katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   771-780  790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
I porodila svého prvorozeného syna,
zavinula jej do plenek a položila do jeslí,
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

Lk 2,7
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

Mt 2,10
Vichřice vyráží ze své komnaty a severák přináší chlad;
svým dechem vyvolává Bůh led.

Job 37,9
Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným:
‚Pojďte, vše už je připraveno.‘

Lk 14,17
Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou.
Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží.
Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci.

Iz 35,8
Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost;
nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní.
„Já, Hospodin, to stvořím.“

Iz 45,8
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese
a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu,
jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“

Iz 52,7
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Iz 9,1
Ten, kdo je bojácný a zbabělý, ať se vrátí domů,
aby jeho bratři neztratili odvahu jako on.

Dt 20,8
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy.
Hospodin slyší, když k němu volám.

Zl 4,4
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   771-780  790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář