katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   831-840  850   860  
Kéž bys jen chodil po cestě dobrých
a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.

Pr 2,20
Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma,
i noc kolem mne se stane světlem.
Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí,
temnota je jako světlo.

Zl 139,11-12
Hospodinu vzdejte chválu při citeře,
zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.

Zl 33,2
Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

Lk 10,20
Teď mi však Hospodin, můj Bůh,
dal ode všech okolních nepřátel odpočinutí,
nehrozí mi protivník ani žádná zlá událost.
Proto jsem se rozhodl vybudovat dům jménu Hospodina, svého Boha.

1Kral 5,18-19
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Mt 6,21
A kdo závodí, nedostane cenu,
nezávodí-li podle pravidel.

2Tim 2,5
Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel.
Rozhazuje kroupy jako sousta chleba , kdo odolá jeho mrazu?
Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody.

Zl 147,16-18
Snáze projde velbloud uchem jehly,
než aby bohatý vešel do Božího království.

Mk 10,25
Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro,
vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Iz 48,10
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   831-840  850   860  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses