katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   571-580  590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“

Lk 23,38
Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.

Pr 13,4
Učiním, že se budete řídit mými nařízeními,
zachovávat moje řády a jednat podle nich.

Ez 36,27
Tak je tomu se stezkami všech, kteří na Boha zapomněli,
naděje rouhače přijde vniveč;
ve své důvěřivé jistotě se zklame, jeho doufání – toť pavučina.

Job 8,13
Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy.
Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky.

1Pt 1,24
Pohledy potřebných nenechávej bez povšimnutí.

Sir 4,1
Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu,
co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti
a chvále přede všemi pronárody.

Iz 61,11
Hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst,
ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou.

Zj 7,9
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici,
pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘

Iz 41,13
Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.

Ex 20,9
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   571-580  590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář