katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Karmelitánské nakladatelství

Karmelitánské nakladatelství je křesťanské nakladatelství, které na trhu působí od roku 1991. Nejdůležitější částí edičního plánu KNA jsou edice věnované duchovnímu životu. Mezi kmenové autory Karmelitánského nakladatelství patří mimo jiné: Anselm Grün, Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, Marie Svatošová a Max Kašparů.

Internetové stránky: http://kna.cz


Longinovo kopí
„Protože část Římanů jsou hlupáci, a hůř než hlupáci. Opičit se po zvycích druhých lidí, to je vždycky první příznak úpadku. Jenže někteří hlupáci naletí na tajemné triky egyptských nebo jiných šarlatánů. Takové nesmysly!“


Ani v ráji není dobré být sám. Láska a manželství v židovských příslovích
Tomáš Novotný sesbíral téměř dvě stě přísloví, která se týkají vztahů mezi mužem a ženou. Jsou vtipná, hutná, nápaditá, někdy i dost ostrá. Přísloví doplnil i svými zasvěcenými komentáři, které vůbec neruší, ale naopak – můžeme se z nich hodně dozvědět o životě a uvažování Židů, kteří mluvili jidiš.


Myslící srdce. Dopisy z let 1941–1943
Kdybychom z táborů, ať už kdekoliv na světě, vyšli jen se svým tělem a ničím dalším než s tím, bylo by to příliš málo. Nejde přece o to, aby si člověk na úkor všeho zachoval život, ale o to, jak si ho člověk zachová. Někdy si myslím, že každá nová situace, ať už v dobrém, nebo špatném smyslu, v sobě přináší možnost obohacení.


Nebojme se snít
Potřebujeme, aby se hlásalo, že být laskavý, mít víru a usilovat o společné dobro jsou velké životní cíle, k nimž je třeba odvahy a elánu, zatímco lehkovážná povrchnost a výsměch etice nám nic dobrého nepřinesly.


Loretánské světlo
Než moře vzdul, již zrozena jsi byla, než tryskly první trylky pramenů, od věků svatá v mysli Stvořitele, ty vlno Dechu, jímž se vesmír vzňal z nebytí v jsoucno láskou rozhořelé, od věků živá vodo v srdci skal,


Ve stínu Všemocného. Pravdivý příběh františkána mezi nacisty
Kdo mě to uprostřed noci volal, kdo mě varoval a zachránil? O tři týdny později mi došel dopis od sestry sakristiánky z Fuldy: „Nemohla jsem najednou v noci spát a strašně jsem se o Tebe bála. Šla jsem do kaple a celé hodiny jsem se za Tebe modlila. Bylo to asi ve dvě ráno. Napiš, prosím Tě, zda se něco nestalo.“


Pane, smiluj se a obnov nás. Sedm kajících žalmů nejen na dobu postní
Kající žalmy nás uvádějí do zdravých duchovních postojů, které patří k pravé cestě pokání a obrácení života. Chceme-li prohloubit svoji zpovědní praxi, můžeme se kající žalmy například v postní době modlit pravidelně – třeba každý den v týdnu jeden z nich nebo v postní pátky všecky. Budeme žasnout, jak si s prohloubením kajícího smýšlení dokážeme snáze a pružněji uvědomovat i drobné nedostatky. Když však nás usvědčuje Duch Boží, nevede člověka ke skleslosti a beznaději, ale vlévá novou chuť k růstu v lásce a svatosti.


Dopisy přes mříže
Náladu mám dobrou a jsem ve všech směrech (krom toho propuštění) pln naděje a odhodlání, Bůh mi vskutku hmatatelně a účinně pomáhá (byť je to trochu jiné než na Ruzyni, neboť při téhle vita activa nezbývá moc času na přemýšlení a rozhovor) a všechno je tedy fajnový – jen mám občas chuť si někomu postěžovat, jakého zpropadeně náročného Boha jsme si zvolili. Nu, alespoň budeme vskutku sůl země, jestli na to ovšem nezanevřeme – ale na to je zase to podobenství o obilném zrnu, které musí zemříti, aby vydalo klas.


Vánoční tajemství
Takovéto vánoční štěstí už každý z nás jistě prožil. Avšak ještě se nebe a země nestaly jedním. Betlémská hvězda je hvězdou temné noci – tak je tomu i dnes. Hned druhý den odkládá církev bílou barvu a obléká se do barvy krve a čtvrtý den do fialové barvy smutku: Štěpán, mučedník krve, který jako první následoval Pána ve smrti, a nevinné děti, kojenci z Betléma a Judy, které byly krutě zavražděny surovou rukou kata – ti stojí jako družina kolem Děťátka u jesliček. Co nám to má říct?


Církev a výzvy přítomnosti
Radost vytryskne tam, kde ji člověk nečeká. Radost přichází vždy jako překvapení. Radost zde na zemi je vždy předchutí života věčného. A kněz je poslán k lidem právě proto, aby se v nich dotkl toho, co je v nich věčné. Chápejme to správně: Věčné není neměnné, věčné není to, co je dáno od začátku a co se nemůže nebo nemá změnit.


Boží svědek v propasti zla. Život Etty Hillesum
Etty se zcela ztotožnila s údělem židovského národa, což muselo být v době, kdy žila, velice bolestné. Východisko viděla pouze v modlitbě, což může být inspirací i pro nás: „Je třeba stále se modlit, dnem i nocí, za ty tisíce lidí. Člověk by neměl být ani minutu bez modlitby.“


Mike a Lili
Chceme-li těmto mladým lidem být blízko a opravdu je pochopit, nezbývá než si na chvíli „obout jejich boty“. Lenka Češková k tomu myslím nabízí ve své knize zajímavou příležitost.


Máma odchází do kláštera
>…Klára zlehka zaklepala na dveře hovorny a doufala, že jí nikdo neodpoví. Otevřel jí hnědovlasý kněz, kterému mohlo být čtyřicítky. #Né, já mám radši ty starší! To byl pozůstatek z jedněch světových dnů mládeže, kde ji bodrý osmdesátník přivítal u zpovědi se slovy: „Jen pojďte, já jsem hluchý jako poleno!“


Kněžím: Slovo a liturgie
Pouze tehdy, když se liturgie slaví s věrohodnou a obnovenou vírou, může proměňovat životy, oslavovat život a dávat mu formu...


365 dní s papežem Františkem
Můžete spolu s papežem rozjímat nad Písmem – neboť z něj kázání vycházejí přednostně, ale můžete s ním přemýšlet nad současnými problémy církve i pozorněji sledovat svět kolem sebe – papež totiž využívá i krásných obrazů z běžného života...


Sedlák proti Hitlerovi
Pán přece neušetřil utrpení ani své apoštoly a většina z nich musela odejít ze světa mučednickou smrtí, a přece toho pro Krista tolik vykonali. A my – že bychom si měli za svou hříšnost přát život bez boje a bez strádání, milosrdnou smrt a navíc věčnou blaženost? Ten nejnevinnější – Kristus – přece snášel to nejhorší a nejtěžší utrpení ze všech lidí, aby nám svou bolestí a smrtí vykoupil nebe, a my odmítáme trpět?


S Pánem Bohem se žije naživo
V každém rozhovoru myslím záleží na dvou věcech: na schopnosti tazatele klást zajímavé otázky a na ochotě tázaného odpovídat. Zde se zdárně obojí spojilo.


Christus vivit
Běžte „přitahováni tváří Krista“, kterého tolik milujeme, kterému se klaníme v Nejsvětější eucharistii a kterého poznáváme v těle našich trpících bratří a sester. Kéž vás v tomto běhu žene Duch svatý. Církev potřebuje vaši hbitost, vaši intuici, vaši víru.


Jak si Pán Bůh postavil betlém
Na počátku si Bůh chtěl postavit Betlém, a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky.


Slovo mají děti
Maminka se dvěma dětmi jde kolem kamenné brněnské katedrály. Vysvětluje: „Děti, vidíte? To je katedrála!“ Chlapec, syn zedníka, se znalecky podívá a s mírným opovržením namítne: „Ani omítku to nemá!“


Jezuitský návod (téměř) na všechno
Peníze a auto jsem dal rodičům. Obleky mě měly čekat v domě rodičů pro případ, že by noviciát nevyšel (což jsem si vůbec nepřipouštěl). Zbylé oblečení jsem dal charitě, aby ho rozdala chudým. Knihy si rozebrali moji přátelé, jež jsem jednoho parného odpoledne sezval, aby se prohrabali v mé knihovně. Jeden z nich přitom poznamenal: „Kdyby tak vstupovalo do řádu víc mých přátel!“


Říkali mu Pistolník
Sledujeme Bohuslava od jeho dětství v Brně s velkou rodinou – a především s jeho nejmilejší sestrou Ludmilou, která pro něj po celý život zůstala nejbližším člověkem. Toužil stát se misionářem, a tak vstoupil do semináře řádu augustiniánů v Brně.


Deník anděla strážného
Kniha Deník anděla strážného je zaměřena především na anděly strážné: Jak si je představujeme? Jak asi zasahují do našeho života? Nemohli bychom se na svůj život podívat také jinak, kdybychom se na něj podívali z pohledu anděla strážného?


Velká dětská Bible
Převyprávění biblických příběhů už jsou na našem knižním trhu spousty. Tak proč ještě nějaké další? . Tohle převyprávění některých biblických textů nám doporučil jeden renomovaný katolický biblista, tak jsme ho zkusili.


Šest kamenných džbánů
Víte, jak se jmenovali ženich a nevěsta z biblické svatby v Káně Galilejské? V této knize se dozvíte, že jejich jména byla Abíšaj a Finesa. A co se stalo s trochou toho nejlepšího vína, která zbyla v každém z šesti kamenných džbánů? O tom vám bude vyprávět šest příběhů, v každém se dozvíte o osudu zbylé trošky vína z jednoho džbánu.


Pomazáni olejem radosti
Milosrdenství všechno obnovuje a navrací lidem jejich původní důstojnost. Správnou odpovědí na milosrdenství je proto překypující dík. Je třeba ihned slavit, obléci si šaty, odložit zahořklost staršího syna, radovat se a slavit.


Církev na kolenou
To přece není problém, to je řešení: Církev na kolenou!


Pan farář má krizi
Na faru vpadne Stanislav, nejstarší z ministrantů, celý zadýchaný: „Jdu právě ze sakristie. Otec Benjamin musel odejít pořádně naložený. Odnesl si albu a jeden ornát, ten zelený, protože ho nemůžu najít. Taky vybral celé zásoby hostií a všechny lahve mešního vína. Chybí také kalich, patena a oltářní ubrus. A zmizely úplně všechny svíčky!“ „Je to čím dál tajemnější, ale hned je mi líp,“ prohlásí Brigitte s úlevou. „Jestli si s sebou tohle všechno vzal, asi se nešel pověsit ani skočit pod vlak.“


Křesťan v záběhu
Thierry Bizot se setkal s Ježíšem … a už se z toho nevzpamatoval.


Anonymní katolík
Musíme to zkrátka nechat plavat, opustit ty své malé ubohé jistoty, kterých se držíme jako měšce na zlaťáky, dávají nám iluzi, že jsme silní, ale ve skutečnosti nás jen drží v uklidňujícím otroctví.


Zakusit otcovo objetí
Moje věrnost, povinnosti a služba nebyly odpovědí skutečné lásky na Boží volání; vyrůstaly z touhy po osobním zisku a odměně. … Celý svůj křesťanský život jsem slýchal, že mě Bůh miluje, ale nikdy jsem nezboural hradby kolem svého srdce natolik, abych osobně mohl přijmout přirozený projev jeho lásky.


Proměna farnosti
...pořádáme poutě a výlety, plesy, ministrantské turnaje, tábory a farní odpoledne, ale nemíjíme se se základním nastavením a smyslem existence farního společenství?


Bouda, která krmí milion dětí
Edward prohlásil: „Chtěl bych mít co jíst a taky bych chtěl chodit do školy.“


Buď, kde jsi
Svobodou je stav, kdy mi nic nebrání v konání dobra, kdy už nejsem otrokem vášní. A svobodný nebudeš, dokud se nejprve nezavážeš.“
„Počkej, pustím si počítač, kdy chci, jedu kam chci, chodím si, s kým chci, a ty mi říkáš, že jsem otrok?“
„Nebyl bys, kdybys to dovedl jinak. K jídlu je svoboden ten, kdo se dovede postit. K cestě ten, kdo dovede zůstat. A k lásce ten, kdo zůstává věrný. Dokud jdeš poslušně jen tudy, kudy tě táhnou vášně, jsi jejich otrokem, ne pánem. Svoboda vyžaduje stálost. … Ty se jenom touláš, proto neuzraješ.Františkáni z Bronxu
Francis, ověšený svými cvočky, řetězy, v roztrhaných džínsách vzal za kliku. Prodavačka při pohledu na mladíka výhrůžného a dosti nekatolického vzezření leknutím nadskočila. Francis ukázal obrázek a ptal se: „Kdo to je?“ „To je Spasitel Ježíš Kristus.“ „Můžete mi o tom chlápkovi Spasiteli Ježíši říct něco víc?“ „No, Ježíš je Boží Syn. Otec ho poslal na svět, aby vykoupil lidi, každého člověka a položil za ně život.“ A proč? Můžete mi říct proč?“ „Z lásky pane, z lásky.“


Trojí inspirace pro nový rok
Říká se: Co s načatým večerem? Začátkem ledna se hodí i parafráze této otázky: Co s načatým rokem? Jednu velikou možnost a šanci nabídl papež František, když nedávno vyhlásil rok milosrdenství. A u nás doma pod stromečkem se sešla další a hned trojí inspirace pro každý den nového roku.


On a já
Milovat mne znamená mne oslavit. Nezáleží mi na to, co děláš. Ať je to zametání nebo jiná práce, která by se ti zdála významná, všechno má v mých očích stejnou hodnotu. Beru si z ní lásku, kterou do ní vložíte – jde o lásku, chápeš?


Ve škole Ducha svatého
Naše svatost bývá často něco úplně jiného, než si sami představujeme. Tak jiného, že největší překážkou na naší cestě ke svatosti je možná naše přílišné lpění na naší vlastní představě o dokonalosti. Svatost, kterou po nás chce Bůh, je vždycky jiná, vždycky překvapující, ale nakonec krásnější. Bůh nás volá k dokonalosti, ale není perfekcionista. A dokonalost se nepojí s vnější totožností s ideálem, ale s vnitřní věrností vnuknutím.


Život Marty Robinové
Marta nemůže vstoupit do umučení bez absolutní důvěry v Boha. Její utrpení je krajní, ale její důvěra ještě větší. Kdyby si myslela, že ji Bůh nepodpoří, chránila by se, odmítala by čelit zkoušce, která trýzní její tělo až k jistému druhu smrti. Ale při každém umučení, jak jsme viděli výše, když jsme mluvili o Getsemanech, musí být její důvěra obnovena. Odevzdanosti nedosahuje jednou provždy. Každý týden je vyzývána její svoboda až do těch nejzazších důsledků.


Až na vrchol
Chci zmínit poslední povolání našeho zasvěcení, které je blízké všem. Mluvím o smrti, o milostném setkání s Ženichem ve věčném objetí. Každý máme svůj určený den a svou hodinu, kterou Otec od věčnosti zná. Ptám se tedy, zda bychom neměli tento den a tento dar očekávat se stejným nadšením, horlivostí, touhou a chvěním, s jakým očekáváme události pozemského života.


Zemřel pod cizím jménem - Dramatický závěr života Jana Šrámka
Bojujeme za svobodu sociální, ale nesmíme ji obětovat ani špetku svobody individuální. Bez mravní odpovědnosti a svobody jednotlivce mohla by se nakonec nařízená a vnucená rovnost ukázat stejně tíživě, jak zoufalá se může jevit svoboda lidem hladovým. Stručně řečeno – svoboda bez chleba nás nemůže uspokojit, stejně jako chleba s řetězy!


Modlitba chudého
V oboru modlitby se většina z nás léta pohybuje na úrovni věčných začátečníků. Ochutnáme tam, zkusíme tu, popojdeme pár kroků tadyhle a co dál?


Mystik
Přesnější by bylo říct, že Bůh nás miluje neustále. Důvod, proč jeho lásku nezakoušíme, spočívá v tom, že jsme příliš zaneprázdněni sami sebou. Ale znenadání, v kombinaci nějakého silného vnějšího podnětu a vnitřní připravenosti srdce jsme najednou na krátkou chvíli schopni okusit lásku Boží, která nás ve skutečnosti obklopuje neustále. Říkám takovým zkušenostem „mystické ochutnávky“.


Prorok
Zpočátku Bůh člověka v modlitbách rozmazluje a hýčká jako dítě. Pak vyvede duchovního adolescenta spolu se svým vlastním synem na poušť. Tady se člověk učí stát dospělým v duchovním boji se Zlým, a to je jádro a duše opravdové křesťanské modlitby.


Poustevník
Potom jsem učinil svůj první tah: „co myslíte, že je lékem na mravní marasmus, do kterého jsme se vlastní vinou dostali?“ Zeptal jsem se na oko rozhořčeně. „Láska“, odpověděl Petr. „Ano, kdybychom se jen navzájem opravdově milovali“ řekl jsem, předstíraje upřímnost. (jedno klišé zasluhuje další, pomyslel jsem si.) „Ale já nemluvím o lásce lidské“, ohradil se s přímostí, která mne překvapila. „Mluvím o Boží lásce.“


Vychoval mě gangster
Až příliš často očekáváme, že Bůh bude jako maják. Pevný světelný bod na obzoru, ke kterému budeme směřovat. A pokud jej nevidíme, máme strach se vydat na cestu. Bůh nám dává světlo, ale je to spíš světélko, jako na kole. Tak na 4-5 metrů, za předpokladu, že šlapu. Když přestanu šlapat, dynamo se zastaví a světlo je fuč!


Deset tipů pro rodinu
Co muži a ženy na celém světě dělají, když zjistí, že jejich čas je krátký? Rozhodnou se, že ten čas dají svým rodinám. Ve skutečnosti náš čas je omezený, jen si to neuvědomujeme. Protože vždycky bude zítřek, nezdá se problém tak kritický.


Mámy v jednom kole
Řehole má ještě jednu rovinu, která ji od pouhého denního režimu odlišuje: záměr a cíl. Řehole je totiž odpovědí na Boží volání. Vše, co jako matky podle řehole děláme, děláme proto, že to po nás Bůh žádá. Přijímáme své povolání se vším všudy, i když to zpočátku může být z poslušnosti a teprve později z lásky. Znamená to dělat vše, co po nás Bůh chce, a dělat to z lásky k němu.


Než se setkáme v nebi
I když to bolí, sdílej své vzpomínky s lidmi, kteří zemřelého znali. Tak bude mezi vámi přítomný a můžete tvořit společenství. Druzí budou ochotně vzpomínat s tebou. Možná mnohé z toho uslyšíš poprvé. A možná si při takovém vzpomínání uvědomíš, jaký poklad ti v něm Bůh daroval.


Crash test
Byl jsem pokřtěn a vychován jako římský katolík. Doma nás bylo osm a naše rodina nikdy nevynechala bohoslužbu. Chodil jsem do církevní školy. Věděl jsem, kdo jsou svatí, ale rozhodně jsem nechtěl být jedním z nich. Dokázal jsem vyjmenovat všechny svoje hříchy, ale nevěděl jsem, co na nich bylo špatného.


Den, kdy zemřel Kristus
> Ježíš se zastavil pod stromy. V ornamentech listí postříkaného měsíčním světlem spatřili apoštolové v jeho tváři strach. Jeho dlouhé štíhlé ruce se třásly. Obličej dostal barvu popela s modrými skvrnami. Svaly kolem úst ochably a oči vystoupily z důlků vidinou hrůz, jež ostatním byly skryty. ...Bude to těžká cesta. Ale jiná, snazší, neexistovala.


365 dní s Benediktem XVI.
Máme fascinující vyhlídky: jsme povoláni žít jako Ježíšovi bratři a sestry, cítit se jako synové a dcery téhož Otce.


Poustevník
To, že celá léta trávíme každý den hodiny prací na tom, abychom dosáhli určitého titulu, udělali zkoušku, získali určitou kvalifikaci, nám připadá samozřejmé; bereme jako holý fakt, že na tyto věci musíme vynaložit čas a energii – a tak to má být. Z jakéhosi důvodu si však myslíme, že modlitba je výjimkou. Ale věřte mi, že není.


Andělé na vánoční pouti
Vypravte se spolu s dětmi na nebeskou cestu se 24 láskyplnými anděly. Nalaďte se na jejich svět a dejte jim ožít ve své fantazii. Procestujte spolu s anděly předvánoční čas a prožijete malé zázraky.


Moje modlitební kniha
Existuje mnoho teoretických i praktických knih a pojednání o modlitbě. To samo už naznačuje, že modlitba není pokaždé záležitostí snadnou, pohodlnou a nekomplikovanou.


O třech stromech
Byly jednou tři stromy a každý z nich měl svůj velký sen.


V ringu s Bohem
"Nikdy nesmíme odmítnout dárek", řekl mi otec Thomas jednou, když jsem odmítl přijmout jeho dárek, "to by mohlo zablokovat štědrost dotyčného. Mohlo by mu to zabránit v růstu a vzít odvahu. Prostřednictvím dárku od nás Bůh žádá pokoru nechat se obdarovat, přijmout a nechat růst v bližním schopnost dávat."


Bohumil Vít Tajovský – Člověk musí hořeti
Kniha mapuje život želivského opata od jeho dětství, přes studijní léta, přípravu na kněžský a řeholní život až po léta svobody. Dozvíme se v ní o mnoha dalších významných osobnostech, o vězení v 50. letech 20.století. Měli bychom naslouchat lidem moudrým, o jejich slovech přemýšlet a jejich životy se nechat inspirovat.


Plná slávy
Nebyl člověk statečný, poněvadž věděl, že by raději umřel přirozeně v posteli. Ale naházel na sebe šaty a spěchal do kostela, zatímco cestou uvažoval, jestli by bylo hříchem uhasit zápalnou pumu svěcenou vodou.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář