»Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.«?
a) Izaiáše
b) Jeremiáše ( doplňující informace )
c) Ezechiela

4. Který z andělů byl Tobiášovým průvodcem?
a) Michael
b) Gabriel
c) Rafael

5. Při jaké příležitosti řekl Ježíš: »Já jsem vzkříšení a život; kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít«?
a) při vzkříšení Lazara ( doplňující informace )
b) při vzkříšení syna naimské vdovy
c) při vzkříšení Jairovy dcery

6. Jak se podle Písma jmenovala žena, jíž pohanští králové odevzdávali poplatky?
a) Jana
b) Hana
c) Dana ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 54
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 4

Otázky na říjen 2005
Otázky připravil: Jiří Handlar

1. Jak se jmenoval světec, kterého nazývali „Chudáček z Umbrie“?
a) František z Assisi
b) František Saleský
c) František Tomášek

2. V měsíci říjnu došlo k poslednímu zjevení se zázrakem ve Fatimě. Bylo to:
a) 14. října 1917
b) 13. října 1917
c) 14. října 1918

3. Jak se jmenovala žena, která obnovila karmelitánské řády ve Španělsku a Itálii?
a) Terezie z Avily
b) Terezie od Dítěte Ježíše
c) Matka Tereza

4. Kde jsou uloženy ostatky evangelisty sv. Lukáše?
a) v Konstantinopoli (Cařihradě)
b) v Římě
c) v Padově

5. Známý putující kazatel Jan Kapistránský zemřel:
a) ve 12. století
b) ve 14. století
c) v 15. století

6. Apoštol Šimon zvaný Horlivec je patronem:
a) zemědělců
b) barvířů a koželuhů
c) mlynářů

Počet soutěžících: 75
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 18

Otázky na září 2005
Otázky připravil: R. D. Michael Mareš

1. Prázdniny skončily, máme tu pro vás další, již ne tak oddychové soutěžní otázky, tentokrát o světcích.
Jak se jmenuje světec, jehož krev ve dvou ampulích se v den jeho svátku zpravidla zkapalňuje?
a) sv. Felix z Coma
b) sv. Januarius
c) sv. Eligius

2. Sv. Mořic a druhové, mučedníci, byli povoláním
a) vojáci
b) kněží a jáhni
c) úředníci

3. Latinský překlad Písma (tzv. Vulgatu) vytvořil
a) sv. Řehoř Veliký
b) sv. Jeroným
c) sv. Jan Zlatoústý

4. Jak se jmenoval rodný hrad sv. Ludmily?
a) Tetín
b) Vyšehrad
c) Pšov

5. Který světec v teologických (nikoli astronomických) disputacích ukázal mylnost teologických závěrů Galilea Galileiho?
a) sv. Robert Bellarmin
b) sv. Ignác z Loyoly
c) sv. Josef Kupertinský

6. Zakladatelem Kongregace bratří Nejsvětější svátosti byl
a) sv. Jan Bosko
b) sv. Petr Julián Eymard
c) P. Václav Klement Petr ( doplňující informace )

7. 7. září slavíme památku košických mučedníků – katolických kněží umučených 7/9 1619 v Košicích.
Který z těchto světců nebyl jezuita?
a) sv. Marek Križin
b) sv. Melchior (Melichar) Grodecki
c) sv. István (Štěpán) Pongrácz

Počet soutěžících: 59
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 8

Otázky na prázdniny 2005
Otázky připravil: Miloslav Šmek & Jiří Grossmann

1. Na prázdniny jsme pro vás připravili oddechové otázky, jež jsme převzali z knížek Návštěva cirkusu, Návštěvní dny a Návštěvní den u Jiřího Grossmanna.
Ábelův bratr se jmenoval
a) Kain
b) Batul
c) Veverka

2. Z ráje byli vyhnáni

a) Adam s Evou
b) Kolben s Daňkem
c) Rumcajs s Mankou

3. Ti byli vykázáni z ráje
a) pro nedostatečný oděv
b) pro dlouhý vlas
c) pro krádež jablka

4. Jakým zbožím byl na delší čas zásoben Lot po ohlédnutí své ženy?
a) cukrem
b) uhlím
c) solí

5. Kdo pozvedl se svatým Cyrilem kulturu slovanstva?
a) sv. Metoděj
b) Babinský
c) Walter Ulbricht

6. Typické vánoční jídlo je
a) koprová omáčka s knedlíkem
b) kapr
c) huspenina

Počet soutěžících: 50
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 39

Otázky na prázdniny 2005
Otázky připravil: Miloslav Šmek & Jiří Grossmann

1. Na prázdniny jsme pro vás připravili oddechové otázky, jež jsme převzali z knížek Návštěva cirkusu, Návštěvní dny a Návštěvní den u Jiřího Grossmanna.
Ábelův bratr se jmenoval
a) Kain
b) Batul
c) Veverka

2. Z ráje byli vyhnáni
a) Adam s Evou
b) Kolben s Daňkem
c) Rumcajs s Mankou

3. Ti byli vykázáni z ráje
a) pro nedostatečný oděv
b) pro dlouhý vlas
c) pro krádež jablka

4. Jakým zbožím byl na delší čas zásoben Lot po ohlédnutí své ženy?
a) cukrem
b) uhlím
c) solí

5. Kdo pozvedl se svatým Cyrilem kulturu slovanstva?
a) sv. Metoděj ( doplňující informace )
b) Babinský
c) Walter Ulbricht

6. Typické vánoční jídlo je
a) koprová omáčka s knedlíkem
b) kapr
c) huspenina

Počet soutěžících: 157
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 139

Otázky na červen 2005
Otázky připravil: Pavel Svoboda

1. Co původně znamená pluviál?
a) pršiplášť
b) důstojnický kabát
c) posvátná přikrývka

2. Tvar kříže mívá
a) pektorál
b) korporál
c) pasionál

3. Co je to tonzura?
a) církevní trest
b) pás na sepnutí alby nebo kleriky
c) vystříhané vlasy na temeni

4. Blasfemie je
a) mnohoženství
b) rouhání
c) mluvení v jazycích

5. Slova „Pýcha předchází pád“ najdeme v knize
a) Deuteronomium
b) Přísloví
c) Sírachovec

6. Manžel sv. Zdislavy se jmenoval
a) Václav
b) Havel
c) Gustáv

Počet soutěžících: 89
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 39

Otázky na květen 2005
Otázky připravil: Jana Handlarová

1. Nový papež Josef Ratzinger si zvolil jméno Benedikt, což v překladu znamená
a) pomazaný
b) požehnaný
c) vyvolený

2. Sv. Benedikt je patronem
a) Jižní Ameriky
b) Severní Ameriky
c) Evropy

3. 13. května se zjevila Panna Maria ve Fatimě třem pasáčkům (Lucii, Františkovi a Jacintě). Bylo to v roce:
a) 1917
b) 1919
c) 1927

4. Co se rozumí svátkem Navštívení Panny Marie?
a) Panna Maria navštívila Alžbětu v Ain Karim
b) Alžběta navštívila Pannu Marii v Ain Karim
c) Alžběta navštívila Pannu Marii v Nazaretě

5. Mariin chvalozpěv (Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli…) najdeme v 1. kapitole
a) Matoušova evangelia
b) Markova evangelia
c) Lukášova evangelia ( doplňující informace )

6. Slavnost Seslání Ducha Svatého letos připadá na 15. května, čímž končí doba velikonoční. Toto datum je vždy určeno počtem dní od Velikonoc:
a) 40 dní po Velikonocích
b) 50 dní po Velikonocích
c) 60 dní po Velikonocích

Počet soutěžících: 141
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 82

Otázky na duben 2005
Otázky připravil: Nakladatelství Portál

1. Autorem tohoto soutěžního kola je nakladatelství Portál, které také věnovalo ceny. Většinu správných odpovědí najdete na stránkách www.portal.cz
Co znamená slovo Hosana?
a) „zachovej nás, vysvoboď nás, pomoz přece“
b) „buď pochválen, buď zdráv, vítej“
c) „oslavuj s námi, vesel se, buď šťasten“

2. Kolik dílů sborníku křesťanských písní Hosana již Portál vydal?
a) 1
b) 2
c) 4

3. Don Bosco, světec 19. století, byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za:
a) otce a učitele mládeže celého světa
b) ochránce všech nemocných a postižených
c) opatrovníka starých lidí

4. Autorem knihy Mistři židovské moudrosti (portréty dávných rabínů), kterou vloni vydal Portál, je:
a) Eduard Schwarz
b) Anna Maguirová
c) Victor Malka

5. Portálová publikace na téma „jak odpovědět na dětské otázky o víře“ Paola Wagnera z roku 1995 se jmenovala:
a) Maminko, proč slavíme Vánoce?
b) Tati, kde bydlí Bůh?
c) Kde potkáme anděly?

6. V edici Rozhovory již Portál vydal povídání s několika osobnostmi křesťanského života. Nepatří mezi ně:
a) Tomáš Halík
b) Václav Malý
c) Petr Kolář

Počet soutěžících: 97
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 21

Otázky na březen 2005
Otázky připravil: jáhen Pavel Svoboda

1. Kdo je autorem slov „s vámi jsem křesťan a pro vás jsem biskup“?
a) sv. Ambrož
b) sv. Augustin
c) sv. Řehoř

2. Jak se jmenuje církevní dokument, který vyhlašuje učení o neposkvrněném početí Panny Marie jako dogma?
a) Immaculata conceptio
b) Dominus Iesus
c) Ineffabilis Deus

3. Mezi konstituce II. vatikánského koncilu nepatří
a) Sacrosanctum concillium
b) Dei verbum
c) Christifideles laici

4. Kniha Následování Krista je připisována
a) Tomáši Kempenskému
b) sv. Janu od Kříže
c) sv. Františku Saleskému

5. Který z papežů zavedl titul „Servus servorum Dei“?
a) Řehoř I.
b) Lev I.
c) Pius IX.

6. Co původně znamená pluviál?
a) pršiplášť
b) oltářní plátno
c) důstojnická uniforma

Počet soutěžících: 75
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 14

Otázky na Únor 2005
Otázky připravil: R. D. René Strouhal

1. Kolik se dává do vody vína při mši sv.?
a) dvě třetiny
b) dvě desetiny
c) nic ( doplňující informace )

2. Co mají společného Benedikt XVI. a Fabián III.?
a) oba byli vzdoropapežové
b) vyhlásili liturgickou reformu
c) nepatří mezi papeže ( doplňující informace )

3. Co v liturgii symbolizuje kadidlo?
a) Jako kadidlo mají vystupovat naše modlitby vzhůru k nebi, vůně kadidla má zahánět zlé duchy a špatné vlivy zvenku, odolná pryskyřice symbolizuje nesmrtelnost.
b) Vystupující kouř symbolizuje vznešenost kněžského úřadu.
c) Kadidlový kouř poukazuje na zahalená Boží tajemství při mši sv., která nemůžeme nikdy plně pochopit a která jsou nám do jisté míry odhalována.

4. Co je to aluze?
a) medicinský výraz
b) liturgická nádobka pro biskupský prsten
c) narážka na aktuální, např. politickou situaci, uměleckou souvislost apod.

5. Výraz „aleluja“ znamená
a) chvalte Hospodina
b) jásejme, radujme se
c) čiňte pokání

6. Prvním salesiánem byl
a) sv. František Saleský
b) sv. Jan Bosco ( doplňující informace )
c) král Herodes Veliký

Počet soutěžících: 95
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 13

Otázky na leden 2005
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Na přelomu občanského roku bývá zvykem ohlédnout se za uplynulým časem a bilancovat. I naše otázky jsou tentokrát zaměřeny na události minulého roku.
Ke které z těchto událostí nedošlo v minulém roce?
a) Mons. Diego Causero byl jmenován apoštolským nunciem v České republice.
b) Tomáš Špidlík SJ byl jmenován kardinálem. ( doplňující informace )
c) Mons. Dominik Duka byl jmenován mimořádným správcem litoměřické diecéze.

2. Biskupské svěcení v roce 2004 přijal
a) kardinál Tomáš Špidlík
b) pražský pomocný biskup Karel Herbst
c) litoměřický sídelní biskup Pavel Posád ( doplňující informace )

3. Osmdesáté narozeniny v roce 2004 oslavil jeden z našich biskupů. Který?
a) emeritní litoměřický biskup Josef Koukl
b) emeritní pražský biskup Jaroslav Škarvada ( doplňující informace )
c) emeritní královéhradecký biskup Karel Otčenášek

4. 21.–23. května 2004 se v rakouském poutním místě Mariazell konaly Středoevropské katolické dny. Kolik států zde bylo zastoupeno?
a) šest
b) sedm
c) osm ( doplňující informace )

5. Letos byl beatifikován (prohlášen za blahoslaveného) poslední rakousko-uherský císař a český král Karel Habsburský. Na které datum připadá jeho svátek?
a) 1. dubna
b) 3. října
c) 21. října ( doplňující informace )

6. Přece jen jednu „nehistorickou“ otázku na závěr položíme. U jesliček vídáme osla a vola. Odkud se tvůrci betlémů inspirují?
a) ze Starého zákona ( doplňující informace )
b) z Nového zákona
c) z legendární tradice

Počet soutěžících: 85
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 2

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest