katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2010
Otázky připravil: Jindřiška Cihlářová

1. Který mariánský svátek spadá do doby adventní?
a) Narození Panny Marie
b) Jméno Panny Marie
c) Neposkvrněné početí Panny Marie

2. Kde bydlela Panna Marie, když ji anděl oznámil, že má být matkou Božího syna?
a) v Nazaretě
b) v Jeruzalémě
c) v Betlémě

3. Ve kterých evangeliích není psáno o narození Pána Ježíše?
a) v Lukášově a Matoušově
b) v Markově a Matoušově
c) v Markově a Janově

4. Jak daleko musela Marie s Josefem (přibližně) cestovat kvůli sčítání lidu?
a) 200 km
b) 120 km
c) 60 km

5. Jak starý byl Ježíš, když ho Maria s Josefem donesli do chrámu?
a) není známo
b) 2 roky
c) 40 dní

6. Kolik roků měla prorokyně Anna, když se setkala s Ježíšem?
a) 84
b) 79
c) 99

7. Který král se narodil v Betlémě?
a) Saul
b) David
c) Herodes

Počet soutěžících: 61
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 19

Otázky na listopad 2010
Otázky připravil: Vilém Urbánek

1. Letos jsme ztratili jednoho ze dvou kardinálů, otce Tomáše kardinála Špidlíka. Dnešní otázky jsou věnovány tomuto velkému muži české církve.

Tomáš Špidlík se narodil 17.12.1919 na jižní Moravě v rodině ševce ve městě
a) Letovice
b) Boskovice
c) Bučovice

2. Na Velehradě sice vystudoval církevní gymnázium a ukončil dvouroční noviciát, nicméně s
bohoslovím začal (1946) v cizině a byl zde i po úspěšném absolvování vysvěcen na kněze. Bylo to v
a) Římě
b) Maastrichtu (Holandsko)
c) Gentu (Belgie)

3. Jak bylo výše zmíněno, ještě před kněžským studiem, vstoupil na Velehradě do řádu
a) dominikánů
b) saleziánů
c) jezuitů

4. V době nesvobody se nám otec Špidlík ozýval svými promluvami z rozhlasu. Bylo to téměř 60 roků na vlnách
a) Rádia Vatikán
b) Rádia Svobodná Evropa
c) Rádia Proglas

5. Mluvil mnoha jazyky, stal se profesorem v Římě. Napsal řadu teologických spisů. Jedny z knih jsou určeny i mládeži, přeložené jsou též do češtiny. Nepatří mezi ně:
a) Bajky a podpovídky
b) Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
c) Bajky. O moudré sově

6. Byl jmenován kardinálem za pontifikátu:

a) Jana Pavla I.
b) Jana Pavla II.
c) Benedikta XVI.

7. Po slavnostních zádušních obřadech v bazilice sv. Petra v Římě byl otec kardinál na jeho vlastní přání uložen k věčnému odpočinku:
a) v Římě
b) na své rodné Moravě - v dómu sv. Václava v Olomouci, sídle metropolity moravského
c) na Velehradě

Počet soutěžících: 70
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 25

Otázky na říjen 2010
Otázky připravil: Jiří Messner

1. V jednom z dřívějších kol těchto otázek jsem se věnovali oslavám
velkého Jubilea poutní tradice mariánského místa Křtiny u Brna. Oficiální zahájení oslav proběhlo v sobotu 1. května za účasti
vzácného hosta, kterým byl:
a) kardinál Mons. Miroslav Vlk
b) apoštolský nuncius arcibiskup Mons. Diego Causero
c) kardinál Giovanni Copa

2. Přímý přenos ze slavnostní bohoslužby na zahájení oslav Jubilea
přenášela:
a) Česká televize
b) Nova
c) Noe

3. Během této slavnosti byla posvěcena nová korouhev, která má na
sobě mimo jiné i text "Mater gratiae"´. To v překladu znamená:
a) matka buď pozdravena
b) matka milostí
c) matka milosrdná

4. V tomto roce Velkého křtinského jubilea oslavil také své významné kněžské jubileum během takzvané "diamantové primiční mše svaté" 18. dubna dlouholetý farář P. Tomáš Prnka. Za kolik let kněžské služby tedy děkoval:
a) 40
b) 50
c) 60

5. Půl tisíciletí spravovali toto poutní místo premonstráti. Jejich
mateřským klášterem byl:
a) Želiv
b) Zábrdovice
c) Nová Říše

6. Který opat premonstrátů je pohřben v křtinském chrámu nedaleko
hlavního oltáře:
a) Kryštof Jiří Kristián Inocenc Matuška
b) Hugo Václav Bartlicius
c) Michael Daniel Marave

7. Zakončení oslav Jubilea 800. let poutní tradice proběhne 21.
listopadu za účasti:
a) pražského arcibiskupa a přimase českého Mons. Dominika Duky
b) brněnského sídelního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho
c) olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Mons. Jana Graubnera

Počet soutěžících: 28
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 7

Otázky na září 2010
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Koncem září slavíme slavnost svatého Václava. Kdy přesně?
a) 27. září
b) 28. září
c) 29. září

2. Jak se jmenovali Václavovi rodiče?
a) Drahomíra a Vratislav
b) Drahoslava a Spytihněv
c) Sybila a Dětmar

3. Václavova babička se jmenovala Ludmila a je též uctívána jako svatá. Jak zemřela?
a) přirozeně
b) byla sťata
c) byla uškrcena závojem

4. Píseň o svatém Václavovi známe z kancionálu. Co zajímavého o ní můžeme říct?
a) ve středověku byla hymnou českých zemí
b) byla to první náboženská píseň v „českém“ jazyce
c) byla složena speciálně pro příležitost svatořečení sv. Václava

5. Na které minci je vyobrazen svatý Václav na koni?
a) 50 Kč
b) 10 Kč
c) 20 Kč

6. 6. Od doby Karla IV. se symbolem českého státu stává jeden předmět. Jde o:
a) svatováclavské jablko
b) svatováclavská koruna
c) svatováclavské žezlo

7. Jak zahynul svatý Václav?
a) zemřel v boji, když bránil české země před nájezdy nepřátel
b) splašil se mu kůň, shodil ho a podupal
c) byl zavražděn mladším bratrem Boleslavem

Počet soutěžících: 93
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 46

Otázky na prázdniny 2010
Otázky připravil: Marie Špačková

1. Začátkem prázdnin slavíme svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Proto prázdninové otázky směřujeme právě k nim.

Biskupové Čech a Moravy napsali v březnu roku 2010 do všech diecézí pastýřský list, kterým byl vyhlášen program pastorační přípravy k výročí svatých Cyrila a Metoděje k nám. Na jaké výročí se tedy nyní připravujeme?

a) 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
b) 1200 let od smrti biskupa Metoděje
c) 1000 let od narození svatého Cyrila

2. U nás slavíme svátek Cyrila a Metoděje 5. července. Ve světě se však slaví jindy. Kdy?
a) 14. února
b) 6. dubna
c) 2. června

3. Odkud pocházeli bratři Cyril a Metoděj?
a) z Korintu
b) z Atén
c) ze Soluně

4. Kdo z obou bratří byl starší?
a) Metoděj
b) Cyril
c) byla to dvojčata

5. Jak to, že bratři znali ještě před příchodem na Moravu tak dobře slovanský jazyk?
a) naučili se to ve škole
b) jejich matka byla pravděpodobně slovanského původu
c) už dříve pobývali na jednom neznámém slovanském území (pravděpodobně na Slovensku)

6. V roce 1980 prohlásil papež Jan Pavel II. svaté Cyrila a Metoděje za
a) učitele Církve
b) spolupatrony Evropy
c) zakladatele mnišství

Počet soutěžících: 11
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 2

Otázky na prázdniny 2010
Otázky připravil: Marie Špačková

1. Začátkem prázdnin slavíme svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Proto prázdninové otázky směřujeme právě k nim.

Biskupové Čech a Moravy napsali v březnu roku 2010 do všech diecézí pastýřský list, kterým byl vyhlášen program pastorační přípravy k výročí svatých Cyrila a Metoděje k nám. Na jaké výročí se tedy nyní připravujeme?

a) 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
b) 1200 let od smrti biskupa Metoděje
c) 1000 let od narození svatého Cyrila

2. U nás slavíme svátek Cyrila a Metoděje 5. července. Ve světě se však slaví jindy. Kdy?
a) 14. února
b) 6. dubna
c) 2. června

3. Odkud pocházeli bratři Cyril a Metoděj?
a) z Korintu
b) z Atén
c) ze Soluně

4. Kdo z obou bratří byl starší?
a) Metoděj
b) Cyril
c) byla to dvojčata

5. Jak to, že bratři znali ještě před příchodem na Moravu tak dobře slovanský jazyk?
a) naučili se to ve škole
b) jejich matka byla pravděpodobně slovanského původu
c) už dříve pobývali na jednom neznámém slovanském území (pravděpodobně na Slovensku)

6. V roce 1980 prohlásil papež Jan Pavel II. svaté Cyrila a Metoděje za
a) učitele Církve
b) spolupatrony Evropy
c) zakladatele mnišství

Počet soutěžících: 55
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 21

Otázky na červen 2010
Otázky připravil: Jiří Messner

1. V tomto roce 2010 si jedno z nejvýznamnějších mariánských
poutních míst na Moravě - Křtiny u Brna - připomíná významné
jubileum poutní tradice:
a) 700 let
b) 800 let
c) 900 let

2. Dle tradice se tehdy zjevila Panna Maria křtinská v rozkvetlém
kaštanu. Jiné tradice mluví o křoví nebo o bouři. Ať již to bylo
tak, či tak - na počest této události stojí na místě zjevení malá
kaplička v nedaleké vesnici od Křtin. Jedná se o vesnici:
a) Březina
b) Bukovina
c) Bukovinka

3. Posléze byla socha přenesena do Křtin do původního starého
českého kostelíku Narození Panny Marie. Zde byla uchovávána až do
zahájení stavby nynějšího chrámu. Tento původní český kostel však
nebyl jediný, který tu stál. Bylo zde původně celkem kostelů:
a) 2
b) 3
c) 4

4. Autorem současného barokního skvostu je Jan Blažej Santini -
významný český architekt italského původu. Kdyby ještě stále žil,
kolikáte narozeniny by v tomto roce oslavil:
a) 268
b) 325
c) 333

5. Křtinské poutní místo se také může pochlubit rozsáhlou výzdobou,
především jsou to nástropní fresky, které provedl významný moravský freskař Jan Jiří Etgens. Ústřední téma je inspirovéno starozákonní knihou Sirachovec: "V plnosti svatých zdržování mé. Já matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje". Pokud bychom spočítali celkovou plochu všech fresek v chrámu, měla by v metrech čtverečních:
a) 30
b) 300
c) 3000

6. Téměř půl tisiciletí bylo toto poutní místo ve správě jednoho
významného řádu a spadalo pod mateřský klášter, který byl v Brně -
Zábrdovicích. Jednalo se o řád:
a) františkánů
b) premonstrátů
c) dominikánů

7. Jubilejní oslavy v tomto roce byly zahájeny 1. května slavnou
koncelebrovanou bohoslužbou za účasti kardinála Mons. Giovanniho
Coppy z Vatikánu. Tedy dle dochovaných záznamů přesně na den, kdy
byl novodobý křtinský chrám slavnostně benedikován před:
a) 260 lety
b) 270 lety
c) 280 lety

8. Jedním z křtinských unikátů je velká Zvonohra, který váží
přibližně 2,6 tun. V rámci jubilejních oslav bylo požehnáno dalších 6 zvonů. Celkem má tedy v současné době Zvonohra zvonů:
a) 27
b) 33
c) 35

Počet soutěžících: 33
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 4

Otázky na květen 2010
Otázky připravil: Marie Peňásová

1. Měsíc květen je zasvěcen Matce Boží. Proto i otázky na tento měsíc se budou vztahovat k Panně Marii.
1.Velkým ctitelem Panny Marie byl i zesnulý papež Jan Pavel II. Jeho papežským heslem bylo:
a) Salve, Regina
b) Mater dolorosa
c) Totus tuus

2. Nádhernou Velepíseň Panny Marie „Magnificat“ najdeme v evangeliu
a) sv. Matouše
b) sv. Marka
c) sv. Lukáše ( doplňující informace )

3. Jedním z mariánských titulů je „průvodkyně na cestě“. Jak zní tento titul v původním jazyce – řečtině?
a) Hodégétria ( doplňující informace )
b) Theotokos
c) Aeiparthenos

4. Velehradská bazilika je krom sv. Cyrila a Metoděje zasvěcena také
a) Narození Panny Marie
b) Nanebevzetí Panny Marie
c) Neposkvrněnému početí Panny Marie

5. Mezi zobrazení Matky Boží patří tzv. černé madony. Nejznámějším a často navštěvovaným městem v Polsku, kde tento obraz nalezneme, je
a) Krakov
b) Čenstochová
c) Licheň

6. Pražský kostel, ve kterém je uchovávána soška Pražského Jezulátka, je zasvěcen
a) Panně Marii Vítězné
b) Panně Marii Sedmibolestné
c) Panně Marii Růžencové

Počet soutěžících: 73
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 37

Otázky na duben 2010
Otázky připravil: TEAM Katolik.cz

1. Otázky na měsíc duben budou trošičku netradiční. Budeme se totiž ptát naopak - tedy např. kdo nepatří di skupiny, kdo z vyjmenovaných lidí není v...

1. Kdo z těchto tří nebyl vzkříšen z mrtvých
a) Lazar
b) Eutychus
c) Zacheus

2. Kdo z uvedených nebyl mezi dvanácti Ježíšovými učedníky?
a) Jakub
b) Štěpán ( doplňující informace )
c) Bartoloměj

3. Kdo nepatří do skupiny Jóbových přátel:
a) Elíezer ( doplňující informace )
b) Bildad
c) Elífaz

4. Která vlastnost není uvedena v Gal 5,22 mezi ovocem Ducha Božího?

a) přívětivost
b) laskavost
c) trpělivost

5. Kdo nepatří do skupiny jmen:
a) Saul
b) Samuel ( doplňující informace )
c) Šalamoun

6. Která dvojice jména a názvu je nesprávná:
a) Jonáš - Ninive
b) Lot - Sodoma
c) Josef-Jeruzalém

Počet soutěžících: 73
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 17

Otázky na březen 2010
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Který z těchto dní určitě nenajdeme v měsíci březnu (obecně, ne jen letos):
a) Popeleční středa
b) Slavnost svatého Josefa
c) Svátek stolce svatého Petra

2. Které dny jsou dny přísného postu:
a) Velký Pátek
b) Velký Pátek a Popeleční středa
c) Velký Pátek, popeleční středa a Štědrý den

3. Co to vlastně „přísný půst“ znamená?
a) Nemá se jíst žádné maso a jen jednou za den se najíst dosyta
b) Vůbec nic za celý den nesníst
c) To si určí každý věřící podle svých možností a schopností

4. Proč má doba postní právě 40 dní?
a) protože člověk vydrží bez jídla právě takovou dobu
b) toto číslo nemá žádný zvláštní význam, bylo ale dohodnuto na druhém vatikánském koncilu
c) jde o symbolické číslo, které nám připomíná, že Ježíš se postil na poušti 40 dní

5. Která věta se při udílení popelce nepoužívá:
a) Pomni, že jsi prach a v prach se navrátíš
b) Čiňte pokání a věřte evangeliu
c) Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království

6. Jak často slavíme Velikonoce (slavnost Zmrtvýchvstání) v březnu:
a) Jen jednou za pár let, když je první jarní úplněk krátce po prvním jarním dni
b) Téměř každý rok, jen vyjímečně jsou Velikonoce až v dubnu
c) Velikonoce vyjdou vždy až na duben, aby bylo už lepší počasí

Počet soutěžících: 135
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 75

Otázky na Únor 2010
Otázky připravil: Lukáš Jambor

1. V únoru oslavíme svátek Stolce svatého Petra. Proto také únorové soutěžní otázky budou zaměřeny na tohoto apoštola a biblické zprávy o něm.
Jméno apoštola Petra znamená Skála. Jak zní původní, aramejská verze tohoto jména?
a) Kéfas ( doplňující informace )
b) Néfas
c) Réfas

2. Která z Petrových příbuzných byla uzdravena Ježíšem?
a) sestra
b) tchýně ( doplňující informace )
c) teta

3. Co odpověděl Petr, když se Ježíš zeptal apoštolů, za koho jej pokládají?
a) „Ty jsi mesiáš.“ ( doplňující informace )
b) „Ty jsi ten, který má přijít.“
c) „Ty jsi největší z proroků.“

4. Co udělal podle evangelisty Jana apoštol Petr, když přišli pro Ježíše vojáci do Getsemanské zahrady?
a) Uťal ucho sluhovi jménem Malchos ( doplňující informace )
b) Třikrát zapřel Ježíše
c) Napadl velekněze jménem Kaifáš

5. Kolik ryb bylo v síti, kterou Petr vytáhl na břeh, když se jemu a ostatním apoštolům zjevil po svém zmrtvýchvstání Ježíš u Tiberiadského jezera?
a) 153 ( doplňující informace )
b) 253
c) 353

6. Jak pokračovala první řeč apoštola Petra po seslání Ducha Svatého po následující výzvě: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně…“?
a) „Ať všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“
b) „Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.“
c) „Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno.“ ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 99
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 55

Otázky na leden 2010
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Také v lednu roku 2010 se ohlédneme za důležitými událostmi uplynulého roku.
V roce 2009 byl završen rok věnovaný
a) sv. Pavlovi ( doplňující informace )
b) sv. Vavřinci
c) sv. Janu Marii Vianneyovi

2. Takřečený »Rok kněží« byl zahájen
a) 1. ledna 2009
b) 19. června 2009 ( doplňující informace )
c) 4. srpna 2009

3. Na Květnou neděli – 5. dubna 2009 – se slavil Světový den mládeže. Byl v pořadí již
a) 19.
b) 21.
c) 24.

4. V roce 2009 spatřila světlo světa nová encyklika Benedikta XVI. »Caritas in veritate«. Svatý otec ji podepsal
a) 29. června 2009
b) 15. srpna 2009
c) 28. září 2009

5. V září 2009 navštívil Benedikt XVI. Českou republiku; v neděli 27. 9. celebroval mši svatou nedaleko mariánského chrámu v Brně-Tuřanech. Jak bývá tradičně nazývána tuřanská Madona?
a) Panna Maria korunovaná
b) Panna Maria na cestách
c) Panna Maria v trní ( doplňující informace )

6. Mezi nejvýznamnější cesty Benedikta XVI. jistě patří ta, kterou uskutečnil ve dnech 8.–15. května 2009. Navštívil při ní
a) Spojené státy americké
b) Turecko
c) Svatou zemi ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 52
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 21

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest